Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Lohiniemenrannan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Helsy edellyttää, että kaavamuutoksen rannanpuoleinen tontti säilytetään nykyisellään. Koulutuskeskus majoitustiloineen on mahdollista sijoittaa tontille, joka on nyt kaavoitettu asunnoille. Tällöinkin on huolehdittava, ettei toteutus poikkea sovitusta ja ettei koulutuskeskuksen toiminnasta aiheudu kohtuutonta häiriötä ympäristölle ja lähiseudun asukkaille.

Mielipide Lohiniemenrannan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Helsy on tutustunut Lohiniemenrannan asemakaavan muutokseen liittyvään aineistoon.

Lohiniemenrannan luontoarvojen huomioiminen edellyttää rannan puolella sijaitsevan tontin rakentamisesta luopumista

Kaupunginhallitus käsitteli kaavamuutosta kokouksessaan 9.2.2015. Tuolloin muutosta haettiin välittömästi rannalla sijaitsevalle tontille. Luontotietojärjestelmästä ilmenee, että tontti on tärkeää lepakkoaluetta ja sillä on arvokas kasvikohde. Kaupunginhallituksen lausunnon mukaan suunnittelussa on otettava huomioon rannan erityiset luontoarvot ja säilytettävä rannan tuntumassa kulkeva yleinen jalankulkureitti. Lisäksi kaupunginhallitus edellytti sen varmistamista, että asukkailla on vapaa pääsy rantaan.

Luontoarvojen huomioiminen tarkoittaa käytännössä, että rakentamisesta tulee luopua. Tontti sijaitsee aivan Kallahdenniemen Natura-alueen tuntumassa. Jokin aika sitten aloitettu melontakeskuksen rakentaminen Harbonkadun alapuolelle heikentää jo sekin luonnonsuojelualueen suojavyöhykettä. Lisärakentamisen ehdottaminen Lohiniemenrantaan on tästäkin näkökulmasta kyseenalaista.

Alueelle on vuonna 2010 laadittu puistosuunnitelma. Suunnitelmassa rantaan sijoittuva tontti on merkitty ”nykyiseksi säilytettäväksi metsäksi, jolla on luonnonsuojelullista arvoa (arvokas kasvisto ja lepakkokohde)”. Puistosuunnitelma tulee toteuttaa.

Toinen tontti ja majoitustilat

Kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen haettua kaavamuutosta on muutettu niin, että siihen kuuluu nyt toinenkin tontti. Aiemmin asunnoille kaavoitetulle tontille haetaan mahdollisuutta rakentaa majoitustiloja. Helsy ehdottaa, että haluttu koulutuskeskus suunnitellaan niin, että se pystytään sijoittamaan majoitustilojen yhteyteen. Näin koulutuskeskus on mahdollista toteuttaa, vaikka Harbo Loungen viereisen tontin luovuttaminen Planmecalle ei luontoarvojen vuoksi voikaan tulla kyseeseen.

Toisenkaan tontin kaavoittaminen koulutuskeskuskäyttöön ei kuitenkaan saa olla itsestään selvää. Jos kaavamuutokseen tämän tontin osalta kuitenkin päädytään, on Helsingin kaupungin valvottava, että toteutus vastaa sovittua. Planmecan aiempi toiminta Lohiniemenrannassa on osoittanut, että valvonnalle on tarvetta. Harbo Loungen rakentamisen yhteydessä hävitettiin Yrjö Siivosen vuonna 2003 tekemässä lepakkokartoituksessa mainittu vaja, joka olisi luonnonsuojelulain 49 §:n perusteella tullut säilyttää.

Yhteenveto

Helsy edellyttää, että kaavamuutoksen rannanpuoleinen tontti säilytetään nykyisellään. Koulutuskeskus majoitustiloineen on mahdollista sijoittaa tontille, joka on nyt kaavoitettu asunnoille. Tällöinkin on huolehdittava, ettei toteutus poikkea sovitusta ja ettei koulutuskeskuksen toiminnasta aiheudu kohtuutonta häiriötä ympäristölle ja lähiseudun asukkaille.