Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri Rovaniemen yhdistys

Rovaniemi
Navigaatio päälle/pois

Suomen luon­non­suo­je­lu­liit­to Rovaniemi ry:n mielipide osallistamis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­maan Sierilän asemakaavan laatimisesta

Kaavan esittelyssä todetaan: ”Asemakaavan tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri
tarkoituksia varten ja ohjata alueen rakentamista ja muuta maankäyttöä paikalliset olosuhteet ja
vesitalousluvan ehdot huomioiden.”

Asemakaavan tarkoituksena on sijoittaa Sierilän voimalaitoksen pato osayleiskaavan vesialueelle.
Kaava-alue on hyvin suppea eikä käsitä koko voimalaitos alueen rakentamista; maa- ja rantapatoja,
tulvapengerryksiä, mittavia läjityksiä, ohitusuomia, työpatoja jne.

Vesitalousluvan ehdot on jo ylemmässä oikeusasteessa päätetty ja ainoastaan niiden noudattamista
edellyttävä käsittely on tarpeen tässä kaavoitusprosessissa.

1. Kohdassa 3.1 mainitaan, että voimalaitoksen hankealueella on voimassa olevia sekä laadinnassa
olevia poikkeamishakemuksia uhanalaisiin lajeihin liittyen. Tässä kohdassa todetaan, että kyseiset
lajien esiintymät eivät sijoitu asemakaava-alueelle. Esitämme, että OAS:aan kirjataan, miten on
päätelty, ettei erityisesti suojeltavia lajeja tai uhanalaisia biotooppeja esiinny asemakaava-alueella.
Osa kasvillisuusselvityksistä on yli 20 vuoden takaa.

2. Asemakaavan suunnittelualueesta on rajattu pois yleiskaavassa oleva E-alueen osa, johon on
tarkoitus rakentaa osa rantapadoista. Sen sijaan, että alue rajataan pois esitämme, että koko
rantapatojen vaatima alue otetaan mukaan asemakaavan suunnittelualueeseen. Aikaisemmassa
rakennuslupakäsittelyssä rantapatojen pituus on kasvanut vesitalousluvan viidestä kilometristä
kuuteen. Voimalaitosalueen rakentamiseen liittyvät pato- ja tulvapenkereet sijoittuvat pääosiltaan
kaavoittamattomalle alueelle. Kaavoituksessa on silloin otettava huomioon MRL:n 54§ ja
selvitettävä rakentamisen vaikutukset riittävän laajasti. Oheistamme Kemijoki Oy:n laatiman
yleiskartan voimala-alueesta. Kartta on ollut ympäristölautakunnan oheismateriaalina vuonna 2020.

3. Esitämme, että asemakaavan suunnittelualueeseen lisätään tulvakanavan rakentamiseen tarvittava
alue, joka on yli 3 hehtaaria vesialuetta ja rantaviivaa. Tulvakanavaa varten tehdään massiivisia
louhintoja, rannan pengerryksiä ja massojen läjityksiä Sieriniemen puolella. Kaikki Sieriniemeen
tulevat läjitykset on myös syytä esittää kaavakartalla ja laatia niitä koskeva täsmällinen
kaavamääräys. Läjitysalueet A ja B sijoittuvat osittain yleiskaavan MY-alueelle.

4. Mukkaojan luonnonmukainen ohitusuoma tarvitsee tarkempaa suunnittelua, jotta uoman vesitys
onnistuu ympäri vuoden. Esitämme, että Mukkaojan alue otetaan mukaan asemakaavan
suunnittelualueeseen.5. Kohdassa 6.1 on lueteltu joukko selvityksiä, jotka koskevat asemakaavan suunnittelualuetta.
Esitämme, että nämä selvitykset tulee laittaa kokonaisuudessaan julkisesti nähtäville niin, että ne
ovat kuntalaisten helposti saavutettavissa.

6. Kun luettelossa olevia selvityksiä käytetään asemakaavoituksen tausta-aineistona, kaavoittajan
täytyy ottaa huomioon, että rapuselvitys on vielä keskeneräisenä PSAVI:ssa. Samoin
törmäpääskykannan nykytilaan pohjautuva suunnitelma aikatauluineen pesinnän turvaamisesta
puuttuu. Toivomme kriittistä suhtautumista yli 10 vuotta vanhoihin selvityksiin.

7. Kohdassa 6.2 on lueteltu vuonna 2020 laadittavia selvityksiä. Esitämme, että nämä selvitykset
laitetaan julkisesti nähtäville heti, kun ne valmistuvat.

8. Esitämme, että patojen vahingonvaaraselvitykset vuosilta 1998 ja 2019 lisätään aineistoon.
Patoturvallisuusviranomainen on hyväksynyt vahingonvaaraselvityksen päätöksellään 23.4.2019. Se
on myös luokitellut päätöksellään 3.5.2019 voimalaitoksen padot patoturvallisuuslain (494/2009) 11
§:n mukaiseen luokkaan 1. Tämä koskee myös työpatoja ja tulvapenkereitä. Luokan 1 pato
aiheuttaa onnettomuuden sattuessa vaaran ihmishengelle ja terveydelle taikka huomattavan vaaran
ympäristölle tai omaisuudelle.

9. Jokiuoman sulkeva pato sijoittuu osayleiskaavan vesialueelle, joka ei salli rakentamista.
Esitämme, että kaavaselostuksessa esitetään, mihin tulvakorkeuteen rannansuojaukset padon
alapuolisella tulvavaara-alueella on suunniteltu. Suunnitelmissa mainitut, rakentamisen aikaiset
saostusaltaat tulee esittää asemakaavassa.

10. Esitämme, että kartta työpadoista lisätään selvitysluetteloon.

11. Kemijoki Oy on varautunut kalatien rakentamiseen Sierilän suunnittelussa. Esitämme, että
kalatien aluevaraus toteutetaan kaavakartalla ja -määräyksissä.

12. Esitämme lisättäväksi kohtaan 8. Lapin lintutieteellisen yhdistyksen, Lapin pelastuslaitoksen
sekä Kainuun ELY-keskuksen patoturvallisuusviranomaisena.