Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Soidensuojelun täy­den­nys­oh­jel­maa tulee jatkaa sovitusti

Satakunnan piirin mielestä on varsin erikoista, että ympäristöministeri vaikeuttaa soidensuojelun etenemistä. Soidensuojelun täydennysohjelma koskee pääasiassa pienialaisia ja maanomistajan näkökulmasta vajaatuottoisia soita. Maanomistajia tiedotettiin asiasta jo ennen maastoselvityksiä ja heidän palautteensa oli lähes yksinomaan myönteistä tai tiedustelevaa. Sovitun prosessin pysäyttäminen lisää maanomistajien epävarmuutta asiassa ja saattaa vaikeuttaa kunnollisten korvausten saamista. Soidensuojeluohjelman on määrä valmistua vuoden 2014 loppuun mennessä ja toteutuksen alkaa ensi vuonna.

Hämmästyttävää ministerin päätöksessä on myös se että asiasta on sovittu hyvässä hengessä jo vuosia sitten.  Ohjelman valmistelu perustuu hallitusohjelmaan sekä valtioneuvoston periaatepäätökseen soiden ja turvemaiden vastuullisesta ja kestävästä käytöstä sekä suojelusta.

Julkisessa keskustelussa on viime päivinä korostettu tarkoitushakuisesti pakkosuojelun mahdollisuutta. Se tulisi todellisuudessa eteen vain jos neuvottelu esimerkiksi korvaushinnasta ei johda tulokseen ja suokohde on valtakunnallisesti merkittävä. Silloinkin maanomistaja saisi alueesta täyden korvauksen.

Ministerin nyt esille nostama täysin vapaaehtoinen suojelu johtaisi koordinoimattomuuteen ja satunnaisuuteen. Saman suojeluvaikutuksen saamiseen tarvittaisiin moninkertainen määrä soita ja ohjelman kustannustehokkuus menetettäisiin.

Luonnontilainen suo tasaa tulvia, sekä auttaa turvaamaan puhtaat vesistöt ja kalakannat. Suojelu turvaa myös uhanalaisten suoluontotyyppien säilymistä.  Kauniit suoympäristöt ovat haluttuja retki- ja marjapaikkoja sekä riistamaita. Soidensuojelu torjuu myös ilmastonmuutosta.

Soiden kuivatuksen ja turpeenlouhinnan vuoksi jo yli puolet Suomen alkuperäisestä suoalasta on menettänyt luonnontilansa.  Satakunnassa noin 75 % suoalasta eli noin 110 000 ha on ojitettu.

Tämän seurauksena lähes kaikki maakunnan suotyypit ovat uhanalaisia ja soiden eliölajisto on hätää kärsimässä.

Kari Ylikoski

Puheenjohtaja

Suomen luonnonsuojeluliitto Satakunnan piiri

Lisätietoa suojeluohjelmasta:

http://www.ym.fi/soidensuojeluohjelma

Lisätietoa soiden ja turvemaiden kansallisesta strategiasta :

http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/luonnonvarat_luonnon_monimuotoisuus_ymparisto/suojaturvemaat.html