Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Kirkkonummen yhdistys

Kirkkonummi
Navigaatio päälle/pois

Metsästrategian päi­vit­tä­mi­ses­tä

Kuluneet polut kertovat suurista kulkijamääristä Vasametsän alueella, kuva: KYY

KYY muistuttaa yhdyskuntatekniikan lautakuntaa siitä, että mikäli metsästrategia ”avataan” tulee työn perustua monipuolisiin luonto- ja virkistyskäyttöselvityksiin; strategiasta pitää myös kuulla laajasti kaikkia metsiä käyttäviä ja niiden kanssa tekemisissä olevia niin järjestöjä kuin kouluja ja päiväkotejakin.

KYY on lähettänyt seuraavan kirjeen yhdyskuntatekniikan lautakunnan jäsenille ja varajäsenille.

Kirkkonummen metsästrategiasta liittyen yhdyskuntatekniikan lautakunnan kokouksen 22.10.2020/112

Kirkkonummen ympäristöyhdistys katsoo, että kunnan metsästrategian uudelleen tarkastelu on paikallaan, koska metsien merkityksestä on tullut 15 vuoden aikana runsaasti uutta tietoa kolmella tärkeällä sektorilla.

  • Ymmärrys metsien, erityisesti vanhojen- ja luonnonmetsien, merkityksestä hyvinvoinnin tukijana on kasvanut. Esimerkiksi Kirkkonummen metsäsuunnitelman käsittelyssä nousi vahvasti esiin kirkkonummelaisten rakkaus luonnontilaistuviin lähimetsiinsä. 
  • Suomen luonnon monimuotoisuus on viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana jatkanut vähenemistään, kertoo Suomen ympäristökeskuksen (Syke) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) arvio. Tutkijaryhmä esittää, että Suomessa toteutetaan 2020-luvulla ekologinen siirtymä luonnon monimuotoisuutta vaalivaan kestävän kehityksen yhteiskuntaan. 
  • Ilmastonmuutoksen kannalta seuraavat 10-30 vuotta ovat ratkaisevat. Hiiltä sitoutuu metsään sitä enemmän mitä vanhempi ja runsaspuustoisempi se on.

Näin ollen kunnan omistamien metsien käyttötarkoituksen on perusteltua olla 

  • mahdollisimman elvyttävän virkistyskokemuksen tarjoaminen asukkaille
  • luonnon monimuotoisuuden turvaaminen 
  • hiilensidonta ja -varastointi.

Liitteessä tarkemmin näistä ja viitteet tutkimustietoihin sekä näihin perustuva hahmotelma siitä, millainen kunnan metsästrategia voisi olla. 

Lautakunnan esittelytekstistä

Esityksessä käydään läpi ansiokkaasti monia kuntametsiin liittyviä ekosysteemipalveluita, mutta em. kolmea merkittävintä ei käsitellä niille kuuluvalla painoarvolla. Näille kaikille luonnontilaiset ja luonnotilaistuvuvat metsät ovat paras vaihtoehto. Ei ole mieltä aiheuttaa merkittävää haittaa hakkuilla mahdollisuuksille virkistyä ja liikkua luonnossa, luonnon monimuotoisuudelle ja hiilensidonnalle. 

Hakkuista saataisiin rahallisina tuloina enimmilläänkin kuntataloudessa marginaalinen summa (v 2018 10 000 €) siitäkin esittelytekstin mukaan“suuri osa myyntituloista menee puun korjuuseen ja metsien hoitoon” lisäksi työllistyvät osa-aikaisesti yksi konsultti ja muutama urakoitisija. Hakkuiden sijaan kunta voi saada rahaa sitoutumalla metsien suojeluun METSO – Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman kautta, lisätietoja METSO:sta.

Kirkkonummen kunta ei omista kauempana asutuksesta sijaitsevia talousmetsiä, joilla ei olisi virkisys- ja retkeilykäyttöä. Erityisesti kaikkien metsien merkitys virkistykselle on korostunut korona-aikana. 

Kun luonnon annetaan olla rauhassa ei synny myöskään uusia tarpeita pusikoiden hoitamiselle. Jo synnytettyjä pusikoita on virkisyskäytön näkökulmasta harvoin tarpeen käsitellä reittien auki pitämistä lukuunottamatta.

Virkamiehillä on todennäköisesti työajalleen hyödyllisempääkin käyttöä kuin riittävän toimivan strategian päivittäminen. Lisäksi Innofor on väärä koordinaattori ryhmässä, koska sillä on oma taloudellinen intressi (saada suunnittelutöitä) asiassa, joka poikkeaa kunnan intressistä (minimoida kulut ja maksimoida hyöty virkistykselle, luonnon monimuotoisuudelle ja hiilensidonnalle).

Ympäristöyhdistys katsoo, että esityslistan tekstin lähtökohdat eivät ole riittävät metsäsrategian valmistelun aloittamiselle, jos tavoitellaan metsästrategiaa joka sallii hakkuut muutoin kuin turvallisuus- tai luonnon monimuotoisuuden edistämissyistä. Mikäli metsäsrategian valmistelu aloitetaan tulee lautakunnan eritellä vähintään tarvittavat lähtötiedot, joihin tulee kuulua perusteelliset luontoselvitykset kaikista eliöryhmistä ja luontotyypeistä  sekä perusteelliset ja vuorovaikutteiset selvitykset jokaisen alueen käytöstä ja hiilitaseesta. Yhdistysten osallistaminen esitetyllä tavalla ei riitä, vaan metsien kanssa tai metsissä toimivilta yhdistyksiltä eli ympäristöyhdistyksen lisäksi ainakin Porkkalan polulta, partiolaisilta ja asukasyhdistyksiltä on pyydettävä lausunnot. Tärkeitä metsänkäyttäjiä ovat myös päiväkodit ja koulut joiden tarpeet on metsästrategiaa laadittaessa huomoitava.

METSO – Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma  

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan esittelyteksi 22.10.2020/112: Metsästrategian päivittämisen tarve ja toteutus

Lisää tietoa Kirkkonummen kunnan metsistä.