Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Riihimäen yhdistys

Riihimäki
Navigaatio päälle/pois

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys ry:n säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys ry ja kotikunta Riihimäki. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Riihimäen kaupungin ja Hausjärven kunnan. Yhdistys liittyy Suomen luonnonsuojeluliittoon alueensa piirijärjestön kautta.

2§ Tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua sekä vaalia kulttuuriperintöä toiminta- alueellaan.
Yhdistyksen toimintamuodot ovat: – edistää vapaaehtoista luonnon- ja ympäristönsuojelutyötä toiminta-alueellaan – seurata paikallisia ympäristönmuutoksia – antaa lausuntoja toimialaansa liittyvissä asioissa ja tehdä aloitteita sekä esityksiä viranomaisille ja yhteisöille – valistaa, tiedottaa ja kouluttaa luonto-, kulttuuriperintö- ja ympäristöasioissa järjestämällä kokouksia, esitelmätilaisuuksia ja kursseja sekä viestinnän keinoin – elvyttää luonnonharrastusta ja -tietämystä järjestämällä luontoretkiä ja leirejä. – edistää luontoon kohdistuvaa tutkimusta

3§ Varainhankinta
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankkia varoja jäsenmaksuin, keräyksin ja apurahoina, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä asianmukaisen luvan saatuaan järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia.
Yhdistys voi myös harjoittaa sellaista taloudellista toimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

4§ Jäsenyys
Yhdistyksen äänivaltaisia jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, perhejäsenet ja opiskelijajäsenet.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi hakea jokainen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt, maksamalla vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous määrää. Päätöksen jäsenyydestä tekee yhdistyksen hallitus.
Yhdistyksen perhejäseneksi voi päästä samassa taloudessa asuva varsinaisen jäsenen perheenjäsen maksamalla vuotuisen perhejäsenmaksun, jonka yhdistyksen vuosikokous määrää.
Perhejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen varsinaisille jäsenille ja perhejäsenille.
Yhdistyksen opiskelijajäseneksi voi päästä henkilö, joka opiskelee kokopäivätoimisesti ja maksaa vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous määrää. Opiskelijajäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä.

5§ Yhdistyksestä eroaminen
Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan, mutta hän on velvollinen maksamaan jäsenmaksun koko kuluvalta toimintavuodelta. Jäsenmaksun laiminlyömisen johdosta jäsen katsotaan eronneeksi, ellei hän ole maksanut jäsenmaksua toimintavuoden elokuun loppuun mennessä.
Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä sen jälkeen kun tälle on varattu tilaisuus selityksen antamiseen, mikäli jäsen toimii Suomen luonnonsuojeluliiton ja yhdistyksen tarkoitusperiä ja sääntöjä vastaan. Päätöksen erottamisesta tekee yhdistyksen hallitus 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä.

6§ Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu hallitus. Hallituksen jäsenten on oltava yhdistyksen jäseniä. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa yhdeksi kalenterivuodeksi valittu puheenjohtaja ja vähintään 4 ja enintään 10 varsinaista ja 0-4 varajäsentä.
Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on yksi kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus ottaa sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt keskuudestaan tai ulkopuolelta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme muuta hallituksen varsinaista tai varajäsentä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin nämä säännöt toisin määräävät. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövalinnoissa ratkaisee arpa.
Yhdistyksen hallituksen kokoukseen voi osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa tai hallituksen valitseman muun toimihenkilön kanssa.

8§ Yhdistyksen tilikausi
Yhdistyksen tilikausi ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

9§ Yhdistyksen varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi–maaliskuussa. Yhdistyksen jäsenet kutsutaan näihin kokouksiin vähintään viikkoa ennen kokousta postitetulla kokouskutsulla, sähköpostilla tai ilmoituksella vähintään viikkoa ennen kokousta paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.
Yhdistyksen kokouksissa on varsinaisilla-, perhe- ja opiskelijajäsenillä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 2) Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat 3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4) Vahvistetaan kokouksen työjärjestys 5) Hyväksytään edellisen toimintavuoden toimintakertomus 6) Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan siitä antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tilivelvollisille 7) Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi toimintavuodeksi 8) Määrätään jäsenmaksujen suuruus seuraavalle toimintavuodelle 9) Vahvistetaan tulo- ja menoarvio seuraavalle toimintavuodelle 10) Valitaan puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi 11) Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi 12) Valitaan 1 toiminnantarkastaja ja 1 varatoiminnantarkastaja 13) Valitaan
piirikokousedustajat sekä muiden tarpeelliseksi katsottujen järjestöjen kokousten edustajat 14) Päätetään tavasta, jolla kokouksiin kutsutaan 15) Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten ehdottamat ja kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä perusteluineen kirjallisesti tai sähköpostilla hallitukselle vähintään 30 päivää ennen kokousta

10§ Yhdistyksen ylimääräinen kokous
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään tarvittaessa. Hallitus kutsuu yhdistyksen jäsenet ylimääräiseen kokoukseen 9§:ssä mainitulla tavalla, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, yhdistyksen kokous niin päättää tai vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa sitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

11§ Ilmoittamisvelvollisuus piirille
Yhdistyksen on lähetettävä piirille ja Suomen luonnonsuojeluliitolle huhtikuun loppuun mennessä toimintasuunnitelma, talousarvio ja edellisen kauden toimintakertomus sekä tiedot yhdistyksen hallituksen kokoonpanosta seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksuosuuksien saamiseksi piiriltä.
Tiedot voidaan lähettää sähköisesti.

12§ Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen, kun yhdistyksen hallitus ja piirihallitus on asiaa käsitellyt. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista
äänistä ja piirihallitus on sen hyväksynyt. Muuttuneet säännöt on toimitettava piirille ja Suomen luonnonsuojeluliitolle niiden hyväksymisen jälkeen.

13§ Yhdistyksen purkaminen
Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, käytetään sen varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen päämääriä edistävään tarkoitukseen. Päätös yhdistyksen purkamisesta on pätevä vain siinä tapauksessa, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista
äänistä on sitä kannattanut kahdessa toisiaan seuraavassa kokouksessa, joiden välillä on kulunut vähintään kaksi viikkoa. Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on tehtävä ilmoitus piirille, Suomen luonnonsuojeluliitolle ja yhdistysrekisteriviranomaisille.

14§ Muuten noudatetaan yhdistyslain säännöksiä

Yhdistys

Toimintasuunnitelma

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys ry

Lue lisää

Historiaa