Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Joutsijärven alue tulee säilyttää monipuolisena ja luonnoltaan monimuotoisena retkikohteena

Porin kaupunki on suunnitellut omistamiinsa Joutsijärven alueen metsiin hakkuita. Nyt on käynnistymässä Vasonniemen aluetta koskevat harvennushakkuut. Satakunnan luonnonsuojelupiiri vastustaa jyrkästi kaikkia Joutsijärven alueelle suunniteltavia hakkuita.

Piiri toteaa, että Joutsijärvelle suunnitellut metsätaloustoimet eivät sovi alueen laajaan ja arvokkaaseen virkistyskäytön kokonaisuuteen. Alueen metsäsuunnitelmat on ulkoistettu ja niissä ei ole huomioitu virkistyskäyttöä tai Porin inventoimia Metso -ohjelman kriteerit täyttäviä monimuotoisuuskohteita mitenkään.

Suunnitellut hakkuut tuhoavat alueen ominaispiirteitä, rikkovat alueen yhtenäisyyttä ja heikentävät luonnon monimuotoisuutta sekä virkistyskäyttöarvoa. Hakkuilla saavutettavaa pienehköä taloudellista hyötyä merkittävämpiä ovat luonnolle ja kuntalaisille koituvat haitat monimuotoisuuden ja virkistysmahdollisuuksien heikentymisenä.

Mikäli alueen metsät säästetään ja annetaan kehittyä luonnontilaan, on tällä maakunnallisesti arvokkaalla alueella tulevaisuudessa mahdollisuuksia kansallispuistoksi. Se on jo nyt maakuntakaavaan osoitettu virkistysalue ja tunnettu retkikohde myös Satakunnan ulkopuolelta tuleville. Maakuntakaavan mukaan Joutsijärven alueen suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota alueen virkistyskäytön kehittämisedellytysten turvaamiseen. Lisäksi erityismääräyksissä todetaan, että virkistyskäytön kannalta arvokkaita alueita ei tule pirstoa ja ne tulee suunnittelussa riittävästi huomioida.

Porin matkailun kehittämisessä tullaan tulevaisuudessa tarvitsemaan  laajaa luontokokonaisuuksien verkostoa. Joutsijärven kaltaisten virkistysaluekokonaisuuksien varustelu- ja palvelutasoa kehittämällä tultaisiin lisäämään koko maakunnan imagoa ja vetovoimaisuutta sekä tukemaan matkailupalveluiden toimintoja.

Kuntien lakisääteisiin velvollisuuksiin kuuluu luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja maakuntakaavan tavoitteiden edistäminen. Vetoamme Porin kaupungin päättäjiin, jotta Pori huomioi paremmin alueidensa inventoinneissa (Metso -inventoinnit) ja kaavassa osoitetut erityisarvot sekä laatii kaupungille metsänkäytön strategian, jossa linjataan kaupungin metsien kestävän käytön periaatteet ja myös se miten osa alueista säilytetään virkistyskäyttöön ja suojelualueiksi. Lisäksi Joutsijärvi -työryhmän käytännössä loppunut toiminta tulee virkistää uudelleen henkiin. Tällä hetkellä Porin kaupungin toiminta metsiensä suhteen on kaikilla kestävyyden mittareilla sekä lyhytnäköistä että vastuutonta.

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ry