Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Kirkkonummen yhdistys

Kirkkonummi
Navigaatio päälle/pois

Killinmäessä EU-direktiivin mukainen lajisto rajoittaa rakentamista

Kirkkonummen kunta on ostamassa Helsingin kaupungilta Killinmäen kiinteistön (n. 70 ha), joka on pääosin metsää. Kiinteistön eteläosassa on tyhjillään oleva hoitolaitos. KYYn hallitus lähestyi kunnanhallituksen jäseniä kirjeellä.

Arvoisat Kirkkonummen kunnanhallituksen jäsenet/varajäsenet,

Kirkkonummen kunnanhallituksen esityslistan mukaan (02.12.2019 / asia nro 398) kunta on hankkimassa Killinmäen kiinteistöä (.257-420-1-8, n. 70 ha) rakennustarkoituksiin. Killinmäen metsäalueen (n. 60 ha) luontoarvot estävät suuren osan osayleiskaavan osoittamasta rakentamisesta kiinteistölle. Katsomme, että tämän on syytä olla tiedossanne kaupasta ja kauppahinnasta päätettäessä. Olemme toimittaneet tarkemmat luontotiedot ELY-keskukseen, Kirkkonummen kunnalle sekä Helsingin kaupungille 28.11.2019.

Eri puolelta kiinteistöä on löydetty runsaasti erityisesti suojeltavaa lahokaviosammalta, jonka esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on luonnonsuojelulain mukaan kielletty. Alueelta on havaittu myös paljon liito-orava-aktiivisuutta. Liito-oravan esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on EU:n luontodirektiivin mukaan kielletty.

Killinmäessä on myös muulta lajistoltaan sekä rakenteeltaan suojelun arvoista metsää, jonka vuoksi suurin osa osayleiskaavassa rakentamiseen merkitystä alueesta on tarpeen säilyttää nykyisellään – siis metsänä. Suuri osa kiinteistön metsistä täyttää METSO-ohjelman luonnonsuojelubiologiset valintakriteerit puuston rakenteen ja lahopuun määrän suhteen. Kuusivaltaisten metsien lisäksi myös monet alueen kalliomänniköt ja suot ovat rakenteeltaan ja luonnontilaltaan suojelun arvoisia.

Kiinteistön metsäalue on osa laajaa, yhtenäistä Keskusmetsää (yht. n. 450 ha) ja toimii tärkeänä virkistysalueena läheisten alueiden asukkaille. Osayleiskaavan laajamittainen rakentaminen tarkoittaisi virkistysalueen vähenemistä ja sen laadun heikkenemistä, kun yhtenäinen metsäalue hävitetään ja jäljelle jää vain kapeita metsän reunoja. Luonto on monille tärkein syy muuttaa ja asua Kirkkonummella. Helposti saavutettava Keskusmetsä on virkistysalueena kunnan vetovoimatekijä nyt ja tulevaisuudessa.

Kiinteistöllä olevan hoitolaitoksen uudelleen käyttöönotto, täydennysrakentaminen (n. 10 ha alueella), jopa osittainen tai kokonaan uudelleen rakentaminen ei hävittäisi luontoarvoja.

Kirkkonummella 1.12.2019

Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry