Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kainuun piiri Kajaanin yhdistys

Kajaani
Navigaatio päälle/pois

Ilmastoaloite Kajaanin kau­pun­gin­val­tuus­tol­le

Riikka Keräsen teos maarönsyjä Ärjänsaaressa

Yhdistyksen ilmastoaloite vaatii Kajaanin kaupungilta ilmastotavoitteita ja nopeita toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi

Ilmastonmuutos on suurin elämää maapallolla uhkaava kriisi, jonka torjumiseksi me tarvitsemme nopeita yhteisiä tekoja ja rohkeita poliittisia päätöksiä niin globaalisti, valtakunnallisesti, kuin paikallisesti. Juuri nyt tehtävillä paikallisilla päätöksillä on suuri merkitys ilmastonmuutoksen torjumisessa, sekä kuntalaisten ja alueen luonnon tulevaisuuden muovaajana. Laatimalla selkeät ja rohkeat ilmastotavoitteet Kajaanin kaupunki voi olla positiivisena suunnannäyttäjänä myös muille kunnille, sekä toteuttaa aidosti kaupunki strategiaansa luonto kaupunkina.

Luonnonsuojeluliitto/Kajaani kehottaa ilmastoaloitteessa Kajaanin kaupunkia laatimaan nopeasti selkeät ilmastotavoitteet, jotka ohjaavat kaikkea päätöksentekoa. Ilmastotavoitteissa Kajaanin tulee tavoitella hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä, sekä toimia ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi 1,5 asteeseen, kansainvälisen IPCC:n raportin mukaisesti.

Luonnonsuojeluliitto/ Kajaani esittää kaupungille viisi ilmastoteesiä, joiden toimenpide-ehdotukset toimivat suuntaviivoina kaupungin ilmastotavoitteita laadittaessa. Teesit antavat konkreettisia ehdotuksia kohti hiilineutraalia Kajaania koskien energiaa (1), infrastruktuuria (2), metsiä ja hiilinieluja (3), ruokaa (4) sekä kulutuksen vähentämistä (5). Aloitteemme ehdottaa että ilmastotavoitteet laaditaan avoimesti ja osallistavasti laajassa yhteistyössä, paikallisia yhteisöjä, asukkaita, yhdistyksiä, sekä asiantuntijoita kuullen.

ILMASTOTEESIT

1. Energia

Energian säästämisen on oltava ykköstavoite. Turpeenpoltosta on luovuttava nopeasti ja puun energiakäyttöä tulee vähentää. Kajaanin tulee siirtyä fossiilisista energialähteistä uusiutuvaan, etenkin aurinko- ja tuulienergiaan sekä biokaasun tuotantoa tulee lisätä. Tekniikoiden kehittyessä on otettava käyttöön mm. uusia vesivoimainnovaatioita (aaltovoima ym.) ja levienkasvatusta biokaasun tuottamiseksi. Energiayhtiön on panostettava älykkääseen sähköverkkoon.

2. Infrastruktuuri

Kaikista suurista rakennus- ja tiehankkeista on laadittava ilmastovaikutusten arviointi päätöksenteon pohjaksi. Olemassa olevan infran monipuoliseen käyttöön ja kierrätettävyyteen tulee panostaa sekä energiaremontteja tulee tukea. Kaupungin kehittämisen tulee nojata yksityisautoilun vähentämiseen, panostamalla julkiseen liikenteeseen, kävely -ja pyöräilyreitteihin ja mielekkääseen palveluverkostoon. Puurakentamista ja uusien rakennusten kierrätettävyyttä tulee lisätä.

3. Metsät ja hiilinielut

Kajaanin kaupungin metsät tulee säilyttää kasvavina hiilinieluina. Tätä tukee etenkin vanhojen metsien suojelu, sekä metsätaloudessa jatkuvaan kasvatukseen siirtyminen ja metsäpohjan maanmuokkauksesta luopuminen. Monimuotoinen metsäluonto on äärimmäisen tärkeä myös lajien säilymisen ja ihmisen hyvinvoinnin kannalta. Turpeentuotannossa käytetyt suot tulee ennallistaa tai metsittää hiilinieluiksi.

Kajaanin kaupungilla on suurena metsänomistajana (7000 ha) merkittävä vastuu luonnon monimuotoisuuden ja hiilinielujen säilyttäjänä.

4. Ruoka

Kaupungin julkisissa, sekä koulujen ja päiväkotien ruokaloissa on siirryttävä tarjoamaan pääosin kasvis-, ja vegaaniruokaa, sekä suomalaista järvikalaa, hankinnoissa paikallisuutta ja kotimaisuutta painottaen. Lihan ja maitotuotteiden vähentäminen on helppo ja nopea tapa vähentää hiilijalanjälkeä, joka on lihantuotannossa huomattavasti kasvisruokaa suurempi. Lihaa ja maitotuotteita käytettäessä tulee suosia kotimaista, lähellä tuotettua ja luomutuotantoa.

5. Kulutuksen vähentäminen

Turhan kulutuksen vähentäminen on keskeinen tekijä kohti ilmastotavoitteita. Kaupunki voi edesauttaa kulutuskeskeisestä elämäntavasta luopumista, panostamalla kiertotalouteen, kulttuuriin ja palveluihin sekä ympäristökasvatukseen. Esimerkkeinä paikallisuuden ja alkutuotannon tukeminen, kaupunkiviljely, aineettomien palveluiden kehittäminen ja tavaroiden vuokraus-, lainaus- ja vaihtopalvelujen suosiminen. Näin Kajaaniin voi syntyä uutta yhteisöllistä elävyyttä, mielekästä työtä sekä kaupunkilaisten aktiivista osallisuutta kohti kestävää tulevaisuutta.

Suomen luonnonsuojeliiton Kajaanin yhdistys Ry
14.01.2019 Kajaanissa