Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Muistutus: Euran tuo­tan­to­lai­tok­sen lannoite- ja multatuotteiden valmistuksen toiminnan muuttaminen ja ympäristöluvan tarkistaminen ja muuttaminen

Hakija:
                               Biolan Oy

Asia:
                                  Euran
tuotantolaitoksen lannoite- ja multatuotteiden valmistuksen toiminnan
muuttaminen ja ympäristöluvan tarkistaminen ja muuttaminen

Kunta:                                 Eura, Säkylä

Dnro:                                  ESAVI/43492/2019

Suomen luonnonsuojeluliiton
Satakunnan piiri ry:n ja Ala-Satakunnan Ympäristöseura ry:n mielestä Biolan Oy:lle
ei tule myöntää tarkistetussa ympäristöluvassa lievennyksiä jätevesien
käsittely-, puhdistus- eikä tarkkailuvaatimuksiin. Lisäksi kesäaikaista
jätevesien johtamiskieltoa Köyliönjokeen ei tule purkaa.

Tuotantolaitos

Biolan Oy hakee
ympäristölupaa broilerinlantapohjaisten lannoitteiden valmistamista koskevan
ympäristöluvan tarkistamiseksi (LOS-2005-Y-26-111). Lisäksi hakija haluaa
toimintaa koskevien lupamääräyksien muuttamista uusien jätteenkäsittelyn
parasta käyttökelpoista tekniikkaa koskevien päätelmien vuoksi (YSL 29 §, 89 §
ja 80 §). Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus koskee Biolan Oy:n toiminnassa
olevaa tuotantolaitosta Euran ja Säkylän kuntien alueella. Hakemuksessa
käsitellään myös samassa kiinteistössä sijaitsevan sammalpohjaisia
kasvualustoja valmistavan ei-ympäristöluvanvaraisen Novarbo Oy:n toimintaa,
sillä sen jätevedet kulkevat Biolan Oy:n puhdistamon kautta.

Raaka-aineista

Laitoksella valmistetaan
orgaanisia lannoitteita, multatuotteita, kasvualustoja ja nesteravinteita
maatalous ja puutarha-alan ammattilaisten sekä kuluttaja-asiakkaiden käyttöön. Laitoksen
raaka-aineita ovat olleet broilerilanta, turve, sammal, männynkuori, erilaiset
metsäteollisuuden sivuvirrat ja hiekka, sora sekä kivituhka.

Viime aikoina raaka-aineena
on käytetty yhä enenevässä määrin myös hevosen lantaa. Sen hakija katsoo olevan
jätettä, eikä ympäristölainsäädännön mukaisesti sivutuotetta. Hakija haluaisi
uuteen ympäristölupaansa laitoksen käyttämien raaka-aineiden määrittelemistä
väljemmin, jotta laitos voisi paremmin hyödyntää kaiken tuotteidensa
valmistamiseen soveltuvan ja saatavilla olevan raaka-aineen.

Laitoksen
laajennus

Biolan Oy rakentaa
tuotantolaitokselleen uutta kompostihallia, johon valmistuu kolme uutta
kompostireaktoria á 250 m². Nämä korvaavat vanhan reaktorin. Laitoksen kompostointikapasiteetti
nelinkertaistuu nykyisestä 10 000 tonnista lähes 40 000 tonniin
vuodessa. Lisäksi laitoksen raaka-aine- ja kompostikenttää laajennetaan noin
0,8 hehtaaria pohjoiseen, ja kuoren ja sammalen kuivatuskenttää noin 2,2
hehtaaria koilliseen.

Päästöt

Laitoksen
jätevedet, jotka hakijan mukaan ovat pääasiassa sade- ja sulamisvesiä
kenttäalueelta, käsitellään omassa jätevedenpuhdistamossa. Hakijan näkemyksen
mukaan puhdistamon nykyinen jätevesien käsittelyjärjestelmä riittää myös
jatkossa tehokkaaseen jätevesien käsittelyyn huolimatta laajennuksista ja
Novarbo Oy:n jätevesistä.

Varsinais-Suomen
ELY-keskuksen lausunnon 5.2.2019 (VARELY/2948/2015) mukaan Biolan Oy:n
jätevedenpuhdistamo on usein jäänyt biologisen hapenkulutuksen ja fosforin
osalta ympäristöluvassa määrätyistä käsittelytehovaatimuksista. Lisäksi Köyliönjokeen
ojan kautta johdettujen jätevesien fosforipitoisuus on useana vuonna ylittänyt
ympäristöluvassa asetetun pitoisuusraja-arvon. Jätevesien typpipitoisuudelle
luvassa ei ole asetettu raja-arvoa, mutta tarkkailutulosten perusteella myös ne
ovat olleet ajoittain korkeita.

