Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Kirkkonummen yhdistys

Kirkkonummi
Navigaatio päälle/pois

KYY lausui Porkkalan ja muiden uusien suojelualueiden luonnoksista 22.2.-19

Asetusluonnos Uudenmaan luonnonsuojelualueista

Kirkkonummen Ympäristöyhdistys ry. pitää erittäin myönteisenä uusien luonnonsuojelualueiden perustamista Uudellemaalle. Asetusluonnoksen teksti on lähes kauttaaltaan hyvä. Yhdistys ei pidä kaiken metsästyksen kieltämistä luonnonsuojelualueilla tarpeellisena. Pienpetojen metsästys voitaisiin sallia asetusluonnoksessa mainittuja alueita useammallakin alueella, koska ainakin joillakin niistä  esiintyy melko runsaasti minkkejä ja supikoiria.Yhdistys toivoo etenkin villisian metsästystä käsittelevään kohtaan mainintaa, ettei metsästys saa aiheuttaa haittaa alueen luonnonsuojelulle eikä kohtuuttomasti haitata virkistystä. Yhdistys vastustaa asetusluonnoksen 3 § mainitun hirven metsästyksen sallimista Finnträskin vanhojen metsien alueella, siitä muille lajeille aiheutuvan haitan takia. Kyseinen Natura-alue on perustettu nimenomaan suurten ja arkojen lajien suojelua varten. Näiden kotiutuminen alueelle vaikeutuu, jos hirven metsästys sallitaan alueella.

Ympäröivien alueiden välttämättömistä tarpeista lähtevä ojien ylläpito ja kunnostus luonnonsuojelualueilla voidaan mielestämme sallia vain luvanvaraisena.

Asetusluonnos Porkkalan luonnonsuojelualueesta

Kirkkonummen Ympäristöyhdistys ry. pitää erittäin myönteisenä luonnonsuojelualueen perustamista Porkkalan saariston alueelle.

Yhdistys vastustaa 3 §:ssä mainittua vesilintujen metsästyksen sallimista alueella. Porkkalan alue on keskeinen sekä mainittujen vesilintujen, että näitä harvinaisempien, myös punaisen listan, lajien levähdysalue. Haahka on voimakkaasti vähentynyt viime vuosina, ja sen kannan säilyttämiseksi metsästystä ei tulisi sallia luonnonsuojelualueella. Allikanta on myös heikentynyt ja syksyiset alueella esiintyvät alliparvet edustavat merkittävää osaa koko kannasta. Telkkä on Suomessa tavallinen, mutta koko Euroopassa vähälukuinen vesilintu, jonka Euroopan kannasta merkittävä osa pesii Suomessa. Yhdistys katsoo, että näiden metsästystä ei tulisi sallia luonnonsuojelualueella. Linnuille aiheutuvan haitan lisäksi metsästys haittaa alueiden virkistyskäyttöä.

Tausta materiaalit

Asetusluonnokset, niiden perustelut, kartat ja muiden lausunnot löytyvät lausuntopalvelusta.