Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Piirin sekä Ala-Satakunnan ja Rauman yhdistysten mielipide koskien jätevesien purkua Eurajokeen

Mielipiteemme JVP-Eura Oy:n jätevedepuhdistamon, Säkylän kunnan Köörnummen
jätevedenpuhdistamon ja Apetit Suomi Oy:n Säkylän jätevedenpuhdistamon
ympäristölupien jätevesien purkupaikkavaihtoehtoja koskevista selvityksistä ja lupien
muuttamisesta

Dnro:t ESAVI/615/2018, ESAVI/11233/2017 ja ESAVI/12277/2017

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt JVP-Eura Oy:lle, Säkylän kunnalle ja Apetit
Suomi Oy:lle jätevedenpuhdistamoiden ympäristöluvat, joiden kunkin luvan lupaehdoissa
nämä toimijat on määrätty selvittämään yksin tai yhdessä puhdistamonsa puhdistettujen
jätevesien purkupaikkavaihtoehtoja.

Purkuvesistönä käytettävä Eurajoki on virtaamaltaan pieni ja monenlaisille häiriöille herkkä
ekosysteemi. Jätevedenpuhdistamoiden lisäksi sen kuormitusta lisäävät kaatopaikkojen
suotovedet, hajakuormitus, sateiden aiheuttamat huuhtoumat, joen säännöstely, ojitukset ja
kuivuus sekä happamat sulfaattimaat, joiden läpi joki alajuoksullaan virtaa.
Suurin osa Eurajokeen tulevasta kuormituksesta on hajakuormitusta, joka koostuu
moninaisista maa- ja metsätalouden lähteistä. Ilmastonmuutoksen myötä hajakuormitus tulee
lisääntymään entisestään, koska pitkät kuivuusjaksot ja äkilliset, runsaat sadejaksot vaikuttavat
joen virtaamavaihteluihin ja kuormitustasoon.

Toukokuusta 2016 lähtien jokivedestä on mitattu useita kuormituspiikkejä, joissa fosfori-,
typpi-, nitraattityppi- ja kiintoainepitoisuudet ovat nousseet korkeiksi. Tämä osoittaa, että
Eurajoki on pienivirtaamainen, kuormitustekijöiden vaikutuksille altis joki, joka soveltuu
äärimmäisen huonosti jätevedenpuhdistamojen purkuvesistöksi.
Sweco Oy:n tekemässä purkupaikkavaihtoehtoja koskevassa selvityksessä päädyttiin sangen
suoraviivaisesti siihen, että JVP-Eura Oy:n, Säkylän kunnan ja Apetit Suomi Oy:n jätevedenpuhdistamojen
paras mahdollinen purkupaikka olisi vähävirtaamainen Eurajoki.

Selvityksessä puhdistamojen vesistökuormitusarvio perustuu veden laadun keskiarvotietoihin.
Tämä antaa jätevedenpuhdistamoiden vesistövaikutuksesta aivan liian optimistisen
kuvan, kun otetaan huomioon edellä mainitut joen veden laadun herkkyystekijät.
Esimerkiksi rankkasateet aiheuttavat jokeen voimakkaan ravinnekuormituspiikin. Silloin
kokonaiskuormitukseen vaikuttaa jätevesien lisäksi sateiden aikaansaama valuman ja
hulevesien ravinnepiikki. Kuivana aikana tyypillinen ongelmatilanne on se, että happamien
sulfaattimaiden aiheuttama jokiveden voimakas happamoituminen yhdistyy jätevesikuormituksen
voimakkaaseen hapenkulutukseen. Tämä muuttaa jokiveden happamaksi ja
vähähappiseksi, mikä lisää kalakuolemien riskiä.

Sweco Oy:n tekemässä purkupaikkavaihtoehtoja koskevassa selvityksessä vedotaan
kohtuuttomiin investointi- ja käyttökustannuksiin. Niiden kokonaisvaikutuksen jäteveden
käsittelykustannuksiin arvioidaan olevan 0,3–0,6 €/m³, joka on alle 20 prosentin korotus
Euran nykyiseen jätevesimaksuun. Mainittakoon, että korotuksen jälkeenkään hinta ei ole
merkittävästi suurempi kuin Suomen vesilaitosyhdistyksen jäseninä olevien viemärilaitosten
keskimääräinen jätevesimaksu vuonna 2017. Mahdollisten siirtoviemärien arvioitu
investointikustannus jäteveden hintaan ei vaikuta kohtuuttomalta, kun otetaan huomioon, että
valtion vesihuoltoavustuksesta voidaan saada hankkeen investointikustannuksille tuntuvaa
tukea.

Ihmettelemme suuresti, ettei edellä kuvatuista ongelmista huolimatta Swecon selvityksessä
ole löydetty varteenotettavavia purkupaikkavaihtoehtoja jätevesien purkamiselle Eurajokeen.
Sen vuoksi vaadimme tähän asiaan Eurajoen tilan tosiasioihin ja purkupaikkavaihtoehtojen
todellisiin laskelmiin perustuvia lisäselvityksiä ja niiden perusteella tehtäviä ratkaisuja.
Vaadimme myös, että edellä esitetyin perustein Etelä-Suomen aluehallintovirasto hylkää
JVP-Euran, Säkylän kunnan sekä Apetit Suomi Oy:n esittämät VE0 -purkuputkivaihtoehdot,
joissa purkuvesien lasku Eurajokeen jatkuisi. Kaikki VE0 -vaihtoehdot on hylättävä ja
käynnistettävä uusien siirtoputkilinjojen suunnittelu.

Porissa 24.1.2019
Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ry
Kari Ylikoski
puheenjohtaja

Ala-Satakunnan Ympäristöseura ry
Niina Laihonen
puheenjohtaja

Suomen luonnonsuojeluliiton Rauman seutu ry
Aleksi Reini
puheenjohtaja