Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Eurajoen jä­te­ve­si­kuor­mi­tuk­sen tut­kin­ta­pyyn­töi­hin liittyvä lausuma Satakunnan syyt­tä­jän­vi­ras­tol­le

Lausuma, joka liittyy Eurajoen jätevesikuormituksen syyteharkintaan

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ja Ala-Satakunnan Ympäristöseura ovat lokakuussa 2012 tehneet Satakunnan poliisille tutkinta-pyynnön JVP-Euran toiminnasta. Olemme pyytäneet poliisia tutkimaan seuraavat kolme asiaa.

1. Onko JVP-Euran toimitusjohtajan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ylijohtajan kaksoisrooli vaikuttanut jätevedenpuhdistamon valvontaviran-omaisena toimineen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen harkintaan ympä-ristönsuojelulain tulkinnassa: YSL 72§ ”ennakoimattoman vahingon korvaaminen”, YSL 84§ ”rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaiseminen”, YSL 88§ ”uhkasakko, teettämisuhka ja keskeyttämisuhka”?

2. Onko JVP-Euralle syntynyt vesihuoltolaissa tarkoitettuja velvoitteita: vesihuoltolaki 27§ ”virhe ja hinnanalennus”, vesihuoltolaki 28§ ”vahingonkorvaus”?

3. JVP-Eura on jo pitkään pilannut Eurajoen veden laatua. Täyttääkö tämä toiminta tunnusmerkit, joita kuvataan rikoslain 3 luvun 7§:ssa ”tuottamus” ja vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:ssä?

On toki mahdollista, että tutkintapyyntömme asiakohdan 1 selvittelyssä poliisi on yksiselitteisesti tullut siihen johtopäätökseen, että JVP-Euran toimitusjohtajan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuk­sen ylijohtajan kaksoisrooli ei ole millään tavoin vaikuttanut jätevedenpuhdistamon valvontaviranomaisena toimineen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen har­kintaan ympäristönsuojelulain tulkinnassa. Jos asian on todettu olevan näin hyvällä mallilla, niin se olisi ollut erittäin tärkeätä mainita poliisin julkisuuteen antamassa tiedotteessa. Asian kertominen olisi poistanut tuohon kaksois­­rooliin julkisuudessa liitettyjä epäilyksiä.

Varsin yleisesti on esimerkiksi hämmästelty JVP-Euran (nyt jo entisen) toimitusjohtajan syksyllä 2012 tekemää tutkintapyyntöä entisen alaisensa toiminnasta jätevedenpuhdistamolla. Tällä tutkintapyynnöllä toimitusjohtaja antaa ymmärtää olleensa tietämätön johtamansa jätevedenpuhdistamon säännöllisistä ohijuoksutuksista. Samainen toimitusjohtaja on kuitenkin lähettänyt Euran kunnalle oheisen, 30.7.2012 päivätyn toimenpidepyynnön siitä, että kunta vähentäisi jätevedenpuhdistamolle toimittamiensa jätevesien määrää. Toimenpidepyynnössä kerrotaan jätevedenpuhdistamolle tulevien jätevesien määrän olleen jo pitkään suurempi kuin puhdistamon kapasiteetti, kuukausikeskiarvolla laskettuna jopa kolme kertaa suurempi kuin Euran kunnan ja jätevedenpuhdistamon osakassopimus on oikeuttanut. Toimitusjohtaja alleviivaa Euran kunnalle osoittamassaan toimenpidepyynnössä sitä seikkaa, että mikään jäteveden käsittelylaitos ei kykene käsittelemään kapasiteettiansa enempää jätevesiä. Lisäksi hän kantaa huolta siitä, että jätevedenpuhdistamon henkilöstö kokee erittäin raskaana negatiivisen julkisuuden, joka on seurannut tästä JVP-Euran puutteellisesta jätevesienkäsittelystä.

Käsityksemme mukaan toimitusjohtajan 30.7.2012 päiväämä toimenpidepyyntö ja syksyllä 2012 tekemä tutkintapyyntö sisältävät valtavan ristiriidan. Näissä kahdessa asiakirjassa lausutut asiat eivät mitenkään voi samanaikaisesti olla totta. Nimenomaan tämänkaltaisiin epäjohdonmukaisuuksiin olemme toivoneet selvyyttä, kun olemme pyytäneet poliisia tutkimaan JVP-Euran toimitusjohtajan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuk­sen ylijohtajan kaksoisroolin mahdollista vaikutusta jätevedenpuhdistamon valvontaviranomaisena toimineen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen har­kintaan ympäristönsuojelulain tulkinnassa. Olemme mielellämme avuksi, jos tutkintaa halutaan vielä edellä esitetyillä perusteilla tarkentaa.

Eurassa 18.6.2014

Kari Ylikoski

puheenjohtaja

SLL Satakunnan piiri ry

 

Seppo Varjonen

puheenjohtaja

Ala-Satakunnan Ympäristöseura ry