Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri

Pohjois-Savo
Navigaatio päälle/pois

AIKAISEMMAT LAUSUNNOT JA KANNANOTOT

Piirimme uudet kotisivut avattiin marraskuussa 2018. Päivitämme lausunnot  jatkossa tälle sivulle.

Jos tarvitset tietoa aiemmista kannnotoista  ja lausunnoista, ota yhteyttä aluesihteeri Marja Tenhuseen, pohjois-savo@sll.fi

Piiri ja yhdistykset ottavat aktiivisesti kantaa. Tästä löydät, mistä kaikista asioista piiri on lausunut mielipiteensä.

Kannanottoja vuonna 2018

14.9.2018 Helvi Heinonen-Tanski: Kallaveden Kuopio (Pro Kallavesi)

14.7.2018 Itä-Suomen hallinto-oikeudelle: Valitus asiasta: Joutenvesi-Äimisvesi osayleiskaavan muutos Ruotimonsaari, Varkauden  kaupunginvaltuusto 18.6.2018 § 57

29.6.2018 Etelä-Savon ELY: Asia: Lausunto asiakirjaan Vaikuta vesiin. Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Vuoksen vesienhoitoalueella 2022-2027

29.6.2018 Uudenmaan ELY-keskus: Asia. Lausunto asiakirjaan: Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella 2022-2027

29.5.2018 Lisäselvitys, joka luovutettiin Vaasan hallinto-oikeudelle 29.5.2018 pidetyssä katselmuksessa Kuopiossa. Katselmus liittyi Finnpulp Oy:n ympäristöluvasta tehtyihin valituksiin.(Pohjois-Savon lsp, KLYY, Siilinjärven yhdistys)

24.4.2018 Pohjois-Savon liitto: Mielipide Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, Maakuntakaavan tarkastamisen 1. vaihe

16.4.2018 Jätelautakunta, Kuopio: Mielipide Jätehuollon palvelutasoluonnoksesta Savo-Karjalan jätelautakunnan toiminta-alueella

2.2.2018 ELY-keskus,  Pohjois-Savo: MIELIPIDE: Yara Suomi Oy:n Siilinjärven toimipaikan kipsin läjitysalueen laajennussuunnitelmia käsittelevä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely)

Kannanotot vuonna 2017

Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri on ollut mukana laatimassa Savo-Pielisen alueen kuntien jätepoliittista ohjelmaa vuodelle 2022. Ohjelmasta voit lukea lisää tästä.

13.12.2017 Pohjois-Savon liitto, mielipide asiassa: Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, maakuntakaavan tarkistamisen 1. vaihe kaavaluonnoksen valmisteluaineisto (yhteinen Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyksen kanssa)

26.10.2017 Varkauden kaupunki, tekninen lautakunta: Mielipide Joutenvesi-Äimisvesi osayleiskaavamuutoksesta (Ruotimonsaari)

9.10.2017 ELY-keskus, Pohjois-Savo: Asia:POSELY/431/2017, Mielipide Kuopion kaupungin Heinjoen ylijäämämaiden läjitysalueen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (yhteinen KLYY:n kanssa)

25.9.2017 Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle: Vireillepano Terrafamen ympäristö – ja vesitalousluvan muuttamisesta

4.9.2017 Mielipide Pohjois-Savon ELY-keskukselle Hällämönharjun ja Valkeiskankaan Natura 2000-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta

Luonnonsuojelujärjestöillä (Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiirit) eriävä näkemys Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon metsäneuvostojen puheenjohtajien kannanotosta 1.9.2017

14.8.2017 Vaasan hallinto-oikeudelle: Vastaselitys asiassa 00531/17/5101 Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 31.3.2017, nro 14/2017/1, Finnpulp Oy:n ympäristö- ja vesitalouslupa, Kuopio

18.7.2017 Itä-Suomen hallinto-oikeudelle:Vaatimus asiassa Tukesin osittainen varauspäätös VA 2017:0015 Karelia Diamond Resources PLC:n alueelle Kaavi 1

13.7.2017 TUKES, Turvallisuus-ja kemikaalivirasto: Asia: Malminetsintälupa ML 2016:0049 Kokka 7,hakija: Boliden FinnEx

30.6.2017 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes):Mielipide asiassa Karelian Diamond Resources Plc.n malminetsintälupa (Lahtojoki, Kaavi)

21.6.2017 Vaasan hallinto-oikeudelle: Vastine valituksista: Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätös 31.3.2017 Nro 14/2017/1 Finnpulp Oy:n ympäristöluvasta

