Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Reposalmentien asemakaavan osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Reposalmentien ympäristön kaavailtu asemakaavoitus, mukaan lukien luontoalueille laajeneva ei-täydentävä rakentaminen pohjautuu täysin Helsingin uuteen kaupunkikaavaan. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys kehottaa kaupunkia maltin käyttöön tämän vielä pitkään ei-lainvoimaisen kaavan edistämisessä.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on perehtynyt nähtävillä oleviin aineistoihin ja toteaa mielipiteenään kaavahankkeesta seuraavaa.

Kaavatyön aikataulu suhteessa Helsingin kaupunkikaavasta tehtyihin valituksiin

Reposalmentien ympäristön kaavailtu asemakaavoitus, mukaan lukien luontoalueille laajeneva ei-täydentävä rakentaminen pohjautuu täysin Helsingin uuteen kaupunkikaavaan. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys kehottaa kaupunkia maltin käyttöön tämän vielä pitkään ei-lainvoimaisen kaavan edistämisessä. Yleiskaavasta on tehty hyvin runsaasti valituksia hallinto-oikeuteen ja osa valituksista koskee myös koko kaavan rakennetta ja oikeusvaikutusta yksittäisten kaavan rakentamisratkaisujen ohella.

Mikäli hallinto-oikeus hylkää valitukset, on selvää, että mm. luontojärjestöt tulevat jatkamaan muutoksenhakua Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kaupunkisuunnitteluvirasto voi toki alustavasti miettiä esivalmistelumielessä erilaisia kaupunkikaavan toteuttamistapoja, mutta voimakkaasti siihen pohjautuvia kaavaluonnoksia tai rakennemalleja ei tule tuoda poliittiseen hyväksymiskäsittelyyn valitusten käsittelyn ollessa kesken. Edellä sanottu koskee myös Reposalmentien asemakaavaa.

Kaava-alueesta

Reposalmentien eteläpuolinen osa kaava-alueesta on tärkeä ja suosittu luonto- ja virkistysalue, jossa luonnonmukaiset metsät, pääosin rakentamattomat rannat, rakennetummat virkistysalueet (urheilukentät, nurmikentät, lentopallokenttä, uimaranta jne) sekä lasten leikkipuisto muodostavat hyvän ja toimivan kokonaisuuden. Arvoa täydentää linkittyminen Degerön kartanoalueeseen.

Alue on helposti saavutettavissa, minkä takia sinne tullaan myös hieman kauempaakin. Se on erityisen tärkeä myös alueen kouluille ja päiväkodeille.  On selvää, että tällaisen laajan ja monipuolisen alueen arvo ja käyttö tulee kasvamaan Laajasalon asukasmäärän kasvun myötä. Siksi on huonosti harkittua alueidenkäyttöä käynnistää kaupunkikaavan toteuttaminen juuri tällaiselta keskimääräistä tärkeämmältä virkistysalueelta.

Alueella on myös merkittäviä, osin huonosti tunnistettuja metsä- ja rantaluonnon suojeluarvoja, minkä takia Helsingin luonnonsuojeluyhdistys pitää alustavia rakentamiskaavailuja huonosti harkittuina.

Uimarannan ja Reposalmentien välillä oleva monimuotoinen rantametsä liittyy myös Degerön kartanon historiaan. Vanhat kulttuurimaisemat ja vaihteleva, rikas saaristoluonto ovat aina olleet Laajasalon vetovoimatekijöitä. Koska niitä on jo tuhottu merkittävästi, kyseisen metsän, kartanon ja rannan kokonaisuus tulee säilyttää paikallisen identiteetin tärkeänä tekijänä nykyisille ja tuleville asukkaille. Nämä arvot on tunnistettu ja osoitettu voimassa vielä pitkään olevassa vuoden 2002 yleskaavassa, jossa Reposalmentien eteläpuolinen metsäinen alue on osoitettu kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävän alueen ominaispiirremerkinnällä.

Kaavan luontotietopohjasta

Helsingin luontotietojärjestelmä ei – kaupunkisuunnitteluviraston päinvastaisista väitteistä huolimatta- ole edelleenkään riittävän kattava lainmukaisen asemakaavatyön pohjaksi niissä tapauksissa, joissa rakentamista suunnitellaan Reposalmentien kaavan tapaan luontoalueille. Yksi ilmeinen puute on se, että kaupunki on jättänyt toistuvista kehotuksista huolimatta selvittämättä luonnonsuojelulain 29 § mukaisten luontaisesti kehittyneiden jalopuumetsiköiden esiintymisen asemakaava-alueilla. Melko edustava tällainen kohde (vaahterametsikkö) löytyy myös Reposalmentien kaava-alueen kaakkoisosasta ns. Tuhatjalkaisen alueelta.

Kaava-alueelta löytyy kaksi sellaista luontoarvojen kannalta merkittävää metsäaluetta, jotka on sisällytetty luontojärjestöjen Helsingin arvometsät-esitykseen

(https://helsinginmetsat.fi/helsingin-arvometsat/) vuonna 2014: Tuhatjalkaisen alue (3 ha) sekä Reposalmen uimarannan pohjoispuolinen metsäalue (5 ha). Liitteenä Yliskylän aluesuunnitelmavaikuttamista varten aikanaan tehdyt aluekuvaukset näistä kahdesta alueesta (liitteet 1 ja 2) sekä liite 3, josta alueiden rajaukset selviävät.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys esittää kaava-alueelle sijoittuvien arvometsä-esitysten huomiointia luo-alueina, mikäli kaavan työstöä jatketaan.

Kaavatyön jatkosta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys kehottaa kaupunkia jäädyttämään kaavan edistämisen ja palamaan siihen aikaisintaan KHO:n käsiteltyä kaupunkikaavasta tehdyt valitukset (tai kaupungin valituksen hallinto-oikeuden päätöksestä, mikäli kaava todetaan siellä lainvastaiseksi). Tämä tarkoittanee aikaisintaan vuotta 2019. Siihen asti kannattaa keskittyä lähinnä tärkeitä luonto- ja virkistysalueita karttavan varsinaisen täydennysrakentamisen edistämiseen.

27.6.2017

Liitteet

Liite 1. Helsingin arvometsät-esityksen kohdekuvaus: Tuhatjalkaisen luo-esitys

Liite 2. Helsingin arvometsät-esityksen kohdekuvaus: Reposalmen uimarannan pohjoispuolinen luo-esitys

Liite 3. Helsingin arvometsät-esityksen kohteet Yliskylän alueella kuviokartalla