Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Piirin lausunto Merikarvian Korvennevan alueelle sijoittuvaa tuu­li­voi­ma­puis­to­han­ket­ta koskevasta osay­leis­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta

Tausta

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri suhtautuu myönteisesti uusiutuvan tuulivoimaenergian lisäämiseen maakunnassa. Tällä hetkellä suuren mittakaavan tuulipuistoja rakennetaan kuitenkin kovalla vauhdilla eri puolille maakuntaa. Suuria alueita satakuntalaista metsää ja suota ollaan muuttamassa teollisuusalueiksi. Olemme hyvin huolestuneita toiminnan kokonaisvaikutuksista maakunnan luontoon ja sen monimuotoisuuteen. Myllyjen vaatima laaja sorastettu huoltoalue tiestöineen ja voimajohtokäytävineen heikentää merkittävästi luonnon monimuotoisuutta ja virkistyskäyttöarvoja.

Korvennevan osayleiskaavaehdotuksesta

Korvennevan tuulivoimapuistoa ei ole osoitettu vaihemaakuntakaava 1:ssa tuulivoima-alueeksi. Hanke rajautuu Mankanevan Natura-alueeseen, johon sisältyy myös Mankaneva-Kaakkurinneva soidensuojelualue. Aivan Natura-alueen länsipuolelle on sijoitettu mittava vaihemaakuntakaava 1:n Korpi-Matin tuulipuistohanke ja Natura-alueen pohjoispuolellekin varsin laaja hanke. Tuulivoimaa ollaan näin sijoittamassa suuri määrä kovin pienelle alueelle, sillä on vakavia uhkia luonnolle ja virkistyskäytölle. Korvennevan hanke on ristiriidassa maakuntakaavan kaavoitusta ohjaavien tavoitteiden kanssa. Liioin ei ole esitetty mitään, mikä tukisi poikkeamista maakuntakaavasta.

Kaavaehdotuksen yhteydessä ei ole myöskään esitetty mitään uutta tietoa luontovaikutusten suhteen, vaikka SLL Satakunnan piiri toi oleelliset puutteet esiin jo lausunnossaan (9.4.2014), joka koski Korvennevan alueelle sijoittuvaa tuulivoimapuistohanketta koskevaa ympäristövaikutusten arviointiselostusta (Liite 1). Selvitysten täydentäminen mainitaan, mutta näiden sisältöä, menetelmiä saati tuloksista ei ole esitetty. Mankanevan ja Latoniemen voimaloiden kaavasta poiston vaikutuksesta ja merkityksestä lintujen kulkureittinä ei ole annettu selvitystä. Alueella esiintyviin uhanalaisiin ja harvalukuisiin lintuihin liittyvät riskit ovat huomattavan suuret; mm. Satakunnan sääksistä 10 % pesii alle 5 kilometrin etäisyydellä hankealueesta ja kaakkurin pesimäalue Mankanevalla jää kokonaan hankkeiden ympäröimäksi.

Kaavanlaatijan vastineessa väitetään että kaavassa huomioidaan Korpi-Matin kanssa muodostuva kokonaisuus ja ratkaisut sovitetaan luontoarvojen ja linnuston suhteen. Vastineesta ei käy ilmi miten tämä olisi tehtävissä. Mielestämme Korvennevan hankkeen riskien perusteella nämä eivät ole yhteen sovitettavissa. Huomiotta jää myös yhteisvaikutusten arvioiminen alueen pohjoispuolelle sijoittuvien hankkeiden ja muiden, jo rakenteilla olevien, hankkeiden kanssa.

Yleisesti

Länsirannikolla ja sen tuntumassa kulkevat lintujen vakiintuneet muuttoreitit ovat valtakunnallisesti merkittäviä. Nyt tälle alueelle ollaan sijoittamassa useita tuulipuistoja niin Satakunnan kuin Etelä-Pohjanmaankin puolella. Korvennevan tuulivoimapuiston vaikutuksia linnustolle tulisikin tarkastella laajemman alueen kokonaisuutena lukien mukaan erityisesti lähialueelle rakenteilla ja suunnitteilla olevat suuret puistot. Esimerkiksi Korpi-Matin ja Peittoonkorven puiston valmistuminen tulee muuttamaan alueelle ohjautuvaa lintumuuttoa, eikä aiempien selvitysten tulokset ole enää päteviä.

Useiden lähekkäisten hankkeiden luonnonympäristöjä pirstova vaikutus on alueellisesti suuri ja tuulivoiman liian tiheään rakentamiseen on syytä suhtautua varauksellisesti. Tarvetta on sekä puistokohtaiselle vaikutusten seurannalle että useiden puistojen yhteisvaikutusten arvioinneille.

Nyt näyttää siltä että vaihemaakuntakaavassa osoitettujen, jo sinällään mittavien, aluevarausten lisäksi ollaan rakentamassa näiden väliin jäävät alueet täyteen erillisinä hankkeina.

