Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Kirkkonummen yhdistys

Kirkkonummi
Navigaatio päälle/pois

Luonnonhoito- ja ta­lous­met­sä­suun­ni­tel­man luonnosta korjattava ja laitettava uudelleen nähtäville

Kirkkonummen ympäristöyhdistys on lähettänyt kunnan puutarhurille ja kuntatekniikan toimialajohtajalle 22.1.2019 aloitteen, joka kokonaisuudessaan jäljempänä.

Metsäsuunnitelmalla sovitaan kunnan omistamien metsien käytöstä.

Metsäsuunnitelmalla voidaan turvata tai vastaavasti heikentää kunnan omistamien metsien luonto-, virkistys- ja maisema-arvoja. Metsäsuunnitelma on kunnan teettämä suunnitelma, jossa esitetään metsikkökuvioittain seuraavan 10 vuoden ajalle suunnitellut metsänhakkuut ja muut toimenpiteet. Suunnitelman päivityksen yhteydessä on mahdollista päivittää myös metsien hoitoluokitus, eli se mikä on ko. alueen pääasiallinen käyttötarkoitus kuten lähimetsä tai talousmetsä.

Metsäsuunnitelma koskee 1411 hehtaaria Kirkkonummen kunnan omistamia metsiä. Suunnitelmaluonnoksessa esitetään yli 400 hehtaarille hakkuita (noin 283 ha harvennushakkuita, 76 ha ensiharvennuksia, 50 ha poimintahakkuita, 16,3 ha ylispuiden poistoja sekä vähäisiä määriä erikoishakkuita sekä siemenpuuhakkuita). Näiden lisäksi esitetään vielä ns. hoitotoimia lähes 200 hehtaarille (muun muassa noin 60 ha nuoren metsän kunnostuksia, 46 ha taimikkojen harvennuksia, noin 65 ha pienpuuston hoitoa sekä noin 10 ha ennakkoraivauksia).

Kartoissa ja kuviotiedoissa on monenlaisia teknisiä puutteita

Monissa tapauksissa kuvionumerot ja kuvioiden rajat eivät erotu yksiselitteisesti, jolloin tarkempi kommentointi on käytännössä mahdotonta. Kuviotiedoissakin on selviä virheitä. Esimerkkiksi: useammalla kuviolla on tarkoitus hakata enemmän puustoa, kuin mitä kohteella on ilmoitettu olevan; poimintahakkuuna esitetään noin 80% puuston poistoa; kunnan metsänä esitetty on kartoilla esitetty alue, joka on nykyisin valtion omistuksessa ja osa Nuuksion kansallispuistoa.

Kuviokartta Masalasta Sepänkyläntien ja Hvittorpintien risteyksen ympäriltä.

Suunnitelmaluonnoksessa esitetään toimenpiteitä luonnoltaan arvokkaille alueille

Metsäsuunnitelman pohjana tulisi olla kaikki olemassa oleva tieto metsien luonto-, virkistys- ja maisema-arvoista, mutta olemassa olevia tietoja ei ole kuitenkaan hyödynnetty. Hakkuita esitetään mm luonnonsuojelullisesti erityisen arvokkaille Nuuksion kansallispuistoon rajautuville Soidensuon pohjoispuolle ja Stockholmsmossen-Torvströmossen alueille. Lisäksi hakkuita suunnitellaan moniin virkistys ja luontoarvoja sisältäviin metsiin esimerkiksi Bron Jerikobackenin, Veikkola Perälänjärven ympäristöön, Volsin suojelualueiden ympäristöön ja sekä useille Heikkilä-Tolsa-alueen pienemmille metsäalueille.

Kirkkonummen ympäristöyhdistys on lähettänyt kunnan puutarhurille ja kuntatekniikan toimialajohtajalle 22.1.2019 alla olevan aloitteen.

Asia: Kunnan luonnonhoito- ja talousmetsäsuunnitelman virheet korjattava ja laitettava se uudelleen nähtäville

Kirkkonummen kunta on laittanut 14.1-15.2 2019 nähtäville luonnoksen päivitetyksi luonnonhoito- ja talousmetsäsuunnitelmaksi.

Nähtäville laitetussa aineistossa on vakavia laatuongelmia. Monissa tapauksissa kuvionumerot ja kuvioiden rajat eivät erotu yksiselitteisesti, jolloin tarkempi kommentointi on käytännössä mahdotonta.

Myös valittu ajankohta on ongelmallinen. Nykyinen lumitilanne tekee käytännössä hyvin hankalaksi perehtyä maastossa kohteisiin nähtävilläoloajan puitteissa.

Suunnitelman valmistelussa ei ole käytetty kaikkea kunnalla olevaa ympäristöä ja kunnan metsien luontoarvoja koskevaa tietoa. Metsien hoitosuunnitelmien laadukas valmistelu vaatii, että suunnitelmissa huomioidaan olemassa olevat luontoselvitykset, luonnonarvokohteet sekä havainnot uhanalaisista lajeista. Tällaista tietoa on kunnalla runsaasti käytettävissä.

Alustavan tarkastelun perusteella hakkuuesityksiä on myös luonnonsuojelullisesti arvokkaissa metsissä (mm. Stockholmsmossen-Torvströmossen, Soidensuon pohjoispuoli). Jää myös täysin epäselväksi, millä perusteella metsien hoitoluokitus on tehty.

Esitämme, että nyt havaitut virheet korjataan ja sen jälkeen suunnitelma laitetaan uudestaan nähtäville loppukeväällä – alkukesällä 2019. Uusi nähtävillä olo tulee toteuttaa nykyistä selvemmillä kartta-aineistoilla ja harkitummalla hoitoluokituksella, hakkuuesityksissä ja hoitoluokituksessa ei saa olla ristiriitoja luontoarvojen vaalimisen kanssa. Tässä työssä tarpeen on etenkin kunnan ympäristöpuolen konsultointi kaiken olemassa olevan ympäristötiedon hyödyntämiseksi. Tarjoamme myös yhdistyksemme apua sekä maasto- ja luontotietämystä tähän työhön.

Yhteistyöterveisin,

Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry