Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri Lieksan yhdistys

Lieksa
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Vehkakankaan yri­tys­toi­min­ta-alueen asemakaavan muu­tos­luon­nok­seen

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Lieksa-Nurmes rautatien, Kalliokadun, Karjalantien ja Kevätniementien välissä. Asemakaavan muutosluonnoksesta ei selviä, millainen luontoselvitys kyseisellä alueella on tehty vai onko tehty ollenkaan. Luonnoksessa väitetään, että luonnonympäristö on tarkistettu kaava-alueelle Ekopolku Ky:n Hilkka Heinosen toimesta ”Kevätniemen luontoselvitys” vuonna 2013 ja täydennettynä liito-oravaselvityksen osalta keväällä 2014. Nämä luontoselvitykset eivät koske ko. asemakaavan muutosaluetta vaan Kevätniementien toisella puolella olevaa biojalostamoaluetta ympäristöineen. 

Kaavaluonnoksessa sanotaan myös, ettei alueelle ole osoitettu uhanalaisten lajien rekisterissä olevia merkintöjä. Kevätniemen luontoselvityksen täydennysosassa vuonna 2014 mainitaan juuri liito-oravahavainto ABC-tontin kuusikossa. Kalliokadun puoleinen rakentumaton alue on kuusivaltaista metsää ja mahdollista liito-oravan elinympäristöä ja siten arvokas luontoympäristö. Liito-oravan mahdollisesta nykyisestä esiintymispaikasta ja sen varmistamiseksi tehdystä maastoselvityksestä ei ole mainintaa kaavaluonnoksessa.

Liito-orava on mainittu sekä luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteessä II että liitteessä IV(a). Luontodirektiivin liitteeseen IV (a) kuuluvia lajeja koskevat LSL 39 §:n rauhoitussäännökset ja 49 §:n 1 momentin lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentämiskielto. Tämä tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa ja turvata myös lajin tarvitsemia kulkuyhteyksiä.