Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Jokilaakson osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­ma

Jokilaakson asemakaava (2316)

Yleiskaavaan liittyvät asiat

Merkinnän V-1 mukaan jokilaakson alue varataan yleiseen virkistys-, ulkoilu- ja vapaa-ajanviettoon. Alueelle ei saa rakentaa sellaisia uusia rakennuksia, jotka vaikeuttavat alueen virkistyskäyttöä. Jokilaakson virkistysalueiden käytössä ja hoidossa on huomioitava jokilaakson maisema-arvot.

Alue on yleiskaavan mukaan maisemallisesti arvokas alue, jonka

yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon alueen kuuluminen valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön ja varmistettava maisemallisten ja kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen.

Yleiskaavassa kartanon mäki on merkitty kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi alueeksi, jonka yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen.

Yleiskaavan mukaan Myllypuron laakso ja Keravanjoen rantaniityt Porvoontien lähistöllä ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita, joiden käyttöä suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava huomioon luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen ja eliölajiesiintymien säilyttämisedellytykset.

Alueella on kaksi suojelukohdetta: Keravan kartano ja kivisilta. Tästä väistämättä seuraa, että yleiskaavan mukaan Jokilaaksossa ei voida suorittaa merkittäviä rakennustoimenpiteitä. Yhdistyksen kannalta oleelliset asiat on mainittu yleiskaavassa ja yhdistys katsoo, että edellä mainituista kohdista tulee pitää kiinni.

Liikennejärjestelyt

Keravan nykyisestä liikenneverkosta seuraa, että kaikki rakentaminen ko. alueelle lisää liikennettä Porvoonkadun, Sampolan ja Alikeravantien kautta Helsingin suuntaan. Yleiskaavan mukaan myös nykyisiä varastorakennusten alueita havitellaan asumiskäyttöön. Tämä lisäisi edelleen mainittua liikennettä. Keravan liikenneverkossa on kaiken kaikkiaan perusvika, kun Kalevan perälle ajetaan keskustan läpi, usein asemasillan kautta.

Edellä mainittu liikenneongelma tulee ratkaista ennen mainittavia kaavamuutoksia. Ilmeisesti paras mahdollisuus olisi rakentaa Koivulantieltä rampit ylös Lahdenväylälle Helsingin suuntaan. Toissijainen mahdollisuus on parantaa yhteyttä Porvoontieltä Lahdentielle. Nykyisellään liittymä palvelee huonosti ruuhka-aikaan Helsingin suuntaan pyrkiviä. Kannattaisi myös harkita Kytömaantien ja Porvoontien risteyksen muotoilua toisin, jotta se houkuttelisi ajamaan Kytömaantieltä Lahdentielle.

Kevyen liikenteen yhteys Kartanolle tulee tehdä suoraviivaisemmaksi ja turvallisemmaksi. Nykyisellään Kytömaantien yli johtava suojatiekin on ikään kuin kiusallaan väärässä paikassa.

Keravanjoen yli ei tule rakentaa uusia autoliikenteen siltoja. Ajoyhteys Keravanjoen ja Lahdenväylän väliin jäävälle alueelle tulee tehdä Porvoontien kautta siten, että kivisilta jää kokonaan kevyen liikenteen käyttöön.

Muita ajatuksia

Myllypuron laakso tulee säilyttää luonnontilaisena. Alueella on monipuolista kasvillisuutta ja elämää. Tästä syystä itse purolaakson ei pidä tehdä polkujakaan. Koska laakson ja Lahdenväylän väliin jäävä alue ei melualueena sovi muuhun käyttöön, tulisi sekin saattaa mahdollisimman luonnontilaiseksi. Avoin alue tulisi metsittää.

Avoin alue Lahdenväylän vieressä em. purolaaksosta Keravanjoen siltaan asti tulisi metsittää noin 100 metrin leveydeltä. Meluvallia alueelle pitäisi tehdä siinä määrin, kuin kantavuudeltaan heikko maaperä sallii. Meluntorjunnan kannalta metsän tulee olla kuusivaltaista. Samaa voitaisiin tehdä sillasta etelään päin siihen asti, kun maaperä muuttuu riittävän kantavaksi. Kun Keravalla jatkuvasti kaadetaan metsää erilaisista syistä, tulisi sitä vastavuoroisesti myös istuttaa johonkin.

Porvoontiestä pohjoiseen tulisi rakentaa Lahdenväylää vasten yhtenäinen muuri, joka samalla on osa rakennusten takaseinää. Tällä ratkaisulla saadaan aikaan kustannussäästöjä sekä lisää käyttökelpoista rakennusmaata. Alue on ilmansuunnallisesti ja korkeussuhteiltaan edullinen toispuoleisille terassitaloille. Pelkän melumuurin rakentaminen johtaisi erittäin suurisuuntaisiin rakennustöihin ilman muita hyötyjä ja lopputulos näyttäisi väistämättä epäonnistuneelta.

Keravanjoen länsipuolta seuraten nykyiseen pellonlaitaan tulisi rakentaa ulkoilupolku kivisillalta Koivulantielle. Samoin tulisi rakentaa polku kivisillan itäpäästä Porvoontielle.

Keravan kartanon ja mäen tulee säilyä aluetta hallitsevana osana. Sitä ei saa ympäröidä rakennuksilla siten, että se katoaa näkyvistä. Merikallion lintupuisto tulee säilyttää luonnontilaisena. Samoin kivisillan ympärille tulee jättää riittävästi avointa aluetta.

10.12.2019