Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Kirkkonummen yhdistys

Kirkkonummi
Navigaatio päälle/pois

Pohjois-Kirkkonummen lii­ken­ne­käy­tä­vän osayleiskaava uhkaa Nuuksion järviylängön luontoaarteita

Alueella kulkevat polut kertovat runsaasta virkistyskäytöstä.Torvströmossenin rinne jäisi keskustatoimintojen alle. Kuva Laura Räsänen.

Luontoarvot ovat vaarassa Pohjois-Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavassa. Kirkkonummen ympäristöyhdistyksen ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin mukaan kaavan rakentamistavoitteita pitää vähentää ja luontokohteita suojata paremmin.

Pohjois-Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 11.9. asti. Uuden junaradan lisäksi kaava mahdollistaisi uuden aseman, sen ympäristön rakentamista sekä aiheuttaisi satojen metsä- ja suohehtaarien tuhoutumista. Kaavalla on vaikutusta Veikkolan kasvun suuntaamisen ohella Nuuksion järviylänköön ja Nuuksion Natura 2000-alueisiin sekä useisiin tärkeisiin ekologisiin yhteyksiin.

”Uusi ratayhteys aiheuttaisi luonnolle isoja ongelmia. Se pirstoo lukuisia yhtenäisiä luontoalueita sekä katkoo ja heikentää muutenkin katkeilevia ekologisia yhteyksiä. Tästä syystä luontojärjestöt toivovat, että Rantaradan kehittämisestä tehdään todellinen vaihtoehto uudelle ratayhteydelle,” muistuttaa molempien yhdistysten puheenjohtaja Laura Räsänen

”Tilanteessa, jossa valtakunnallinen ratasuunnittelu on vielä vahvasti kesken, kunnan rakennetta ei pitäisi viedä eteen päin yksittäisiä, rataa ajavia kuntakaavoja. Ratakaavoituksen varjolla ei tule osoittaa liian raskasta rakentamista sellaisille alueille, joille se ei luonto- ja virkistysarvojen takia sovellu. Veikkolan alueella ollaan nyt sortumassa tällaiseen,” pahoittelee Räsänen.

Osayleiskaavan isoin ongelma luonnolle  on radan ja Nuuksion järviylängön ydinosan väliin esitetty uusi, hyvin laaja keskustatoimintojen alue. Aluevaraus ohjaa Veikkolan kasvua suoraan Nuuksion järviylängön arvokkaisiin metsiin. 

”Kaavatyössä on tunnistettu pääosa hankealueen tärkeimmistä luontokohteista, mutta niiden kaavaratkaisut eivät ole arvojen kannalta riittäviä. Yhden keskeisen luontoalueen eli Stockholmsmossen-Torvströmossenin päälle on esitetty laajasti keskustatoimintojen aluetta sekä siihen liittyvä katuyhteys. Maakuntakaavassa Nuuksion suojelualuevaraukseen sisältyvä Soidensuo on puolestaan ilman suojelumerkintää,” kertoo suojeluasiantuntija Keijo Savola, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiristä.

Kirkkonummen ympäristöyhdistys ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ovat antamassa kaavasta yhteisen kriittisen lausunnon. Siinä ne esittävät kaavaehdotukseen useita olennaisia muutoksia. Tärkeimpiä näistä ovat keskustatoimintojen alueen merkittävä supistaminen radan koillispuolella, asukas- ja työpaikkatavoitteiden maltillistaminen, Soidensuon osoittaminen SL-varauksena sekä Espoon Siikajärven suuntaan osoitetun ohjeellisen tieyhteysmerkinnän poistaminen. Lisäksi kaava-alueen tärkeimmät eteläpohjoissuuntaiset ekologiset yhteydet tulee ottaa huomioon paremmin niin junaradan kuin sen lähialueen kaavamerkinnöissä ja -määräyksissä.

Kirkkonummen ympäristöyhdistys ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri

Lisätietoja

Lajitietoliite pyynnöstä puheenjohtajalta.

Kaavan valmisteluaineisto  https://www.kirkkonummi.fi/40000-pohjoisen-kirkkonummen-liikennekaytavan-oyk