Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Pitäjänmäen Patterimäen asemakaavan osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta (KS-draft 10.6.2015)

Patterinmäen alue on erinomainen esimerkki Helsingin oloissa yhtenäisestä ja monipuolisesta luonto- ja virkistysalueesta. Alueen arvoa lisää sen kytkeytyminen lounaan kautta muihin Talin ympäristön metsäisiin luontoalueisiin. Virkistyskäytön kannalta alue on selkeä ja vakiintunut osa maakunnallisesti merkittävää Talin kokonaisuutta.

HEL 2015-003281 T 10 03 03 Ksv 0563_2

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys kiittää kaupunkisuunnitteluvirastoa mielipiteenannolle annetusta viikon lisäajasta ja toteaa mielipiteenään seuraavaa.

Kaava-alueen yleisluonteesta

Patterinmäen alue on erinomainen esimerkki Helsingin oloissa yhtenäisestä ja monipuolisesta luonto- ja virkistysalueesta. Alueen arvoa lisää sen kytkeytyminen lounaan kautta muihin Talin ympäristön metsäisiin luontoalueisiin. Virkistyskäytön kannalta alue on selkeä ja vakiintunut osa maakunnallisesti merkittävää Talin kokonaisuutta.

Kaava-alue sisältyy luontojärjestöjen Helsingin arvometsät-esityksessä määriteltyihin laajoihin metsäisiin luonto- ja virkistysalueisiin (http://helsinginmetsat.fi/laajat-luonto-ja-virkistysalueet/) yhtenä tietyt kriteerit täyttävistä Helsingin alueista. Tällaisia alueita on kaupungissa vain noin 30. Lisäksi pääosaa alueesta on samaisessa esityksessä (http://helsinginmetsat.fi/helsingin-arvometsat/) esitetty kaavoituksessa huomioitavaksi luo-alueeksi (Talin pohjoisosan luo-alue, 17 ha).

Kaava-alueen luontoarvoista

Pitäjänmäen linnoituskallio (5,14 ha) on nykytietojen perusteella kasvistollisesti edustavin Helsingin maalinnoitusketjun isommista kallioalueista. Siksi alue on esitetty sisällytettäväksi Helsingin parhaillaan uusittavana olevaan luonnonsuojeluohjelmaan. Alueen arvot eivät kestä virkistyskäytön olennaista lisääntymistä alueella.

Kaava-alueen metsissä (tai ainakin osassa niistä) on toteutettu muutamia vuosia sitten ns. METSO-elinympäristöjen selvitys. Tässä yhteydessä on paikallistettu kaava-alueen länsiosasta kolme arvolehtokuviota sekä yksi arvokas lehtomaisen kankaan kuvio (vain osin kaava-alueella). Lisäksi laaja linnoituskalliokuvio on todettu myös METSO-kohteena arvokkaaksi.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kaavaryhmän maastokäynnillä 2.6.2015 tehtiin se havainto, että käytännössä kaava-alue muutamaa pientä kuviota (= alueen tasarakenteisemmat mäntyvaltaiset kangasmetsät) lukuun ottamatta koostuu METSO II ja III luokan kriteerit täyttävistä kangas-, lehto- tai kalliometsistä. Tehty METSO-selvitys tunnistaa vain noin 60 % kaava-alueen METSO-arvoja sisältävistä kuvioista.

Kaava-alueen reunamilla (etenkin alueen länsi-, lounais- ja eteläosa) on kasviston ja monipuolisen puuston takia arvokkaita tuoreita ja kosteita lehtoja, joilla on vähintään paikallista merkitystä. Kaava-alueen länsiosan rinteellä (lähellä kaavailtua kalliovarikon sisäänkäyntiä) on myös ilmeinen luonnonsuojelulain 29 § kriteerit täyttävä vaahterametsikkö. Kaava-alueen itäosan kallioilla on puolestaan jossakin määrin säilynyttä kallioketotyyppistä kasvillisuutta (itse kalliomäki hyvä METSO II luokan kalliometsä).

Kaava-alueen reuna-alueiden lehdot ja lehtomaiset kankaat ovat puuston iän sekä puulajisuhteiden vuoksi sellaisia, että on vain ajan kysymys, milloin liito-oravia asettuu alueelle. Alueelle mahtuisi metsien luonteen ja pinta-alan puolesta myös naaraalle sopiva lisääntymisreviiri, jollaisten säilyttäminen on kaupunkioloissa erityisen tärkeää. Metsäalueen pinta-ala ja sen yhteydet eteläpuolisiin Talin ympäristön luontoalueisiin edes auttavat liito-oravan levittäytymistä alueelle.

Kaava-alueen maankäyttösuunnitelmista

Raide-Jokerin toteuttaminen tunnelissa ei haitanne alueen luonto- ja virkistysarvojen säilyttämistä, kunhan nämä arvot huomioidaan maanpäällisten rakenteiden suunnittelussa. Toivottavasti kaavailtu sisäänkäyntitie on mahdollista toteuttaa Arinatien suunnalta hyödyntäen nykyistä, kallioon louhittua väestönsuojaa. Mikäli kalliovarikko toteutetaan, on syytä kaikin keinoin pyrkiä välttämään varikon maanpäällisten toimintojen luonto- ja virkistysarvoille aiheuttamia haittoja. Käytännössä kaikki maanpäällinen rakentaminen kallioalueen länsirinteellä aiheuttaa jonkin verran haittaa alueen arvolehdoille.

Kaavatyön yhteydessä selvitetään myös mahdollisuuksia alueen itäosan asuinrakentamiseen. Huomioiden Patterinmäen luonto- ja virkistysalueen koko ajan kasvavan merkityksen, esitämme lisärakentamissuunnitelmista luopumista. Esitetty lisärakentaminen aiheuttaisi vääjäämättä virkistyskäytön ja kulutuksen lisääntymistä Helsingin oloissa huomattavan arvokkaalla Patterinmäen linnoitusalueella, mikä antaa myös yhden perusteen luopua siitä.

Luontoarvojen huomioinnista kaavan jatkotyöstössä

Kaupunkisuunnitteluviraston tulisi kaavan jatkotyön osana täydentää tietopohjaa alueen luontoarvoista. Erityisen perusteltu olisi METSO-selvityksen toteuttaminen koko kaava-alueella. Vähintäänkin alueen reunaosien arvolehtojen kattavampi selvitys ja arvottaminen olisi tarpeen.

Keväällä 2016 kannattaisi toteuttaa alueella myös liito-oravaselvitys, mikäli alueelle on päädytty kaavoittamaan lisärakentamista.

Patterinmäen linnoitusalue tulee kaavassa osoittaa SL-varauksena. Alueen länsi-, lounais- ja eteläosaan painottuvat monipuoliset lehtovaltaiset alueet on vastaavasti perusteltua osoittaa luo-kohteina.

Helsinki 12.6.2015