Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Saariseläntien ja Pyhätunturien asemakaavan muutoksesta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut kaava-aineistoihin ja lausuu niistä mielipiteenään seuraavaa.

Yleistä kaava-alueen pohjoisosan luonto- ja virkistysarvoista

Kaavan pohjoisosan kallioalueet ovat luonnon ja virkistyskäytön kannalta selkeästi kytkeytyneinä Vantaan puolella sijaitseviin, merkittäviä arvoja sisältäviin Länsimäen metsiin. Nämä Vantaan puolen metsät on Vantaan 2007 yleiskaavassa osoitettu luo-alueeksi. Metsäalue täyttää pinta-alansa (yli 20 ha) ja luonnontilaisuutensa vuoksi myös maakunnallisesti arvokkaan luontoalueen kriteerit.

Helsingin puolen maankäytön suunnittelussa on syytä toimia tavalla, joka ei aiheuta välittömiä tai välillisiä haittavaikutuksia Vantaan puoleiselle arvokkaalle metsäalueelle. Välittömiä haittoja edustavat muun muassa puustoon lähialueen rakentamisen takia kohdistuva lisästressi sekä myrskytuhoherkkyyden kasvu, välillisiä haittoja aiheutuu muun muassa uusien kerrostalojen ympärille vääjäämättä kehittyvästä, ulkoilureiteille ohjautumattomasta lisäkulutuksesta.

Edellä mainittujen tavoitteiden osalta esitetty lisärakentaminen kaava-alueen pohjoisosaan ei vaikuta asialliselta.

Helsingin yleiskaavan huomioinnista

Nähdäksemme Saariseläntie 3:ssa sijaitsevan vanhusten palvelutalon pohjois- ja itäpuoliset kallioalueet (joista osa on myös Vantaan luo-alueen ilmeistä puskurivyöhykettä) ovat Helsingin yleiskaavassa virkistysaluetta. Siltä osin rakentamissuunnitelmia on syytä supistaa asemakaavan laillisuuden takaamiseksi. Tämä takaisi myös kaava-alueen itäreunassa kulkevan suositun ulkoilureitin säilymisen maisemallisesti ehyenä.

Viitesuunnitelman hyödyntämisestä

Olisi hyvä, jos kaavaratkaisussa seurattaisiin enemmän kaupunkisuunnitteluviraston konsultilta tilaamaa viitesuunnitelmaa. Jos kaava toteutettaisiin viitesuunnitelman pohjalta, olisi mahdollista säästää palvelutalon ja Saariseläntien välinen kallio kokonaisuudessaan. Samalla säästyisivät palvelutalosta avautuvat näkymät kallion yli.

Helsingissä 17.10.2014

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen puolesta,

Jarmo Nieminen Johanna Kare-Haavisto

Puheenjohtaja Järjestösihteeri