Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Maikkulan täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­sen ta­voi­te­suun­ni­tel­mas­ta

Jyrkkätörmä - Oulujoen rantaa Maikkulan kartanon lähellä.

Yhdistyksemme mielestä yhdyskuntarakenteen eheyttäminen täydennysrakentamisen avulla tukee kestävän kehityksen tavoitteita. Maikkulan alueen täydennysrakentamisen on siksi kannatettava tavoite. Yhdistyksemme mielestä täydennysrakentamisen tavoitesuunnitelman luonnos ei kuitenkaan tarpeellisessa määrin säilytä viheralueyhteyksiä. Tässä kannanotossa esitämme muutokset, joilla viheralueyhteydet säilyvät.

VAPAAMUOTOINEN PALAUTE MAIKKULAN TÄYDENNYSRAKENTAMISEN TAVOITESUUNNITELMASTA

TAVOITESUUNNITELMA

Oulun kaupunki on asettanut nähtäville Maikkulan täydennysrakentamisen tavoitesuunnitelman. Täydennysrakentamisen tavoitesuunnitelma noudattaa Oulun kaupunkistrategian tavoitteita ja Uuden Oulun yleiskaavan periaatteita yhdyskuntarakenteen eheyttämisestä täydennysrakentamisen avulla. Tavoitesuunnitelman tarkoituksena on kartoittaa Maikkulan suuralueen täydennysrakentamispotentiaali, arvioida potentiaalisten täydennysrakentamiskohteiden keskeiset vaikutukset ja muodostaa lähtökohtia kohdealueiden yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle. Tavoitesuunnitelmassa on tarkasteltu yhteensä 18 täydennysrakentamisen kohdealuetta.

KOHDEALUEIDEN LUONTOARVOISTA JA VIHERYHTEYKSISTÄ

Suomen luonnonsuojeliiton Oulun yhdistys (SLL Oulu) haluaa kiinnittää Oulun kaupungin kaavoituksen huomion viheryhteyksien tärkeyteen. Oulun viheralueverkosto ja luonnon monimuotoisuus (VILMO) -suunnitelman liitekartalla 2.1 on esitetty Oulun kaupungin keskeinen viheralueverkosto. VILMO-suunnitelman maankäytön tavoitteissa esitetään muun muassa, että viherkiiloihin ja -kehiin perustuva rakenne säilyy viheralueverkoston pohjana. Ekosysteemipalveluiden turvaamisen kannalta pidetään tärkeänä, että viheralueverkosto säilyy pääosin nykyisessä laajuudessa ja yhtenäisenä. Yhtenäisyyden kannalta pidetään tärkeänä, että kartalla osoitetut viheryhteydet alueen ulkopuolelle säilyvät.

Havainnollistus Maikkulan alueen yhdestä tärkeästä viheralueyhteystarpeesta.

Viheryhteyksien merkitys sekä ekologisena yhteytenä että virkistysyhteytenä on tunnistettu VILMO-suunnitelmassa. Maikkulan täydennysrakentamisen tavoitesuunnitelmassa ei kaikilta osin ole otettu huomioon VILMO -suunnitelman maankäytön tavoitteita. SLL Oulun toteaa, että joidenkin kohdealueiden toteuttaminen heikentäisi haitallisella tavalla Oulun keskeistä viheralueverkostoa.

Luonnon monimuotoisuus ja läheisyys ovat kaupunkistrategiassa keskeisiä vetovoimatekijöitä. Alueen asukkailta on touko-kesäkuussa 2018 toteutetussa kyselyssä saatu palautetta, että luonnonmukaisuuteen vehreyteen ollaan eniten tyytyväisiä alueen palveluista ja ominaisuuksista (71% erittäin tai melko tyytyväinen) ja että täydentämisrakentamisen pelätään heikentävän alueen viihtyvyyttä (41% samaa tai melko samaa mieltä). Lähiluonnon säilyttäminen edistää ympäristökasvatusta, joka lisää asukkaiden luontotietoisuutta, parantaa luontosuhdetta ja lisää luonnon arvostusta. SLL Oulu toivoo, että palaute otetaan huomioon maankäytön täydennysrakentamista harkittaessa.

