Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Varsinais-Suomen piiri Paraisten yhdistys

Parainen
Navigaatio päälle/pois

Met­sän­hoi­to­suun­ni­tel­maa päivitetään / skogsbruksplan för skogar för åren 2019-2028

Paraisten kaupungin omistamien metsäalueiden metsätaloussuunnitelmia ollaan tekemässä vuosille 2019 – 2028. Paraisten luonnonsuojeluyhdistys jätti lausunnon Paraisten kunnanosia koskevasta metsienhoitosuunnitelmasta Paraisten kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan pyynnöstä. Lausunnossaan yhdistys mm. peräänkuulutti virkistyskäytön ja maisema-arvojen huomioimista metsien hoidossa, hakkuista pidättäytymistä eläimistön lisääntymiskaudella, sekä jatkuvaan kasvatukseen siirtymistä vähintään osassa kaupungin metsiä. Lue koko lausunto (pdf).

Ympäristölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 17.10., jonka lopputuloksena alkuperäinen ehdotus metsänhoitosuunnitelmaksi hyväksyttiin seuraavin liäsyksin:
– kaupunki etsii yhteistyössä metsänhoitoyhdistyksen kanssa jatkuvaan kasvatukseen sopivia metsäpalstoja
– keskusta-aluuen virkistysmetsissä ei tehdä avohakkuita
– pidättäydytään hakkuista lintujen pesimäaikana huhti-kesäkuussa
– metsänhoitosuunnitelman toteutuksessa tehdään yhteistyötä 3. sektorin kanssa

 

Pargas stad göra som bäst upp en skogsbruksplan för skogar som staden äger för åren 2019-2028. Pargas naturskyddsförening lämnade in ett utlåtande om den delen av planen som gäller skogarna i kommundelen Pargas, på begäran av stadens bygg- och miljönämnd. I utlåtande efterlyste föreningen bla. att rekreationsvärden och landskap ska beaktas i skogsskötseln, att man inte ska avverka under djurens förökningstider och att åtminstone en del av skogarna ska skötas genom kontinuitetsbruk. Hela utlåtande kan du läsa här.

Stadens bygg- och miljönämnd behandlade ärendet på sitt möte 17.10 och godkände den ursprungliga skogsvårdsplanen med följande tillägg:

  • Staden strävar till att i samråd med skogsvårdsföreningen hitta skogspartier för kontinuitetsbruk
  • I centrumorådets rekreationsskogar görs inte kalavverkningar
  • Det görs inte avverkning under fåglarnas häckning i april-juni
  • Skogsbruksplanen förverkligas i samarbete med tredje sektorn