Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Stansvikinnummen asemakaavan suunnittelun lähtökohdista

Nähtävillä olevan Stansvikinnummen asemakaavan suunnittelun lähtökohtana on rakentaa asuntoalue noin kahdelle tuhannelle asukkaalle. Alueen luonto on hyvin monimuotoinen.

Nähtävillä olevan Stansvikinnummen asemakaavan suunnittelun lähtökohtana on rakentaa asuntoalue noin kahdelle tuhannelle asukkaalle. Alueen luonto on hyvin monimuotoinen. Luonnonarvot ovat kuitenkin vaarassa täysin tuhoutua suunnitellut rakentamismassat, tiestö ja rakentamisen aikainen toiminta huomioon ottaen. Asemakaava on laadittava siten, että luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Helsy ry edellyttää, että Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto tekee riittävät vaikutusten arvioinnit, luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilymisen sekä ympäristönsuojelun ja ympäristöhaittojen ehkäisemisen vuoksi koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.

Asemakaavan tulee olla yleiskaavan (2002) mukainen sillä alueella missä se on voimassa. Yleiskaavassa alue on merkitty virkistysalueeksi, jonka maisema- ja luontoalueita kehitetään koko kaupungin kannalta merkittävinä virkistys- ja ulkoilualueina, jotka jäsentävät kaupunkirakennetta.

Valtaosa asemakaava-alueesta on osa vihersormea, joka ulottuu Stansvikista Tullisaaren kautta Vartiokylänlahdelle. Stansvikinnummen alueella on huomattavan monimuotoinen luonto, jota ilmentää muun muassa Metso arvoluokkaan I kuuluva vanha metsä sekä lepakoille tärkeät alueet. Alue sisältyy myös luontojärjestöjen Helsingin arvometsät-suojeluesitykseen osana 39 ha laajuista Tahvonlahden aluetta (http://helsinginmetsat.fi/helsingin-arvometsat/). Kaava-alueen huomattavat luontoarvot edellyttävät rakentamisen sijasta säilyttävien ja suojelevien kaavamerkintöjen ja -määräysten käyttöä (esim. VL/luo).

Helsy ry:llä ei ole huomautettavaa siltä osin kuin asemakaavassa on suunniteltu rakentamista entisen öljysatamatoiminnan vuoksi aiemmin rakennetulle alueelle. Asemakaavasta (nro 12080) alueeseen liitettyyn YL-alueelle, kuten koko asemakaava-alueelle, tulee kuitenkin antaa valaistusmääräykset, jotka suojaavat Varisluodonlahden rannalla saalistavia pimeyttä edellyttäviä lepakoita.