Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Nilsiän yhdistys

Nilsiä
Navigaatio päälle/pois

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri Krista Mikkonen ja Tiilikan kansallispuiston laa­jen­nus­suu­ni­tel­ma

Rautavaaran kunta on tehnyt aloitteen Tiilikan kansallispuiston laajentamiseksi. Tänä vuonna voimakkaaseen kasvuun lähteneet kävijämäärät ovat vauhdittaneet asiaa. Kunta on lähettänyt aloitteen ympäristöministeriöön ja tavannut myös ympäristöministerin asian tiimoilta.

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys innostui myös laajennushankkeesta. Olemmehan paljon retkeilleet kansallispuistossa ja heinä-elokuussa myös pidimme siellä niitto- ja haravointitalkoot ja nautimme luonnon kauneudesta ja rauhasta. Yhdistys laati oman aloitteen asian jouduttamiseksi. Ympäristöministeri Krista Mikkosen vieraillessa Kuopiossa 20.8 ja järjestäessä yleisötilaisuuden yhdistys luovutti oman kannanottonsa suoraa ministerille.

 

Tiilikan kansallispuiston laajennusaloite luovutettiin ympäristöministeri Krista Mikkoselle Kuopiossa 20.8.2020. Luovutus tapahtui Ramin kondotoriassa Sektorissa Kuopion Vihreiden järjestämässä tilaisuudessa.

Kannanotossa kerrotaan lyhyesti suunnitelluista laajennusalueista ja niiden merkityksestä. Ministeri suhtautui myönteisesti laajennushankkeeseen ja lupasi viedä asiaa eteenpäin. Ministerille luovutettu kannanotto on julkaistu alla.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kysy Kristalta -keskustelutilaisuus 20.8.2020

Ramin konditoria, Sektori, Kuopio

———————————————

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys ry.

 

ALOITE RAUTAVAARAN TIILIKKAJÄRVEN KANSALLISPUISTON LAAJENTAMISSUUNNITELMAAN

(Luovutettu ympäristöministeri Krista Mikkoselle ko. tilaisuudessa.)

 

Kesän 2020 koronaepidemian myötävaikutuksella runsaasti kasvanut luontomatkailu ja  kansallispuistoissa lisääntynyt retkeily on herättänyt keskustelua, miten luonnon merkitystä voitaisiin myös yhteiskunnan taholta vahvistaa. Suomen kansallispuistoverkosto on aina houkutellut ihmisiä retkeilemään ja hakemaan elämyksiä luonnosta. Tiilikan kansallispuiston kävijämäärissä on kuluneen vuoden aikana havaittu tuntuva lisäys, mikä on innostanut myös Rautavaaran kuntaa tekemään aloitteen ympäristöministeriöön kansallispuiston laajentamisesta.

 

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys antaa täyden tuen hankkeen eteenpäin viemiselle ja pyrkii omalla toiminnallaan nopeuttamaan hankkeen toteutumista.

 

Nykyisin olemassa oleva Tiilikan kansallispuisto on perustettu vuonna 1982. Puiston pinta-ala on 3400 ha koostuen Tiilikkajärven ympärillä olevista laajoista aapasoista, keidassoista, puustoisista rämeistä ja luonnontilaisista metsistä ja mäntyvaltaisista harjumetsistä.

 

Puiston laajentaminen kunnan tekemässä aloitteessa käsittäisi mm. Löytynsuo-Maamonsuo naturakohteen (2400 ha) ja Pumpulikirkon naturakohteen (1700 ha). Kaikkine liitosehdotuksineen puiston pinta-ala kasvaisi 9900 hehtaariin eli lähes kolminkertaiseksi. Puiston perustaminen olisi helppoa, sillä maanomistajia on vain kaksi, Tornator oyj ja Metsähallitus, jolloin maanhankinta laajennukselle olisi helpompaa. Tornator on ilmaissut valmiutensa hankkeen läpiviemiselle korostaen maanvaihtoa menettelytapana.

 

Löytynsuo-Maamonsuon luonnonsuojelualue on nimensä mukaisesti suovaltaista. Aapasoita on 45 %, puustoisia soita 25 %. Tämä luonnonsuojelualue on perustettu v. 2003 ja on Pohjois-Savon suurin yksityismaiden luonnonsuojelualue. Alueen kangasmaat ovat puustoltaan pääasiassa 40-60 vuotiaita kuivia mäntykankaita. Alueella on 12 pientä lampea ja useita pääasiassa luonnontilaisia puroja. Alueen poikki kiemurtelee Virvatulten retkeilyreitti, joka yhdistää Tiilikan kansallispuiston Rautavaaran Metsäkartanoon kulkien Pumpulikirkon ja Pankalammen laavun kautta. Tosin reitti on huonokuntoinen.

Pumpulikirkon luonnonsuojelualue on laajin luonnontilaisen metsän alue Rautavaaralla ja sellaisenaan  merkittävä koko Pohjois-Savossa. Vanhojen metsien suojelualue on kooltaan 308 ha. Muulta osin Pumpulikirkon alue jää metsätalouden käyttöön, johon  Metsähallitus soveltaa laatimaansa alue-ekologista metsätalouden suunnitelmaa.

 

Metsistä löytyy useita vanhan metsän kääpiä, mm. sitruunakääpää, pursukääpää ja kairakääpää. Alueen läntisempi osa on kuusivaltaista vanhaa metsää. Lahopuuta on kohtalaisesti. Alueella on myös kallioita, hienoja korpia ja pieniä avoimia suolaikkuja. Retkikohteena Pumpulikirkko on vanhastaan tuttu. Sen merkittävin nähtävyys on hiidenkirnu. Pumpulikirkolta lähtee etelään päin Konttipuro, joka osittain kulkee murroslaaksossa ja ympärillä on ravinteisempia metsiä (mm. haapaa) useine sanikkaislajeineen.  Harvinaisempia lintulajeja edustaa pohjantikka, idänuunilintu, pikkusieppo ja kuukkeli.

 

Pumpulikirkon alueella on suoritettu monenlaisia luonnon ennallistamistoimenpiteitä kuten soiden ennallistamista, kulotusta, kosken kunnostusta ja metsäautotien poistoa. Alueen eteläpää ulottuu lähelle Ylä-Keyrittyjärveä, jonka rannalla sijaitsee Rautavaaran Metsäkartano. Puiston laajennuksen myötä Metsäkartano toimisi luonnollisena puiston opaskeskuksena, joka myös tarjoaisi retkivarusteiden vuokraamista ja opas- ja majoituspalveluita.

 

Nilsiässä 19.8.2020

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys ry.

_____________________________________             _________________________________

Puh.joht. Jorma Airaksinen                                                            siht. Mauri Tiainen