Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Kirkkonummen yhdistys

Kirkkonummi
Navigaatio päälle/pois

Lausunto ja valitus met­sän­hoi­to­töi­den toi­men­pi­deoh­jel­mas­ta

Kirkkonummen ympäristöyhdistys on pettynyt metsänhoitotöiden toimenpideohjelmaluonnoksen tasoon. Toimenpideohjelman kohteina ovat Svalbo, Pahamäki ja Vols. Toimenpideohjelmaluonnos ei noudata Yhdyskuntatekniikan lautakunnan 22.08.2019 § 3 175/10.03.01.06/2019 päätöstä Luonnonhoito- ja talousmetsäsuunnitelmasta vuosille 2019-2029.

Oikaisuvaatimus yhdyskuntatekniikan lautakunnan päätökseen toimenpideohjelmasta 2021.

Koska oikaisua ei tapahtunut KYY valitti päätöksestä.

Otteita lausunnosta:

 • Metsänhoitotöiden toimenpideohjelmaluonnos ei poikkea juuri Luonnonhoito- ja talousmetsäsuunnitelmassa vuosille 2019-2029 esitetyistä toimenpideistä ko. alueille. (Vaikka sen puutteet luvattiin tässä korjata).
 • Metsänhoitosuunnitelmasta antamassamme lausunnossa esiintuotuja luontoarvoja ei ole huomioitu käytännöllisesti katsoen ollenkaan. Luonnoksessa hakkuisiin esitetään useita luontotietojemme mukaan arvometsä- ja METSO-I ja -II-luokkien kuvioita.
 • Kunnan ympäristönsuojeluyksikön teettämiä luontokartoituksia Volsista ja Pahamäestä ei ole huomioitu.
 • Kaikki hakkuut ja hoitotoimenpiteet Volsissa ja Pahamäessä on ehdotettu kunnan teettämissä selvityksissä METSO-luokiteltuihin metsiin. Svalbosta ei ole kunnan selvitystä tehty, sieltäkin on usealta kuviolta metsänhoitosuunnitelmasta antamassamme lausunnossa esiintuotuja luontoarvoja.
 • Hakkuita ehdotetaan jopa Uusimaa 2050 -maakuntakaavan suojelualuevaraukselle, Pahamäki kuvio 1085.
 • Tulojen hankkimista metsistä suojelemalla ne METSO-ohjelmalla ei toimenpideohjelmassa esitetä. Tämä on tapa joka antaa mahdollisuuden säilyttää ja parantaa niin luonto- kuin virkistysarvoja ja tuo kunnan kassaan kaivattuja tuloja.
 • Kirkkonummen ympäristöyhdistys katsoo, että Pahamäen ja Volsin alueet on suojeltava METSO- ohjelman avulla. Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluyksikön teettämissä selvityksissä nämä alueet on kokonaisuudessaan luokiteltu METSO-luokkiin. Uudellamaalla METSO-suojelusta on maksettu enimmillään (runsas puusto rehevällä kasvupaikkalla) yli 10 000 €/ha. Näissä metsissä hinta lienee keskimäärin alle puolet tästä.

Hakkuiden uhkaamia kuvioita

 • Svalbo kuvio 1047 on metsäsuunnitelmassa luokiteltu kangasmetsäksi – asiantuntijan mukaan se on kuitenkin pääosaltaan erittäin uhanalaista suotyyppiä, ohutturpeista kangaskorpea. Toimenpideohjelmassa kuviolle esitetään ensiharvennusta ja ennakkoraivausta, vaikka se pitäisi säilyttää arvometsänä.
 • Pahamäki kuvio 1085: METSO I-luokan arvokasta kangasmetsää, jonka alueella lahoaa yli 10 kuutiometria ̈/ha tasoisesti eri-ikäistä kuusilahopuuta sekä hieman mäntylahopuuta. Kuviolta on löydetty hyvin harvalukuinen oranssikääpä (NT), joka kasvoi keskijäreällä mäntymaapuulla ja esiintymä rakkosammalta (NT, RT). Kuvio sijaitsee suojelualueiden välissä ja on Uusimaa 2050 -maakuntakaavan suojelualuevaraus.
 • Vols kuvio 1168: Kuvio on METSO I-luokan vanhaa kuusikkoa, vaikka harvennettua. Kuviolta on löytynyt rusokantokääpää (RT), rakkosammalta (NT, RT) ruostekääpää (RT) ja lahokaviosammalta (EN), se on myös sopiva liito-oravalle. Kuvio 1168 rajautuu pohjoisessa ja koillisessa Stormossenin suojelualueen lahopuustoiseen ja liito-oravalle sopivaan metsään.

Johtopäätös

Jo yleistasoiset virheet metsänhoitotöiden toimenpideohjelmaluonnoksessa ja siihen liittyvässä osallistamisessa ovat niin merkittäviä, että suunnitelma on palautettava valmisteluun ja laitettava uudelleen nähtäville. Valmistelu on tehtävä siltä pohjalta, että kaikki mahdollinen suojellaan METSO-ohjelmalla Yhdyskuntatekniikan lautakunnan 22.08.2019 § 3 175/10.03.01.06/2019 tekemän linjauksen mukaisesti.

Liitteet

Liitteet saat pyytämällä sähköpostitse laura. rasanen () sll. fi

 1. Keijo Savola (2017, tarkastettu 2021): Muistio eräiden Kirkkonummen kunnan omistamien metsäalueiden luontoarvoista 4.4.2017. Kuvionumerot v. 2021.
 2. Olli Manninen (2021): Vols havainnot Olli Manninen, sisältää myös kuvia
 3. Olli Manninen (2021): Vols-lajilöydöt-OMa-202

Linkit