Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Piirin vastaselitys Lakeuden veden vesilupaa koskevasta valituksesta

Viite:             Valitukset Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksistä 23.4.2014 nro 54/2014/2,

                      nro 55/2014/2, nro 56/2014/2

Dnrot:          01516-01523/14/5208

 

Asia: Vastaselitys Vaasan hallinto-oikeudelle

Vastineen antajat:

Suomen luonnonsuojeluliiton

Satakunnan piiri ry

Antinkatu 2

28100 Pori

satakunta@sll.fi

0440211838

 

Kankaanpään seudun luonnonystävät ry

 

Kommentit:

Lupapäätöksen valitukset ovat asianmukaisia ja perusteltuja.

Hallinto-oikeudelle annettuihin vastineisiin ja lausuntoon seuraavat kommentit:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus:

Kaikille Natura-alueille, jotka pohjavedenoton vaikutuspiirissä, ei ole tehty Natura-arviointia.

Virtaamien vähenemisessä ei ole syytä puhua pienistä prosenttivähenemisistä, vaan virtaamien todellisista vähenemisistä. Virtaama tulee olemaan, jos ottolupa myönnetään, Natura-arviot on tehtävä siten, että kaikki nykyiset ja eri vaiheissa olevat tulevat vedenotot  otetaan kokonaisuudessaan huomioon.

Lakeuden vesi:

Hakija toteaa vastineessaan, että luonnon aiheuttamat vaihtelut virtaamiin ovat suuremman   kuin pohjavedenoton. Kun luonnon aiheuttama virtaamien vaihtelut ovat suuret ja erityisesti kuivina aikoina minimaaliset, niin pohjavedenotolla ei niitä saa enää pienentää ja saattaa alialivirtaama Honkajoen Kavokoskessa nollaan.

Hakija on poistanut Elliharjun lisäveden oton hakemuksesta, jotta se vähentäisi  Natura- vaikutuksia. Kuitenkaan kaikki alueella suunnitellut ja tehtävät pohjaveden otot huomioivaa Natura-arvioita ei kuitenkaan ole tehty.

Lähteiden ja purojen virtaamiin, eliömaailmaan ja elinolosuhteisiin ei myöskään ole ko. kokonaisarviota tehty.

Aluehallintovirasto:

Vastoin aluehallintoviraston perusteluja mielestämme vaikutukset Natura-alueisiin ovat  suuret. Lisäksi kaikkiin pohjavedenoton vaikutusalueella oleviin Natura-alueisiin ei ole tehty Natura-arviota. Sellaista Natura-arviota, jossa kaikki alueella oleva ja suunniteltu      pohjavedenotto olisi huomioitu, ei ole millekään Natura-alueelle tehty.

Aluehallintovirasto ei ole huomioinut päätöksessään kuivankauden alialivirtaamia, joka tulisi Honkajoen Kavokoskella olemaan nolla, jos lupa myönnetään.

Aluehallintoviraston perusteissa ei ole huomioitu, että Kauraharjun pohjavesialue on Pohjankankaalla korkeimmalla ja siten vaikuttaan Pohjankankaan muihin pohjavesialueisiin, koska nämä laskevat etelään päin ja mitään katkosta ei ole todettu    pohjavesialueiden välillä. Vaikutus ulottuu aina Hämenkankaalle. Tämä vaikuttaa myös   Kankaanpään kaupungin pohjavedenottoon ja sitä kautta useiden muiden kuntien vedensaantiin joihin Kankaanpää toimittaa vettä.

Virtaamien alenemista virasto on pitänyt pienenä ja määrännyt kalatalousmaksun. Virtaamat ovat kuitenkin luvan mukaisella otollakin alialivirtaamilla, jotka lisääntyvät tulevaisuudessa    ilmastomuutoksen takia, nollassa. Puhtaan pohjaveden määrä on tällöin erittäin ratkaisemaa.   Jos pohjaveden ottoon annetaan lupa, niin veden laatu heikkenee merkittävästi. Nämä yhdessä tuhoaa totaalisesti alueen endeemisen taimen- ja harri-kannan totaalisesti ja sitä kautta myös jokihelmisimpukka-kannan.  Näitä ei voi korvata minkään suuruisella kalatalousmaksulla.

Virasto ei ole päätöksessään huomioinut, että hakijan vedentarve (hakija ei ilmeisesti  ilmoittanut) muuttui ratkaisevasti pienemmäksi, kun Altia Oyj perui bioetanoolitehtaan  rakentamisen Ilmajoelle.

Virasto ei ole huomioinut päätöksessään sitä, että hakijan alueella on hakemuksenkin  mukaan pieniä pohjavesialueita. Jossain näistä hakija voi tehdä tekopohjavettä samoin kuten Pori tekee. Näin toimien Karvianjoen vesistö pysyy elinvoimaisena kaikille eliölajeille.

Virasto ei ole päätöksessään huomioinut Kauraharjun vedenottamon lähellä (etelään) olevaa puolustusvoimien harjoitusaluetta ja siellä olevaa toimintaa. Heti Honkajoki-Karvia tien eteläpuolella on mm. räjäytysalue, sinkorata ja puolustustaistelurata. Onko ko. alueella maaperässä mahdollisia haitta aineita, jotka voivat liueta pohjaveteen.

Virasto ei ole huomioinut Karvian Kantinharjulla sodanaikaista sotilasharjoituslentokenttää (onko edes ollut kenenkään tiedossa). Onko siellä mahdollisesti haudattu vaarallisia aineita harjuun?

Lisäksi toteamme seuraavaa:

Tilanne Lakeuden Vesi Oy:n toimialueella on ratkaisevasti muuttunut. Kurikasta on löydetty  Suomessa ainutlaatuinen syväpohjavesiesiintymä. Löytö on merkittävä koko seutukunnalle. (YLE uutiset 17.12.2014.) Tämä pohjavesiesiintymä tekee Karviaan kaavaillun veden oton tarpeettomaksi.

Vaatimus:

Kaikilla edellä mainituilla ja aikaisemmilla perusteilla ESAVI:n myöntämä pohjavedenottolupa on kumottava.

 

Porissa 16.01.2015

 

Kari Ylikoski

SLL Satakunnan piiri ry

puheenjohtaja

Markku Suominen

puheenjohtaja

Kankaanpään seudun luonnonystävät ry