Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Meri-Rastilan täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­sen osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys (Helsy) on tutustunut Meri-Rastilan täydennys-rakentamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

Mielipide Meri-Rastilan täydennysrakentamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

HEL 2015-002625 T 10 03 03, Ksv 4730_1

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys (Helsy) on tutustunut Meri-Rastilan täydennys-rakentamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

Kun asukkaat vuonna 2013 tarjosivat Meri-Rastilan täydennysrakentamista vaihtoehtona länsirannan metsän osayleiskaavalle, tyrmäsi virasto sen kannattamattomana alueen matalaan hintatasoon vedoten. Nyt kun täydennysrakentaminen on uuden hankkeen myötä huomattu toteuttamiskelpoiseksi, on virastossa syytä tunnustaa aiempi näkökulma virheelliseksi ja luopua mahdollisesta rakentamisen jatkosuunnittelusta osayleiskaava-alueella. Tämä on perusteltua kaupungin luonnon monimuotoisuuteen liittyvien tavoitteidenkin näkökulmasta. Muistutamme, että myös kaupunkisuunnitteluvirasto on sitoutunut näihin tavoitteisiin.

Maakuntakaavassa on Rysäpuistosta alkava viheryhteystarvemerkintä, joka kulkee läpi Ole Kandelin puiston ja Ison Kallahden puiston Kallahdenniemen Natura-alueelle. Näille alueille ei siis tule osoittaa rakentamista.

Luontojärjestöt ovat arvometsäesityksessään ehdottaneet, että Ison Kallahden puiston ja Pohjavedenpuiston kallion säilyminen turvattaisiin LUO-merkinnällä. Tämä on syytä toteuttaa nyt esillä olevassa hankkeessa. (LIITE, arvometsäkartta)

Luontotietojärjestelmässä tärkeä lepakkoalue sijoittuu osaan Ison Kallahden puistoa ja Ullaksenpuistoa. Pohjavedenpuistossa on useita arvokkaita geologisia kohteita. Lisäksi sekä Ison Kallahden puisto että Ullaksenpuisto sijaitsevat aivan Kallahdenniemen Natura-alueen vieressä toimien sille suojavyöhykkeenä. Ison Kallahden puistossa sijaitsevalla Sjökullan niityllä on lähde, joka tulee huomioida suunnittelussa. Edellä mainittujen lisäksi tulee suhtautua säilyttävästi Haruspuistoon, jonka kautta kulkee yhteys sekä Ison Kallahden puistoon että Pohjavedenpuistoon.

Meri-Rastilan alueen puistot ovat säilyneet metsäisinä ja Helsy painottaa, että niihin ei tule suunnitella toimia, jotka muuttaisivat niitä puistomaisemmiksi. Alueella on jo nykyisellään runsaasti reittejä, joten uusia reittejä ei tule lisätä pirstomaan luontoalueita. Korostamme myös, ettei alueelle tule rakentaa uusia urheilukenttiä, sillä Vuosaaressa on jo entuudestaan riittävästi kenttiä.

Mikäli täydennysrakentaminen kohdistuu jo rakennettuun osaan Meri-Rastilaa, esimerkiksi ostoskeskuksen tuntumassa, kivetyille aukioille tai parkkikentille, ei Helsyllä ole tähän huomauttamista.

Helsingissä 5.5.2015

Jarmo Nieminen                      Marja Rintala

puheenjohtaja                        järjestösihteeri