Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Myllypuron täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­sen suun­nit­te­lu­pe­ri­aat­tei­den luonnoksesta

Myllypuron alueella on monia tekijöitä, jotka tekevät siitä sopivan kohteen harkittuun täydennysrakentamiseen. Samalla on kuitenkin syytä tiedostaa tietyt nykyisten ja tulevien asukkaiden perusviihtyisyyteen ja terveelliseen ympäristöön liittyvät tiivistämisen reunaehdot.

Mielipide Myllypuron täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteiden luonnoksesta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut nähtävillä oleviin aineistoihin ja lausuu niiden perusteella mielipiteenään seuraavaa.

Myllypuron alueella on monia tekijöitä, jotka tekevät siitä sopivan kohteen harkittuun täydennysrakentamiseen. Samalla on kuitenkin syytä tiedostaa tietyt nykyisten ja tulevien asukkaiden perusviihtyisyyteen ja terveelliseen ympäristöön liittyvät tiivistämisen reunaehdot.

Kaava-alueella sijaitsevilla muutamilla metsäisillä alueilla on niiden melko pienestä koosta huolimatta ilmeisen selvää merkitystä nykyisten ja tulevien asukkaiden lähimetsinä. Kalliomäet ovat myös maisemallisesti näyttäviä.

Edellä mainituista syistä on tärkeää, että alueen täydennysrakentamissuunnitelmissa keskitytään voimakkaasti jo rakennettujen alueiden asumistehokkuuden lisäämiseen, jolloin on mahdollista, että ainakin tärkeimmät nykyiset lähiviheralueet voidaan säilyttää. Tämä näkökulma vaikuttaa puuttuvan suunnitteluperiaatteiden luonnoksesta kokonaan.

Kaava-alueen säilyneillä metsäalueilla on myös kaavoituksessa huomioitavia luontoarvoja. Alueelta on Helsingin luontotietojärjestelmän mukaan paikallistettu kaksi merkittävää METSO-arvoja sisältävää kallioaluetta, Suomen eteläisin kanervisaran kasvupaikka (Orpaanportaan männikköharjanne, arvoluokan I kasvistokohde) sekä arvoluokan III geologinen muodostuma (pieni pala harjua).

Suunnittelualueen eteläosassa, kirkon ja ala-asteen välissä sijaitsevan kallioalueen luontoarvot ovat jääneet tunnistamatta LTJ:ssä sekä rakennusviraston omissa METSO-selvitysten tulosten uudelleentulkinnoissa. Luontojärjestöjen metsäammattilaisten maastokäynneillä todettujen luontoarvojen takia kohde sisältyy luo-ehdotuksena (Neulapadontien metsä, 3 ha) Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen sekä neljän muun luonnonsuojelujärjestön alkukesällä 2014 tekemään Helsingin arvometsät-suojeluesitykseen (http://helsinginmetsat.fi/helsingin-arvometsat/). Myös kaupungin luontotietojärjestelmässsä METSO-kohteena tunnistettu Myllypadontien metsä (2 ha) sisältyy arvometsäesitykseen luo-alue-ehdotuksena.

Edellä mainituista kohteista etenkin METSO-kohteina arvokkaat kallioalueet (myös ns. Naulapadontien metsä) sekä kanervisaran kasvupaikka ovat sellaisia luontoarvoja, jotka tulee huomioida kaavoituksessa jättämällä alueet rakentamisen ulkopuolella.

On epäselvää, onko Myllypurontien varressa missään vaiheessa tehty METSO-elinympäristöjen maastoselvitystä (=alue ehkä karsiutunut selvityksistä resurssi- ja aikapulan sekä osin liian tiukkojen ennakkokriteerien perusteella), joten senkin alueen osalta on ilmeisiä perusteita luontotietojen ajantasaistamiseen.