19.6.2017 ELY-keskus Pohjois-Savo: Mielipide, Vuoksen vesistöalueen järvitaimenkantojen toimenpideohjelma

7.6.2017 Pohjois-Savon luonnonsuojelupiirin eriävä mielipide Pohjois-Savon metsäneuvoston kannanotosta: ”Pohjois-Savon metsissä vielä suuri hyödyntämismahdollisuus”:Hakkuiden ja puunkäytön lisääminen kiihdyttää ilmastonmuutosta ja heikentää
luonnon monimuotoisuutta

5.6.2017 Maailman ympäristöpäivänä: Tiedote Rastunsuosta ”Suojelualue linnuille”

26.5.2017 ELY-keskus, Kainuu: Mielipide: Terrafamen Oy:n Vesienhallinta, ympäristövaikutusten arviointiselostus

3.5.2017 ELY-keskus, Pohjois-Savo: Lausunto Yara Oy:n ja Siilinjärven kunnan Jynkänniemen puhdistamon vesistötarkkailusuunnitelmasta

27.4.2017 Vaasan hallinto-oikeudelle: Valitus Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä Nro 14/2017/1, Finnpulp Oy:n ympäristölupa – yhteinen valitus KLYY:n ja Siilinjärven yhdistyksen kanssa

23.2.2017 PSAVI/931/2015 Terrafamen päivitetty lupahakemus vesienkäsittelyn sakkojen ja lietteiden kunnostukselle. MUISTUTUS Asia: Kaivoksen alueella välivarastoituna olevien vesienkäsittelyn sakkojen ja lietteiden kunnostus, Sotkamo ja Kajaani

13.2. 2017 Tiedote Tyyrinvuori-Kokkokallion ja Rastunsuon alueiden suojelusta

31.1.2017 Luontojärjestöjen kirje susien kannanhoidollisista luvista ministeri Kimmo Tiilikaiselle ja medialle

20.1. 2017 Itä-Suomen hallinto-oikeus: Valitus ja kiirellinen toimenpidekielto koskien Riistakeskuksen päätöstä (susiluvat)

16.1.2017 Tiedote medialle täydennyksestä koskien Finnpulp Oy:n ympäristö- ja vesilupaa

Mielipiteet, lausunnot, muistukset vuonna 2016:

22.12.2016 Aluehallintovirastolle tehty täydennys muistutukseen Finnpulp Oyn ympäristöluvasta

5.12.2016 Pohjois-Savon ELY-keskus: Mielipide Yara Suomi Oy:n Siilinjärven kaivoksen louhosjatkumon ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

7.11.2016 Leppävirran tekninen lautakunta: Mielipide koskien Juottorannan asemakaavaa ja sen luonnosta

17.10.2016 Kainuun ELY-keskus: Vireillepano, Terrafame (yhteinen Kainuun luonnonsuojelupiirin kanssa)

29.9.2016 Kainuun ELY-keskus: KAIELY/348/2016 Mielipide : Terrafame Oy Vesienhallinta, Sotkamo. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma.

17.8.2016 Itä-Suomen aluehallintovirastolle: Muistutus koskien Finnpulp Oy:n ympäristö- ja vesilupahakemusta sekä toiminnan aloittamis- ja valmistelulupaa.

4.2. 2016 ELY-keskukselle: Lausunto Finnpulp Oy:n havuselluloosatehtaan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (Kuopio, Sorsasalo)

18.1.2016  Leppävirran kunta, Keski-Savon ympäristölautakunta; Mielipide koskien ympäristölupaa ja aloittamislupaa graniitin louhimiseksi Leppävirran Saamaiskylän Juurikkamäessä

Kannanotot vuonna 2015

16.12 2015 Vaasan hallinto-oikeudelle: Vastaselitys Kainuun ELY:n tekemästä päätöksestä koskien Talvivaaran jätevesien juoksuttamista

9.12.2015 Suomen metsäkeskus, Itäinen palvelupiste: Mielipide Pohjois-Savon alueellisen metsäohjelman 2016-2020 luonnoksesta

4.9.2015 ELY-keskukselle: Toimenpidekieltoaloite hakkuista ja maanmuokkauksesta, Vieremä Mammonhaudan Natura-alue (yhteinen aloite Iisalmen Luonnon Ystäväin yhdistyksen kanssa)

17.8.2015 TUKES, vireillepano: ”Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun ja Pohjois-Savon piirit pyytävät TUKESia tarkistamaan, onko Talvivaaran kaivoksen kaivoslupa louhintaa suunnittelevan yhtiön hallussa kaivoslain 16 §;n edellyttämällä tavalla”

27.7.2015 ELY-keskukselle: Mielipide Finnpulp Oy:n uuden havuselluloosatehtaan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

20.5. 2015 Kuopion kaupunki, Strategisen maankäytön suunnittelu: Lausunto Kuopion Neulaniemen osayleiskaavan rakennemalleista

