Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Piirin lausunto Fingrid Oyj:n Huittinen-Forssa voi­ma­joh­to­hank­keen ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­tioh­jel­mas­ta

Varsinais-Suomen ELY-keskus on pyytänyt Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin lausuntoa

Fingrid Oyj:n Huittinen-Forssa 400+110 kilovoltin voimajohtohankkeen (Huittinen, Loimaa, Humppila, Jokioinen, Forssa) ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

Hanke koskee Satakunnan piiriä Huittisten osalta.

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa seuraavaa:

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on huolella tehty ja siinä on huomioitu linjan läheisyydessä sijaitsevat Natura-alueet, liito-oravareviirit ja arvokkaat lintualueet. Lintualueista merkittävimpiä ovat Puurijärvi-Isosuon kansallispuisto ja Huittisten pellot, jotka ovat tärkeitä laulujoutsenten, hanhien ja kurkien muutonaikaisia levähdysalueita. Isojen lintujen määrä alueella on lisääntynyt viime vuosina erityisesti syksyisin hanhien ja kurkien osalta. Tämän vuoksi toivomme, että hankkeessa selvitetään huolellisesti lintujen lentoreitit ja arvioidaan mahdollinen tarve merkitä johdot kriittisillä paikoilla ns. huomiopalloilla tai vastaavilla. Tältä osin on noudatettava varovaisuusperiaatetta.

Voimalinjan maisemalliset vaikutukset ovat avoimilla alueilla suuret. Voimalinja kulkee maakunnallisesti arvokkaan Loimijoen kulttuurimaiseman läpi ylittäessään Loimijoen Huittisten eteläpuolelta. Tästä olisi hyvä saada havainnekuvia, joiden avulla on mahdollista löytää maiseman kannalta vähiten haitallinen vaihtoehto.

 

Risto Vilen

Aluesihteeri

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri

 

Kari Ylikoski

Puheenjohtaja

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri