Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri Ylitornion-Pellon yhdistys

Ylitornio-Pello
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Lounais-Lapin erämaiden puolesta – erämaat hyödyttävät paikallisia.

Kaitajärvi – Palokas – Romppaat ovat paikallisille tärkeitä monessa suhteessa: poronhoito, metsästys, marjastus ja vapaa-ajan vietto. Alueella on uhanalaisia kasveja kuten tikankontti ja neidonkenkä. Saukko, viitasammakko, maakotka ja monet muut lajit kertovat metsän monimuotoisuudesta. Hirvenpyynti on vuosittain hyvin suosittua näillä seuduilla. Samoin metsäkanalinnut pesivät täällä.

Kyseisellä alueella on Naturaan kuuluvia osia kuten Romppaat ja Mustiaapa-Kaattasjärvi. On järkevä yhdistää suojelualueeksi myös väliin jäävät arvokkaat metsät ja suot. Näin saadaan luotua isompi ekologinen käytävä turvaamaan lajien säilymistä.

Suojelu ei uhkaa perinteistä alueen käyttöä vaan varmistaa poronhoidon ja keruukäytön tulevaisuudessakin. Kansallispuistot ja erämaat ovat Lapissa lisänneet huomattavasti matkailua. Ylitorniolla matkailu on vielä vähäistä siksi, että luontokohteita ei tunneta. Hyvin suunniteltu ja reititetty matkailu estää luonnon kulumisen ja turvaa monimuotoisuuden.

Samaan aikaan seudulla käy runsaasti väkeä Oulun tienoilta ja eteläisestäkin Suomesta. Paljukanlammen laavulla vieraskirja kertoo kävijöitten suuresta kiinnostuksesta aluetta kohtaan. Mikäli Ylitornion kunnan ylimmän johdon toive uraani-kulta-kobolttilouhoksesta toteutuu, arvokkaat alueet menetetään lopullisesti. Kukaan ei halua metsästää saati marjastaa sen jälkeen siellä. Myös matkailulle louhostoiminta merkitsee uhkaa. Lappiin tullaan hakemaan puhdasta luontoa, saasteetonta ilmaa ja puhtaita kalavesiä. Näitten merkitys kasvaa ilmastonmuutoksen edetessä.

Ylitornion-Pellon Luonto ry

Ylitorniolla 6.2.2020