17.5.2015 Rolf Arnkil, Norske Veritas: Kirje koskien PEFC-metsäsertifioinnin määräaikaisarviointia metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialuuen tasolla, mm. Pohjois-Savon alueella

24.4.2015 Valitus Kainuun päätöksestä KAIELY/752/2014, annettu 15.4.2015  Talvivaaran vesiongelmien ratkaisemiseksi huhtikuussa 2015 juoksuttamalla jätevedet Vuoksen ja Oulujoen vesistöihin

23.4.2015 Lausunto Etelä-Konneveden kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta

13.4.2015 Vastaselitys Kylylahti Copper Oy:n vastineeseen Luikonlahden kaivoksen ja rikastamon ympäristöluvan muutoksesta ja toiminnan aloittamisesta, Kaavi

13.4.2015 Mielipide Kainuun ELY-keskukselle Talvivaaran vesiongelmien ratkaisemiseksi huhtikuussa 2015 juoksuttamalla jätevedet Vuoksen ja Oulujoen vesistöihin

6.4 ja 16.4. 2015 Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen hao:lle vastaselitys Riistakeskuksen päätökseen Luontodirektiivin 16 artiklan vastaisuudesta (suden metsästyksen poikkeuslupa) 6.4. ja 16.4. 2015 

26.3.2015 Mielipide Ehdotuksesta Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmasta 2016─2021 ja Ehdotuksesta Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpano-ohjelmasta vuosille 2016─2021

26.3.2015 Mielipide Ehdotuksesta Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmasta 2016─2021 ja Ehdotuksesta Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpano-ohjelmasta vuosille 2016─2021

23.3.2015 Itä-Suomen hallinto-oikeudelle valitus Riistakeskus Pohjois-Savon myöntämästä lintujen ampumisluvasta

16.2.2015 Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Valitus ML41a.3§ mukaisesta poikkeusluvasta suden pyyntiin

16.2.2015 Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle ML41a.3§ mukaisesta poikkeusluvasta suden pyyntiin 

12.2.2015 VASTASELITYS  vireillepanoon Talvivaaran Oy:n patorakennelman purkamisesta

Kannanotot vuonna 2014:

27.2.14 Ympäristöministeriölle: Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Etelä-Konneveden kansallispuistosta

10.3.14 Pohjois-Savon ELY-keskukselle: Lausunto Yara Suomi Oy:n Siilinjärven kaivoksen sivukiven laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

17.4.2014 Pohjois-Savon ELY-keskukselle:  Mielipide Kylylahti Copper Oy:n Kaavin Luikonlahden rikastamon sivutuotteiden ja kaivannaisten elinkaarisuunnittelun ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

3.6.2014 Pohjois-Savon ELY-keskukselle: Muistutus järvitaimenen alamitan muuttamisesta

9.7.2014 Vaasan hallinto-oikeudelle:Vastaselitys Talvivaara Sotkamo Oy:n täydennykseen (useita eri muistuttajia, mm. SLL), lausunto ei ole luettavissa tällä sivulla.

12.11.2014 Kainuun ELY-keskukselle: Vireillepano Talvivaaran patoasiassa (yhteinen lausunto Kainuun luonnonsuojelupiirin kanssa)

Mielipiteet, lausunnot, muistukset vuonna 2013:

25.6.13 Pohjois-Karjalan ELY-keskus:Mielipide; Huruslahden (Varkaus) pohjasedimenttien haitta-aineiden kulkeutumisen vähentäminen

4.7.13 Itä-Suomen aluehallintovirasto: Vaatimus koskien Kaavin Luikonlahden kaivoksen (Kylylahti, Altona) ja rikastamon ympäristöluvan muutosta ja toiminnan aloittamislupaa

26.9.13 Pohjois-Savon liitto: Lausunto maakuntasuunnitelmasta ja -ohjelmasta

Kannanotot vuonna 2013 Talvivaaran kaivostoimintaan liittyen:

24.11.2013 Kainuun ELY-keskukselle: Muistutus Talvivaaran tarkkailusuunnitelmaan

14.4.2013 Vaasan hallinto-oikeudelle: Mielipide ylimääräisen jäteveden laskemisesta Nilsiän reitille

7.4.2013 Vaatimus Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle: Talvivaara Sotkamo Oy:n lupaehtojen tarkistaminen ja uraanintalteenottolaitoksen toiminnan aloitus muutoksenhausta huolimatta

3.4. 2013 Vaatimus Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle: Ympäristöluvan muuttaminen koskien kaivosalueella olevien ylimääräisten prosessi-, kuivatus- ja valumavesien tilapäistä varastointia, puhdistamista ja mahdollista johtamista Oulujoen ja Vuoksen vesistöihin