Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Kirkkonummen yhdistys

Kirkkonummi
Navigaatio päälle/pois

Stock­holms­mos­sen-Torv­strö­mos­sen

Veikkolan ja Nuuksion yhdistävä Stocholmsmossen-Torvströmossen on maakunnallisesti, mahdollisesti jopa valtakunnallisesti arvokas luontoalue. Veikkolalaisten ja kauempaakin tulevien runsaista vierailuista alueella kertovat useat käytössä levenneet polut. Lautakunnalle menevään ehdotukseen on tehty oikea johtopäätös, eikä siinä esitetä hakkuita eikä muita toimenpiteitä alueelle.

Stockholmsmossen-Torvstömossenin arvokkaan aluekokonaisuuden rajaus

Stocholmsmossen-Torvströmosse täyttää useita maakunnallisesti arvokkaan luontoalueen kriteereitä (Uudenmaan liitto 2012). Kohteen tekevät erittäin arvokkaaksi sen

  • sijainti, suoraan kiinni Nuuksion kansallispuistossa,
  • koko yli 63 ha 
  • luonne, paljon lahopuustoisia korpia ja kangasmetsiä
  • helppo saavutettavuus jopa päivittäisenä retkeilykohteena. 

Stocholmsmossen-Torvströmossenkoostuu kahdesta erillisestä korpivaltaisesta suoalueesta sekä niihin liittyvistä kangasmetsistä ja turvekankaista. Metsät ovat pääosaltaan metsätaloudellisesti ajatellen vahapuustoisia sekä vähintään varttuneita. Osa turvekankaista on vahvasti kuusivaltaisia, osalla kasvaa merkittäviä määriä mäntyä ja koivua. Muutamilla kuvioilla kasvaa myös jonkin verran haapaa ja tervaleppää. Osalla metsistä on takanaan vuosikymmenien takainen harvennushakkuuhistoria, osan rakenne on hyvin eri-ikäisrakenteinen.

Maastokäyntien (Olli Manninen 2016, 2017 ja 2018, Keijo Savola 20151 ja 2015) perusteella alueen korvista ja kangasmetsistä valtaosa alueen kuvioista täyttää METSO-kohteen kriteerit, huomattava osa jopa METSOI-luokan kriteerit.

Kohteen länsiosan itiökasvilajistoa (lähinnä sammalet ja jäkälät) on selvitetty vuosina 2016-2018 Olli Mannisen johdolla, lisäksi alueen keski- ja itäosasta on joitakin Keijo Savolan lajihavaintoja kevään 2011 käynniltä. Aalue on osoittautunut pelkästään jäkälä- ja sammallajiston kannalta tarkasteltuna erittäin tärkeäksi uhanalaisen ja taantuneen lajiston kannalta. Arvoa voitaneen tältä osin pitää valtakunnallisena. Vaateliaista kääväkkäistä kertyneet yksittäiset havainnot ja metsien lahopuustoisuus viittaavat vahvasti siihen suuntaan, että alue on merkittävä myös vaateliaan ja uhanalaisen lahottajasienilajiston kannalta.

Kohteen itäpuoliskon korpimuuttumat ja turvekankaat sisältävät sellaisia metsien rakennepiirteitä, että on hyvin todennäköistä, että samaa uhanalaista ja vaateliasta lajistoa löytyy myös näistä Torvströmossenin kaakkoispuolen jäkälä- ja sammalselvityksen ulkopuolelle kokonaan jääneistä metsistä.

Kuvio 188, kuva: Keijo Savola

Metsäsuunnitelmassa esitetään harvennuksia ja ylispuiden poistoja suunnilleen kaikille kuvioille, jotka rajautuvat Nuuksion kansallispuistoon. (Hakkuut ovat Torvströmossen-kuviokartoissa, Stockholmsmossen-kuviokartoissa nämä alueet näkyvät valkoisina, mutta kuvionumeroituina).

Tarkemmin alueesta

Kuvio 129.

Sivun kuvat,  ylempi kuva kuviolta 128, kallionkuvekuva kuvio 131, aukeavat suuremmiksi klikkaamalla ja ovat käytettävissä, kun kuvaajan nimi mainitaan, Kirkkonummen ympäristöyhdistys/ Laura Räsänen, paitsi kuvio 188, kuva: Keijo Savola.