Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Piiri kanteli Metsäkeskuksen tie­to­käy­tän­nöis­tä oi­keus­asia­mie­hel­le

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin kantelu Metsäkeskuksen käytännöistä oikeusasiamiehelle

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri kanteli eduskunnan oikeusasiamiehelle Suomen metsäkeskuksen läntisen palvelualueen tavasta valvoa metsälain 10 § toteutumista ja tähän liittyvien tietokäytäntöjen puutteista. Hyvään hallintotapaan ei nykyaikana voi enää kuulua kansalaisten elinympäristöön kuuluvan tiedon salailu tai tietojen korjaamisesta ja päivittämisestä kieltäytyminen.

Metsätieto kuuluu kaikille

EU antoi vastikään Suomelle moitteita metsävaratietojen salaamisesta. Metsiä koskevat tiedot on täällä nähty omistajan henkilöön liittyviksi, yksityisiksi tiedoiksi, joita ei anneta muiden käyttöön. EU:n linjauksen mukaan metsävaratieto on ympäristötietoa, jonka on oltava korostetun julkista. Metsätietojen julkisuutta koskevaa lainsäädäntöä ollaankin nyt EU:n vaatimuksesta muuttamassa. MTK vaatii, että metsänomistajalla olisi edelleen oltava oikeus salata maastotyönä tuotettu tieto. Tällaista tietoa ovat muun muassa tiedot metsälain 10 § tarkoittamista erityisen tärkeistä elinympäristöistä eli ns. metsälakikohteista.

Ajatus viranomaisen hallussa olevan ympäristötiedon salaamisesta on kestämätön. Laeissa ja kansainvälisissä sopimuksissa taattu kansalaisen vastuu ja siitä luonnollisesti seuraava osallisuus ja oikeudet koskien ympäristöä eivät rajoitu vain tiedonsaantiin. Kansalaisella tulee olla oikeus myös osallistua ja vaikuttaa kykyjensä mukaan tiedon tuottamiseen ja kvalifiointiin sekä oikeus kontrolloida sitä, miten viranomaiset käyttävät ympäristöä koskevaa tietoa.

Talousmetsiä koskeva tieto on viimeisiä ympäristötiedon linnakkeita, joissa kansalaisten yhdenvertaiset oikeudet eivät edelleenkään toteudu edes alkeellisimmalla eli tiedon saatavuuden tasolla. Metsien luonne yksityisomaisuutena ei voi olla peruste tiedon pimittämiselle ja kansalaisten syrjäyttämiselle tiedontuotannon prosesseista. Myös muut maa-alueet ja rakennukset ovat jonkun omaisuutta, mutta esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa kansalaisten osallistuminen ja tiedonsaanti ovat itsestään selviä arvoja. Suomalaisten elinympäristöstä yli 70 % on talousmetsää, joten kansalaisten metsätietoon liittyvien oikeuksien rajoittaminen on vastoin kaikkia ympäristötiedon avoimuuteen liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä periaatteita.