Johtopäätös

Korvennevan hanke ei kuulu vaihemaakuntakaavan tuulivoimatuotannolle varattuihin alueisiin. Hankkeen sijainti yhdessä vaihemaakuntakaavassa varattuihin alueisiin sekä suhteessa Mankanevan Natura –alueeseen että alueelliseen erittäin suureen lähekkäisten hankkeiden määrään synnyttää riittävät perusteet hankkeesta luopumiselle.

Kari Ylikoski

SLL Satakunnan piiri

puheenjohtaja

Markku Suominen

puheenjohtaja

Kankaanpään Seudun Luonnonystävät ry

 

Liite 1. Ote Suomenluonnonsuojeluliiton Satakunnan Merikarvian Korvennevan alueelle sijoittuvaa tuulivoimapuistohanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (9.4.2014):

”Linnut

Pesimälinnustoselvitys on tehty selostuksen kuvailun mukaan kartoituslaskentojen ohjeistusta soveltaen, mutta käytettyä menetelmää ei kuvata ymmärrettävästi. Eteläosan laskennat on suoritettu niin ikään soveltaen kartoituslaskentamenetelmiä, mutta jo ilmoitetut laskenta-ajankohdat paljastavat käyntikertojen määrän olleen riittämättömän.

Selostuksessa kuvataan että sähkönsiirtoreittien pesimälinnustoa ja niille sijoittuvia lintujen elinympäristöjä selvitettiin yleispiirteisemmin kävelemällä suunnitellut voimajohtoalueet läpi luontotyyppikartoitusten yhteydessä ja tekemällä linnustosta yleisiä havaintoja. Ajankohta oli linnustoselvitystä ajatellen liian myöhäinen ja vaikutelmaksi jää että selvitystyö on jäänyt tältä osin tekemättä.

Arviointiselostuksessa kerrotaan että yhdessä lähimpien suunniteltujen tuulivoimapuistojen kanssa hanke muodostaa vähintään 15 kilometriä leveän pohjois-eteläsuuntaisen esteen lintujen luontaista muuttosuuntaa vastaan. Muutontarkkailupiste oli alueen pohjoisosissa ja näkyvyys oli selostuksenkin mukaan kapeasektorinen. Vertailupistettä muuton volyymin arvioimiseksi ei niin ikään ollut järjestetty. Muutontarkkailu ei vastaa riittävällä tasolla kysymykseen alueen kautta kulkevan muuton määrästä tai laadusta.

Lisäksi todetaan että toteutuessaan useat hankkeet lisäävät estevaikutusten voimakkuutta ja muuttolintujen törmäysriskiä tuulivoimaloihin. Selostuksen mukaan yhteisvaikutuksia voi aiheutua myös pesimälajeille, erityisesti suurille ja keskisuurille petolintulajeille ja kanalinnuille.

Satakunnan sääksistä 10 % todetaan pesivän alle 5 km etäisyydellä hankealueelta. Selostuksessa vaikutukset Satakunnan alueen sääksipopulaatioon arvioidaan kohtalaisiksi. Varovaisuusperiaatetta noudattaen vaikutukset voivat kuitenkin olla merkittäviä. Tämä tulee huomioida hankkeesta päätettäessä.

Kaakkureihin kohdistuvat este- ja törmäysvaikutukset voivat olla selostuksen mukaan maakunnallisella tasolla merkittäviä. Selostuksesta ei selviä, mikä on alueen tuntumassa pesivien 9-12 kaakkuriparin osuus maakunnan kaakkuripopulaatiosta. Osuus lienee useita kymmeniä prosentteja ja vaikutukset maakunnan populaatioon voivat olla erittäin huomattavia.

Selostuksen arviota siitä että kaakkureihin ja kalasääskiin kohdistuu vain lieviä tai maakunnallisesti korkeintaan kohtalaisia vaikutuksia ei voi näin ollen pitää hyväksyttävinä.

Liito-orava

Hankealueen pohjoisosissa esiintyviä liito-oravan elinympäristöjä on selostuksen mukaan kartoitettu pesimälinnustolaskentojen yhteydessä. Tällainen yhdistäminen ei ole menetelmällisesti mahdollista jommankumman kartoituksen kärsimättä.

Hankealueen eteläosan liito-oravia on kartoitettu selostuksen mukaan kasvillisuuskartoitusten yhteydessä kesäkuussa, mitä voidaan pitää ajallisesti varsin myöhäisenä luotettavan liito-oravakartoituksen suorittamiseksi.

Natura-alueet

Natura-arvioinnissa suhtaudutaan varsin huolettomasti puiston vaikutuksiin, vaikka hankealue rajoittuu suoraan Mankanevan Natura-alueeseen. Hankkeen ja ympäröivien tuulipuistojen yhteisvaikutuksia Natura-arvoihin tulee tarkastella uudelleen kriittisemmin.”