Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Länsi-Herttoniemen täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­ta koskevan asemakaavan osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut nähtävillä oleviin alustaviin kaavoitussuunnitelmiin ja lausuu hankkeesta seuraavaa.

Yleistä alueen suunnittelun reunaehdoista

Viikki-Vanhankaupunginlahti sekä siihen kiinteästä liittyvät metsät muodostavat Helsingin arvokkaimman luontoalueen. Pelkästään nykyisen Vanhankaupunginlahden lintuveden Natura 2000 -alueen ovat kansainvälisesti merkittäviä. Alueeseen liittyvissä metsissä on puolestaan säilynyt huomattavia lehtoihin sekä runsaslahopuustoisiin kangas- ja kalliometsiin liittyviä suojeluarvoja.

Suojelualueen ja siihen liittyvien, tällä hetkellä lähinnä virkistysalueiksi kaavoitettujen metsien muodostama kokonaisuus on Keskuspuiston ohella Helsingin tärkein virkistysalue. Edellä mainituista syistä alueen luonto- ja virkistysarvoihin vaikuttava kaavoitus tulee tehdä erityisellä huolella. Nykyisellä tarkastelualueella Länsi-Herttoniemen täydentämisrakentamisen asemakaava on syytä laskea tällaista erityisharkintaa ja erityishuolellisuutta vaativaksi kaavaksi.

Kommentteja alustaviin suunnitelmiin

Alustavissa suunnitelmissa on mukana paljon toteuttamiskelpoiselta vaikuttavaa, aitoa täydentämisrakentamista, joka kohdentuu nykyisen rakennetun alueen sisälle. Nämä suunnitelmat supistavat jonkin verran nykyisiä lähivirkistysalueita, mutta niiden toteuttamisenkin jälkeen alueita jää jäljelle kohtalaisesti.

Lisärakentamista harkitaan kuitenkin myös sellaisille osa-alueille, jotka supistaisivat nykyistä yhtenäistä metsäaluetta, aiheuttaisivat laajemmalle alueelle näkyviä maisemamuutoksia sekä vaikuttaisivat alueen vakiintuneeseen virkistyskäyttöön. Tällaisia ovat ne suunnitelman osat, jotka kohdentuvat Portimotien länsipuolelle, Mäyrätien länsipuolelle sekä etenkin Mäenlaskijantien ympäristöön. Yhdistyksen näkemyksen mukaan näistä rakentamiskaavailluista tulisi luopua ja keskittyä kaava-alueen itä- ja keskiosan asianmukaiseen täydennysrakentamisen suunnitteluun

Mikäli kaavan jatkosuunnittelussa ovat mukana nuo yllä mainitut ongelma-alueet, yhdistys edellyttää tavallista asemakaavaa tarkempien luontoselvitysten tekoa. Kaupungin luontotietokjärjestelmän tietopohja alueen luontoarvoista ei vaikuta riittävältä. Jostakin syystä muun muassa METSO-selvityksissä ei ole riittävässä määrin tunnistettu kyseisillä alueilla olevien kangas-, lehto- ja kalliometsien suojeluarvoja. Kaava-alueen länsiosassa on myös sen verran runsaasti lahopuustoisia metsiköitä, että tietämystä alueen kääpälajistosta tulisi parantaa.

Aikeista muuttaa luontoalueita hoidetuiksi puistoiksi tulee ehdottomasti luopua (esimerkiksi Mäenlaskijantien päässä). Arvokasta Viikin-Vanhankaupunginlahden luontoa ei pidä tuhota myöskään sillä tavalla. Maaston kulumista tulee vähentää ohjaamalla ihmisten kulkua sopivien polkujen ja pitkospuiden avulla. Luonnon säilyminen luontaisempana edistää myös ihmisten terveyttä vähentämällä stressiä ja ehkäisemällä allergiaa.

Yhdistyksen kanta suunnitelmassa mukana olevaan muuhun, harkittuun täydennysrakentamiseen kaava-alueen itä- ja keskiosassa on neutraali, kunhan se tehdään tavalla, joka säilyttää alueilla myös riittävän määrän pienempiä lähivirkistykseen (mm. koiran ulkoilutus) sopivia kallio- ja metsäalueita.

Helsingissä 3.3.2014

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen puolesta,

Jarmo Nieminen    Johanna Kare-Haavisto

Puheenjohtaja      Järjestösihteeri