Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Olkiluoto 4 – ydin­voi­ma­lai­to­syk­sik­kö­hank­keen verk­ko­vah­vis­tus­ten voimajohdot –hankkeen YVA -selostuksesta

Mielipide Olkiluoto 4 (OL4)- ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien verkkovahvistusten voimajohdot –hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta VARELY/26/07.04/2011

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on varsin perusteellisella tavalla tuotu esille erilaiset näkökohdat vaihtoehtoisten verkkovahvistusten vaikutuksista. Selostus tarjoaa kansalaisille hyvän mahdollisuuden tarkastella hankkeen vaikutusta itselle tärkeisiin ympäristöarvoihin. Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ymmärtää hyvin sen, että kaikenlaisella voimajohtorakentamisella on haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Emme lähde tässä mielipiteessämme yksityiskohtaisesti analysoimaan hankkeen YVA-selostuksen rakentamisvaihtoehtojen ympäristöhaittoja. Sen sijaan haluamme kiinnittää huomion erittäin merkittävään ympäristövaikutukseen pääjohto-reittivaihtoehto A:ssa välillä Rauma – Huittinen.

Uudet voimajohdot pitää sijoittaa olemassa oleville johtoreiteille, koska uudet reittivaihtoehdot ovat vahingollisia niin maisemalle kuin luonnonarvoillekin. Pääjohtoreittivaihtoehto A välillä Rauma – Huittinen rikkoo muun muassa Vaaniin kartanon maakunnallisesti arvokkaan kulttuurimaisema-alueen. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta voimalinjoilla on todettu olevan Vaaniin kartanon maisema-alueeseen merkittävä haitallinen vaikutus. Tekninen vaihtoehto ei vähennä maisemahaittaa ja lisäksi se uhkaa peltosaarekkeita, joissa sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennuskantaa ja vanhaa puustoa.

Maisema-arvojen huomioiminen kuuluu olennaisena osana voimajohtolinjojen suunnitteluun ja myös kansalaisten keskuudessa maisema koetaan erittäin merkitykselliseksi. Tämän voimme huomata lukuisista tietoomme saatetuista kannanotoista tässä voimalinja-asiassa. Mielestämme vaihtoehtojen A (=Vaani) ja A1 (=Euraniitty) haitallisten vaikutusten kokonaistarkastelussa vaihtoehto A on selvästi haitallisempi. On hyvä, että tähän arvioon on päädytty myös YVA -selostuksessa ja Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnassa.

Pääjohtoreittivaihtoehto A välillä Rauma – Huittinen rikkoo myös Köyliön ja Huittisten välistä harvinaisen laajaa metsäaluetta. Vaikka alue ei tällä hetkellä olekaan vanhaa eikä luonnontilaista, siinä olisi potentiaalia laajahkoksi metsäluonnon suojelualueeksi tulevaisuudessa. Uudesta johtoreitistä välillä Rauma – Huittinen on luovuttava ja käytettävä sen sijaan vanhaa johtokäytävää.

Kari Ylikoski

puheenjohtaja

SLL Satakunnan piiri ry