Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Kirkkonummen yhdistys

Kirkkonummi
Navigaatio päälle/pois

Monimuotoiset lä­hi­vir­kis­ty­sa­lu­eet tekevät Kirkkonummesta vetovoimaisen luontokunnan 

Stockholmsmossen-Torvströmossen kuvio 129

Tämä teksti on julkaistu Kirkkonummen Sanomissa 18.8.2019. Koska yhdyskuntatekniikan lautakunnan esityslistaa ei ollut käytettävissä juttua kirjoittaessa, eivät esityksessä olevat muutokset verrattuna keväiseen luonnokseen olleet tiedossa. Tässä niistä on kommentoitu lyhyesti sinisellä, tarkemmin. 

Yhdysuntatekniikan lautakunta käsittelee Kirkkonummen kunnan luonnonhoito- ja talousmetsäsuunnitelmaa 22.8. Ympäristöyhdistys haluaa muistuttaa, että kaikki kunnan metsät ovat virkistysmetsiä. Kunnan metsästrategian mukaan, kun metsä on luokiteltu virkistys- ja ulkoilumetsiksi pitäisi puutavaran saamisen olla alisteista virkistyskäytölle, luontoelämyksille ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiselle. Nykytiedolla tärkeiden metsänkäyttömuotojen listaan pitäisi vielä lisätä hiilen varastointi ja sidonta jo HINKU-kunnan tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä ei kuitenkaan juuri näy esitetyssä metsäsuunnitelman luonnoksessa, vaan se on laadittu hyvin talousmetsä- ja hoitopainotteisesti.

Saadessaan olla rauhassa metsä kehittyy luonnon monimuotoisuudelle arvokkaammaksi ja sitoo enemmän hiiltä. Virkistyskäytössä suosituimpia ovat käsittelemättömät alueet, kuten Meiko ja Nuuksio. Kirkkonummella on vielä mahdollisuus säilyttää ”pikku meikoja” asukkaiden lähivirkistysalueina ja samalla profiloitua vetovoimakseksi luontokunnaksi, jossa kaikkien asukkaiden ulottuvilla oleva monimuotoinen luonto tuo hyvinvointia arkeen.

Kirkkonummen kunnalla on noin 1400 hehtaaria luokitukseltaan talous-, ulkoilu- ja virkistysmetsiä, joissa kuviota on yli 1500. Suunnitelmassa ehdotetaan toimenpiteitä noin puolelle alasta ja kuvioista. Konsultin saama korvaus suunnitelman tekemisestä oli 5000 euroa eli karkeasti arvioiden konsulttityötä on tehty 100 – 200 tuntia. Käytössä on ollut siis keskimäärin korkeintaan 10 minuuttia hehtaariin eli 15 kuvioon. Työ on tehty pääosin noin 10 vuotta vanhojen kuviotietojen pohjalta. Suunnitelma, jossa konsultti olisi tutustunut alueisiin paikan päällä, perehtynyt alueista tehtyihin luontoselvityksiin ja metsien merkitykseen alueen asukkaille olisi edellyttänyt moninkertaisen tuntimäärän ja konsulttipalkkion.

Hakkuissa menetetään vaikeasti rahassa laskettavia virkistys-, luonto- ja hiilensidonta-arvoja. Kunnan taloudessa puun myyntitulo on marginaalista, viime vuosina keskimäärin 20 000 € vuodessa. Tässä summassa ei ole edes huomioitu minkäänlaista arvoa virkamiesten saati luottamushenkilöiden tai sidosryhmien ajankäytölle metsäsuunnitelmien ja luontoselvitysten parissa.

Toivomme, että lautakunta päättää jättää kunnan omistamat metsät kehittymään virkistyskäyttäjien ihailtavaksi, luonnon monimuotoisuuden keitaiksi ja hiilivarastoiksi. Eikä keskustelua jokaisen metsän kohtalosta siirretä käytäväksi toimenpideohjelmien yhteydessä, siinä häviävät kaikki. Nyt on aika jäädyttää kaikki hakkuut ja hoitotoimenpiteet kunnan metsissä seuraavaksi 30 vuodeksi. Tämä ei tietenkään koske perusteltuja poikkeuksia, kuten turvallisuuhakkuita leikkipaikkojen, ulkoilureittien tai sähkölinjojen reunoilla. Mikään laki ei vaadi käsittelemään metsiä. Ainoastaan rakennetulla alueella turvallisuutta uhkaavat puut ovat poikkeus. Esityksen mukaan hakkuut alkavat aikaisintaan vuoden 2021 keväällä.

Esitämme lausunnossamme vähimmäiskeinoja suunnitelman parantamiseksi kuviokohtaisesti. Toivomme ilmasto- ja luontovastuullisuuden näkyvän vähintään siten, että muutosesityksemme yksilöityjen kuvioiden ja alueiden osalta huomioidaan sekä toteutetaan tarvittaviksi katsomamme vähimmäistoimenpiteet metsäsuunnitelman valmisteluprosessissa. Nettisivuiltamme löytyy myös muutaman erityisen arvokkaan metsäalueen esittely sekä miltä hakkuut virkistysmetsässä näyttävät. Luontojärjestöjen prosessin aikana välittämää merkittävää luontotietoaineistoa ei päätösasiakirjan väitteestä huolimatta ole pääsääntöisesti noteerattu kuviokohtaisissa lisätiedoissa sekä toimenpiteissä.

Odotamme, että kaikki metsäsuunnitelmasta annetut lausunnot ja mielipiteet käsitellään normaalin kuntademokratian mukaisesti yksityiskohtaisesti perustellen, mikäli niissä esitettyjä muutoksia ei aiota toteuttaa. Tämä toteutuu esityksessä vain osittain.

Jatkossa kaikille osallisille tulee tiedottaa paremmin kunnan metsänkäsittelysuunnitelmista. Asukkaille on annettava aito mahdollisuus vaikuttaa kotiympäristöönsä. Suunnitelmaan, joka on tehty ammattilaisille ammattikielellä tarvitaan vähintään lukuohjeet ja sanasto, karttoihin indeksikartta. Toimenpideohjelmista tulee jatkossa laittaa lausuntopyyntö yhdistyksille, joiden aluetta ja toimenkuvaa ne koskevat, kuten asukasyhdistyksille ja Kirkkonummen ympäristöyhdistykselle. Tämän voi katsoa toteutuvan kuulemisen osalta, mutta suunnitelman yleistajuisuudesta ei esityksessä ole mitään.

Laura Räsänen pj. Kirkkonummen ympäristöyhdistys.