Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Meri-Rastila: Vaatimus Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen 15/0213/5 kumoamisesta

Helsingin hallinto-oikeus on 20.3.2015 hylännyt päätöksellään 15/0213/5 Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n (Helsy) valituksen Helsingin kaupunginvaltuuston 11.12.2013 tekemästä päätöksestä Meri-Rastilan länsirannan alueen osayleiskaavasta. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys vaatii, että korkein hallinto-oikeus kumoaa Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen hylätä edellä mainittu valitus. Lisäksi vaadimme, että valituksen kohteena ollut Helsingin kaupunginvaltuuston Meri-Rastilan länsirannan alueen osayleiskaavaa koskeva päätös kumotaan.

KORKEIMMALLEHALLINTO-OIKEUDELLE

VAATIMUS HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSEN 15/0213/5 KUMOAMISESTA

Helsingin hallinto-oikeus on 20.3.2015 hylännyt päätöksellään 15/0213/5 Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n (Helsy) valituksen Helsingin kaupunginvaltuuston 11.12.2013 tekemästä päätöksestä Meri-Rastilan länsirannan alueen osayleiskaavasta.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys vaatii, että korkein hallinto-oikeus kumoaa Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen hylätä edellä mainittu valitus. Lisäksi vaadimme, että valituksen kohteena ollut Helsingin kaupunginvaltuuston Meri-Rastilan länsirannan alueen osayleiskaavaa koskeva päätös kumotaan.

VALITUKSEN PERUSTELUT

Helsingin hallinto-oikeudelle 20.1.2014 osoittamassamme valituksessa totesimme muun muassa, että Meri-Rastilan osayleiskaava on päätöksentekohetkellä voimassa olleen Uudenmaan maakuntakaavan vastainen, koska se ohjaa merkittävässä määrin muuttavaa maankäyttöä maakuntakaavassa virkistysalueeksi osoitetulle alueelle.

Maakuntakaavan osalta hallinto-oikeus pohjasi ratkaisunsa Uudenmaan liiton lausuntoon § 444 Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavaehdotuksesta. Tässä on lainaus hallinto-oikeuden perustelusta:

”Uudenmaan liitto on 5.3.2013 päivätyssä lausunnossaan todennut muun muassa, että voimassa olevassa maakuntakaavassa rantaan ulottuvan virkistysalueen ja sen viereisen taajamatoimintojen alueenraja on yleiskaavassa tarkentunut niin, että rakennettavat alueet ulottuvat osittain maakuntakaavan virkistysalueelle ja toisessa kohdassa sama virkistysalue jatkuu vastaavasti taajamatoimintojen alueen ulkopuolelle. Maakuntakaavan virkistysalueen tavoite voi näin ollen toteutua.”

Päätös Meri-Rastilan osayleiskaavasta ei kuitenkaan mielestämme toteuta maakuntakaavan virkistysaluemerkintää. Maakuntakaavan virkistysalueesta menetettäisiin oheisen karttaliitteen (LIITE 1) perusteella osayleiskaavan vuoksi taajamatoiminnoille huomattavasti enemmän kuin saataisiin taajamatoiminnoilta virkistyskäyttöön.

Huomattavan kokoeron lisäksi vaihdettavilla alueilla on laatueroa niin yhteinäisyyden kuin luontoarvojen kannalta.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen hankkiman asiantuntijalausunnon (LIITE 2) mukaan luonnonarvot ovat huomattavia alueen pohjoisosassa, eli alueella, jolle kaupunginvaltuuston hyväksymä osayleiskaava sallii rakentamisen. Asiantuntijalausunnon mukaan rakentaminen ja metsien lisääntyvä käyttöpaine heikentäisivät olennaisesti Meri-Rastilan valtakunnallisesi arvokkaan metsäalueen luontoarvoja.

Huomautamme lisäksi, että Helsingin kaupunki käynnisti tänä vuonna Meri-Rastilan täydennysrakentamiseen liittyvän muutosprosessin, jonka piiriin kuuluu luonto- ja virkistysalueisiin kohdistuvia maankäyttöuhkia muun muassa Pohjavedenpuiston kallioalueella. Näin on ilmeistä, että länsirannan puiston arvo alueen virkistyksessä korostuu entisestään. Mielestämme alueen virkistysalueiden maankäytöstä ei tule päättää tällä tavalla ositetusti, mikä osaltaan puoltaa osayleiskaavan kumoamista (LIITE X).

VAATIMUKSET

Vaadimme, että korkein hallinto-oikeus kumoaa Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen hylätä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavaa koskeva valitus. Lisäksi vaadimme, että valituksen kohteena ollut Helsingin kaupunginvaltuuston Meri-Rastilan länsirannan alueen osayleiskaavaa koskeva päätös kumotaan päätöshetkellä voimassa olleen maakuntakaavan vastaisena.

Helsinki 17.4.2015

Antti Halkka                             Marja Rintala

varapuheenjohtaja                   järjestösihteeri