Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Piirin mielipide Merikarvian Köörtilän tuu­li­voi­ma­puis­ton osay­leis­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri suhtautuu myönteisesti uusiutuvan tuulivoi-maenergian lisäämiseen maakunnassa. Tällä hetkellä suuren mittakaavan tuulipuistoja rakenne-taan kuitenkin kovalla vauhdilla eri puolille maakuntaa. Suuria alueita satakuntalaista metsää ja suota ollaan muuttamassa teollisuusalueiksi. Olemme hyvin huolestuneita toiminnan kokonaisvai-kutuksista maakunnan luontoon ja sen monimuotoisuuteen. Myllyjen vaatima laaja soritettu huol-toalue tiestöineen ja voimajohtokäytävineen heikentää merkittävästi luonnon monimuotoisuutta ja virkistyskäyttöarvoja.

Merikarvian Köörtilän tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus

Kulttuuriympäristöt

Hankkeen vaikutukset kulttuuriympäristöihin saattavat olla merkittäviä, koska aivan alueen tuntumassa sijaitsee valtakunnallisesti merkittävä rakennetun kulttuuriympäristön kohde, Köörtilän kylä. Kylän kulttuurihistoriallinen merkitys perustuu tiheään kylärakenteeseen, kyläkeskustan talonpoikaistaloihin ja Katavakaupungin pienasutukseen.

Hankealueen tuntumassa, muutaman kilometrin etäisyydellä, on myös useita muita valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristökohteita, kuten Lankosken kylä ja Ahlaisten kirkonkylä.

Kasvillisuus

Useiden tuulivoimaloiden lähituntumassa on luontotyypiltään merkittäviä alueita, esim. lehtoa ja rehevää korpea. Mittavat rakennusaikaiset toimet uhkaavat varmasti näiden olemassaoloa ja tämä tulisi ottaa huomioon rakentamisesta päätettäessä.

Linnut

Länsirannikkolla ja sen tuntumassa kulkevat lintujen vakiintuneet muuttoreitit ovat valtakunnnallisesti merkittäviä. Nyt tälle alueelle ollaan sijoittamassa useita tuulipuistoja niin Satakunnan kuin Etelä-Pohjanmaankin puolella. Köörtilän tuulivoimapuiston vaikutuksia linnustolle tulisikin tarkastella laajemman alueen kokonaisuutena lukien mukaan erityisesti lähialueelle rakenteilla ja suunitteilla olevat suuret puistot. Esimerkiksi Ahlaisten Lammin ja Peittoonkorven puiston valmistuminen tulee muuttamaan alueelle ohjautuvaa lintumuuttoa, eikä aiempien selvitysten tulokset ole enää päteviä. Tarvetta on sekä puistokohtaiselle vaikutusten seurannalle  että useiden puistojen yhteisvaikutusten arvioinneille.

Yksittäisen puiston näkökulmasta Köörtilän linnustoselvitykset on tehty pääosin riittävän hyvin.

Laajennuksen kohdalla on jostain syystä poikettu pesimälinnuston selvittämisen osalta hyväksyttävistä menetelmistä, eikä tulosta voi pitää miltään osin luotettavana. Väärään aikaan tehty linnustoselvitys ei anna oikeaa kuvaa alueella esiintyvästä linnustosta. Ehdotuksessa kuitenkin väitetään harhaanjohtavasti että pesimälinnusto olisi laajennusosalta selvitetty. Tilanne vaatii korjausta.

Hyvin tehty muutonhavainnointiaineisto kertoo selvästi että Köörtilän tuulivoimapuistoalue sijaitsee merkittävällä lintujen muuttoreitillä, mikä tulee huomioida puistosta päätettäessä. Puutteeksi voidaan nähdä kotkamuuton ja elokuun lopulle ajoittuvan petolintumuuton havainnoinnin poisjäämisen.

Myös vahvat viitteet merikotkareviirin sijaitsemisesta alueella vaativat joko lisäselvitystä tai ko. alueen sulkemista hankealueen ulkopuolelle.

Tulosten perusteella ainakin joidenkin lajien todellisia törmäysmääriä tulisi ehdotuksen mukaan seurata tuulipuiston toiminnan käynnistyttyä, mutta tästä ei kuitenkaan esitetä mitään suunnitelmaa.

 

Kari Ylikoski

puheenjohtaja

SLL Satakunnan piiri ry