Hakijan
ehdotukset

Laitoksen
tuotantokapasiteetin nelinkertaistamisesta aiheutuu hakijan mukaan vain
vähäisiä ympäristövaikutuksia ja lisääntyvien jätevesien (hulevedet uusilta
kenttäalueilta ja Novarbo Oy:n jätevedet) määrä on melko vähäinen. Sisältämänsä
vaahtoavan polyvinyylialkoholin takia jätevedet tarvitsevat kuitenkin vaahdonpoistokäsittelyn.

Biolan Oy haluaa,
että voimassa olevassa luvassa määrätty jätevesien kesäaikainen johtamiskielto
Köyliönjokeen johtavaan ojaan poistettaisiin. Sen mukaan kesäaikainen kielto on
yhdessä puhdistamon talviaikaisen käsittelytoiminnan keskeytyksen kanssa aiheuttanut
ongelmia.

ELY-keskuksen
mukaan laitoksen jätevedenpuhdistamossa käsiteltyjä suoto- ja valumavesiä on
johdettu Köyliönjokeen laskevaan ojaan vuosittain kesäisen johtamiskiellon
aikaan. Syynä vesien johtamiseen on ollut laskeutusaltaiden täyttyminen
sateiden vuoksi sekä riittämätön pumppauskapasiteetti. ELY-keskus edellyttää
hakijalta tehokkaampaa jätevesien puhdistamista sekä parempaa
poikkeustilanteiden hallintaa jätevesialtaisen täyttymisen varalta.

Hakija ilmoittaa, ettei
laitoksen jätevesien ravinnekuormituksen vaikutuksia juurikaan ole havaittu
Köyliönjoen veden laadussa. ELY-keskuksen mukaan jätevesipäästöjen vaikutus on
erotettavissa Köyliönjoessa, kun verrataan laitoksen ylä- ja alapuolisen
havaintopisteen tarkkailutuloksia. Tarkkailutulosten perusteella toiminnasta
aiheutuu selvää pilaavaa ravinnekuormitusta laitoksen alapuoliseen vesistöön.

Biolan Oy esittää,
että laitoksen päästöjä vesistöön tarkkailtaisiin jatkossa pääosin
BAT-päätelmien mukaisesti, mutta tarkkailutiheys säilytettäisiin ennallaan. Nykyisin
laitoksen toiminta vastaa arvion mukaan jätteenkäsittelyn BAT-päätelmiä muiden
kuin päästöjen tarkkailun osalta. ELY-keskuksen mukaan ympäristöluvan
muuttamisen yhteydessä toiminnan tarkkailuvelvoitteita tulisi päivittää.

Yhteenveto

Suomen
luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ry ja Ala-Satakunnan Ympäristöseura ry
suhtautuvat myönteisesti Biolan Oy:n kompostointihankkeeseen, joka osoittaa
yrityksen panostavan kierrätykseen ja ympäristönsuojeluun.

Suomen
luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin mielestä Biolan Oy:n esittämät
ympäristöluvan lievennykset eivät kuitenkaan edistäisi Köyliönjoen tyydyttävän
ekologisen tilan paranemista. Hakijan puhdistetut jätevedet rasittavat jo nykyisinkin
Köyliönjoen kautta myös Eurajoen ekologista tilaa.

Eurajoen-Lapinjoen-Sirppujoen
pintavesien toimenpideohjelman vuosille 2016–2021 mukaan Eurajoen
vesistöalueella, johon Köyliönjoki kuuluu, kuormituksen vähennystarve on sekä
kokonaisfosforin että kokonaistypen osalta 10–30 % kokonaiskuormituksesta
vesistön hyvän tila saavuttamiseksi. Erityisesti Köyliönjoen valuma-alueella
kuormituksen vähennystavoite on fosforin osalta 30–50 %.

Biolan Oy:n
vaatimat ympäristöluvan lievennysvaatimukset perustuvat pitkälti hakijan omiin
näkemyksiin ja pyrkimyksiin. Kun tuotantokapasiteetti nelinkertaistuu, ei
laitteistojen uusiminen ja tehokkuuden parantaminen riitä takaamaan ympäristövaikutusten
pysymistä vähäisinä. Tuotantomäärien lisääntyessä myös päästötasojen
tarkkailutiheyttä tulee lisätä.

Hakijan esittämät
ympäristöluvan lievennysvaatimukset ovat mielestämme ympäristönsuojelulain,
vesilain, vesienhoitolain ja EU:n vesipuitedirektiivin tavoitteiden ja hengen
vastaisia. Toteutuessaan lupalievennykset rikkoisivat Vesienhoitolain sekä EU:n
vesipuitedirektiivin periaatteita ja vaarantaisivat vesistön hyvän tilan
saavuttamisen vuoteen 2027 mennessä.

Suomen
luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ry

Ilpo Koppinen,
puheenjohtaja

Ala-Satakunnan
Ympäristöseura ry

Niina Laihonen,
puheenjohtaja