Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Satakunnan ja Pirkanmaan piirien yhteinen lausunto Satakunnan vai­he­maa­kun­ta­kaa­van 2 osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

1 Maakuntakaava osana maakunnan suunnittelua

Ei lausuttavaa:

Lausunto:
Mielestämme kasvuturve ei ole soiden moninaiskäyttöä, vaan osa turpeen ottoa
2 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 suunnittelun lähtökohdat

Ei lausuttavaa:

Lausunto:
Satakunnan muut strategiat ja ohjelmat –listasta puuttuu  Satakunnan kulttuuriympäristöohjelma 2009 – 2015, vaikka kaavassa käsitellään kulttuuriympäristöjä.
3 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 sisältö

Ei lausuttavaa:

Lausunto:
mielestämme kasvuturve ei ole soiden moninaiskäyttöä, vaan osa turpeen ottoa
4 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet

Ei lausuttavaa:
x

Lausunto:

5 Tietopohja ja vaihemaakuntakaavan taustaksi laadittavia selvityksiä

Ei lausuttavaa:

Lausunto:
Tietopohjaan tulisi lisätä ELY-keskusten tekemät Soidensuojelun täydennysohjelman maakunnassa 2014 selvitetyt kohteet sekä Maakunnallisesti arvokkaat lintualueet – raportti. Porin Lintutieteellinen yhdistys ja Rauman Seudun Lintuharrastajat, 2015.
6 Kaavan vaikutusalue

Ei lausuttavaa:
x

Lausunto:

7 Selvitettävät vaikutukset ja vaikutusten arviointimenetelmät

Ei lausuttavaa:
x

Lausunto:

8 Osalliset

Ei lausuttavaa:
x

Lausunto:

9 Osallistumismenettelyt ja tiedottamisen tavat

Ei lausuttavaa:
x

Lausunto:

10 Viranomaisyhteistyö

Ei lausuttavaa:
x

Lausunto:

11 Kaavoituksen kulku, päätöksenteko ja mahdollisuudet vaikuttaa

Ei lausuttavaa:
x

Lausunto:

Muuta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Ei lausuttavaa:

Lausunto:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu varsin hyvin ja siinä otetaan erinomaisesti huomioon eri osallisten ja sidosryhmien kuuleminen.
LIITE 2: Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet
Mitkä ovat tavoitteenne turvetuotantoon liittyen?

Ei erityisiä tavoitteita:

Esitys tavoitteiksi:
Turvetuotantoa tulee, Valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden mukaisesti, ohjata siten, että ”edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien alueiden monimuotoisuuden säilymistä, sekä edistetään ekologisten yhteyksien säilymistä suojelualueiden ja muiden arvokkaiden luonnon-alueiden välillä”.

Lisäksi ”on otettava huomioon turvetuotantoon soveltuvat suot ja sovitettava yhteen tuotanto- ja suojelutarpeet. Turpeenottoalueiksi varataan jo ojitettuja tai muuten luonnontilaltaan merkittävästi muuttuneita soita. Käytöstä poistettuja suopeltoja ja turpeenoton vaikutuksia on tarkasteltava valuma-alueittain ja otettava huomioon erityisesti suoluonnon monimuotoisuuden säilyttämisen, sekä muiden ympäristönäkökohtien asettamat vaatimukset”.

Turvetuotantoon soveltuvia alueita osoitettaessa on myös kiinnitettävä huomiota Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti, alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen.

Turpeenotolla ei saa enää heikentää vesistöjen tilaa, vaan kaavan tavoitteena pitää olla pinta- ja pohjavesien sekä Itämeren hyvä tila, mikä on kirjattu myös lakiin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä. Turpeenotosta pitäisi luopua kokonaan siirtymäajan jälkeen, viimeistään vuoteen 2040 mennessä.
Mitkä ovat tavoitteenne soidensuojeluun ja virkistyskäyttöön liittyen?

Ei erityisiä tavoitteita:

Esitys tavoitteiksi:
Soiden tuotantokäyttöä, mihin tulee lukea myös kasvuturpeen nosto, ohjattaessa tulee selvittää suunniteltujen kohteiden luonnonarvot. Suokohteita tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon ELY-keskusten tekemät Soidensuojelun täydennysohjelman maakunnassa 2014 selvitetyt kohteet sekä muut tiedot suojelemattomista arvosoista. Mikäli tietoa kohteelta ei ole, niin sitä tulee hankkia erillisselvityksin tai vaihtoehtoisesti luopua turpeenottovarauksesta.
Mitkä ovat tavoitteenne tuulivoimatuotantoon liittyen?

Ei erityisiä tavoitteita:

Esitys tavoitteiksi:
Vaihemaakuntakaava 1:ssä esitetyt aluevaraukset ovat Satakunnan osalta riittäviä ja tuulivoimatuotantoa tulee pyrkiä ohjaamaan niin että pitäydytään näillä alueilla.
Mitkä ovat tavoitteenne aurinkoenergiantuotantoon liittyen?

Ei erityisiä tavoitteita:

Esitys tavoitteiksi:
Ensisijaisesti aurinkoenergiatuotantoa tulee ohjata jo rakennetuille alueille esim. rakennusten yhteyteen ja teollisuusalueille.
Mitkä ovat tavoitteenne valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviin maisema-alueisiin liittyen?

Ei erityisiä tavoitteita:

Esitys tavoitteiksi:
Valtakunnallisesti arvokkaille maisema-alueille pitää tehdä maisemanhoitosuunnitelma.
Mitkä ovat tavoitteenne kauppaan liittyen?

Ei erityisiä tavoitteita:

Esitys tavoitteiksi:
Kaupan suuryksiköitä sijoitettaessa tulee välttää yhdyskuntarakenteen hajautumista.
Onko tiedossanne Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 teemoihin liittyviä selvityksiä tai selvitystarpeita, joita ei ole käsitelty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa?

Ei kommentoitavaa:

Selvitykset ja selvitystarpeet:
Suojelun ja muun käytön yhteensovittamiseksi soiden luonnonarvoista tulee olla riittävät tiedot. Aiemmin mainitut Soidensuojelun täydennysohjelman kohteet ja ohjelman taustamateriaalina toiminut laajempi esitys (SLL Satakunnan piiri), sekä muut aiemmat selvitykset tarjoavat hyvän pohjan selvityksen laatimiseksi.
Onko tiedossanne vaihemaakuntakaavan 2 teemoihin liittyviä hankkeita, joissa on lupaprosessi vireillä?

Ei kommentoitavaa:
x

Vireillä olevat hankkeet:
Vaihtelevan suuruisia tuulivoimahankkeita löytyy joka puolelta maakuntaa. Lisäksi tiedossamme on Honkajoen Mustakeitaan yksityinen turpeenottoon liittyvä lupaprosessi.
Kari Ylikoski, puheenjohtaja

SLL Satakunnan piiri

Larissa Heinämäki, puheenjohtaja

SLL Pirkanmaan piiri