Kokkosaarenpolku

Kokkosaarenpolku (kohdealue 5) sijaitsee yleiskaavan mukaisella virkistysalueella (Viriänpuiston lähivirkistysalue). Kohde sijoittuu VILMO -suunnitelman viheralueverkostolle. Viheryhteys muodostaa kehän Kaupunginojan varren ja Oulujoen rantojen viherkiilojen välille. Virkistysalueelle suunnitellut erillispientalot kaventavat viheryhteyden suurimmillaan puoleen nykyisestä.

Suunnitellulla rakentamisalueella on Oulun kaupungin alueelle harvinaisen iäkäs kuusikko. Kuusikko on hieno maisemallinen yksityiskohta, joka toimii melu- ja pölyesteenä olemassa olevalle asutukselle. Muu alue on monimuotoista sekametsää ja osin entistä peltoa, jonka luonnontila on säilynyt ja kehittynyt hyvin. Tärkeän ekologisen ja virkistysyhteyden lisäksi alueella on merkitystä kaupunkiluonnon monimuotoisuuden kannalta. SLL Oulun yhdistyksen mielestä on perusteltua jättää Kokkosaarenpolun kohde täydennysrakentamisen jatkovalmistelusta.

Ellinsuo

Toisin kuin tavoitesuunnitelman 4 luvun vaikutusarvioinnissa on todettu, Ellinsuon (kohdealue 3) asuinpientalojen korttelialue ja erillispientalotontit sijoittuvat länsi- ja eteläosastaan pääviheryhteydelle. Viheryhteys on sama, jolle Kokkosaarenpolun kohdealuetta on alustavasti suunniteltu. Ellinsuon alue on viheryhteyden säilyttämiseksi syytä toteuttaa tavoitesuunnitelmassa esitettyä pienempänä. Kohteen eteläisempi metsäinen alue on erittäin suosittu paikallinen virkistyskohde, jossa kulkee viehättävä ja paljon käytetty ympyräpolku. Alueelle rakennetut talot tulisivat yli 400 m etäisyydelle linja-autoreitistä. Voi olla myös perusteltua poistaa kohde kokonaan suunnitelmista, mikäli riittävä täydennysrakentaminen voidaan saavuttaa muilla kohteilla. Vanha peltoalue soveltuisi luonnonsuojelun näkökulmasta muuten rakentamiseen ja se voisi toteutuvalta osaltaan sisältää myös korkeampia taloja. Viheryhteyden säilyminen tulee varmistaa, mikäli kohdetta aiotaan käyttää täydennysrakentamiseen.

Kivirinne

Kivirinne (kohdealue 9) sijoittuu VILMO -suunnitelman keskeiselle viheralueverkostolle. Alueelle suunnitellut tontit supistaisivat tärkeän Kaupunginojan laakson ja Oulujoen yhdistävän viheryhteyden leveyden reilusti alle puoleen nykyisestä. Tontteja on perusteltua vähentää tai luopua kohdealueesta kokonaan.

Hiekkakiventien pää

Kohdealue 1 on poikkeuksellisen hieno vanhaa männikköä sisältävä sekametsäinen rinne, joka sijaitsee keskeisen viheryhteyden ja pyöräilyn pääreitin varressa ja jonka soisi maisemallisesti säilyvän. Alueelle rakennetut talot tulisivat yli 500 m etäisyydelle linja-autoreitistä. Kohteen rakentamatta jättämistä tulisi harkita tai ainakin sen pienentämistä eteläreunaltaan.

Haarakankaantie, Lehtikuusentie ja Kaskiahontie

Iinatin kohteet 12-14 mahdollistaisivat jonkin verran pienennettyinä hienon viheryhteyden säilyttämisen Kaupunginojan rannasta kohteen 16 Vesijaonpuisto eteläpuolelta, kohteiden 15 Kaskitie (A ja B) ja 14 Kaskiahontie välistä, suunnitellun kohteen 13 Lehtikuusentien eteläisemmän osan pohjoisreunan ja kohteen 12 Haarakankaantien pohjoisreunan yli Haarankankaan kautta Haaransuolle. Tämä edellyttäisi mainittujen kolmen kohteen pienentämistä siten, että alueelle jää noin 50 m leveä viheryhteys. SLL Oulun tärkeänä pitämä viheryhteys on esitetty mielipiteen liitteenä olevalla kartalla.