Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Yhteydenotto koskien Uusimaa 2050 -kaavaa

Arvoisa kaupunkiympäristölautakunnan jäsen ja varajäsen!

Lautakunnan 20.3.2018 kokouksen esityslistalla on lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle Uusimaa 2050 -kaavan suunnitteluaineistosta. Pohjaesityksessä on useita viheralueverkoston säilyttämisen ja järkevän maakuntakaavoituksen kannalta ongelmallisia kohtia, joihin toivomme teidän kiinnittävän huomiota.

Rakennekaava koskettaa Helsingin ohella 25 muuta Uudenmaan kuntaa. Sitä tosiasiassa tärkeämpi eli Helsingin seudun vaihemaakuntakaava käsittelee Helsinkiä ja 13 muuta kuntaa. Siksi on erittäin lyhytnäköistä ja jopa vastuutonta tarkastella kaavoja pelkästään Helsingin kasvun näkökulmasta.

Helsingin osalta on lisäksi tärkeää ymmärtää, että kaupungille on melko äskettäin laadittu uusi yleiskaava, joka on parhaillaan korkeimman hallinto-oikeuden tutkittavana. Uusimaa 2050 maakuntakaava sekä Helsingin seudun vaihemaakuntakaava koskettavat siten Helsingin kaavoitusta lähinnä seuraavan yleiskaavan laadinnan aikana.

Esitämme vakavaan poisto- ja muutosharkintaan erityisesti seuraavia lausunnon kohtia (esitetty kursiivilla):

1) Lausunnon yleisosaa (5 kpl) tulee muuttaa kaavahierarkiaa kunnioittavammaksi siten, että lausunnossa ei suoraan vaadita seutuvaihemaakuntakaavan noudattavan Helsingin uutta yleiskaavaa, mukaan lukien hallinto-oikeuden kumoama maankäyttö (Helsingin yleiskaava on Uusimaa-kaava 2050:n tavoitteiden mukainen, joten on keskeistä, että Helsingin seudun valmisteltava vaihekaava ei ole ristiriidassa sen kanssa. On erittäin tärkeää, että Helsingin seudun vaihekaava mahdollistaa Helsingin uuden yleiskaavan keskeisten aluevarausten toteuttamisen myös bulevardikaupunginosien osalta.)

2) Toivomme, että lausunnosta poistetaan esitys rannikko- ja saaristovyöhykettä koskevien suunnittelumääräysten virtaviivaistamisesta (Kommentit rakennekaavan sisältöön, 2 kpl: Esimerkiksi rakennekaavassa rannikko- ja saaristovyöhykettä koskevat suunnittelumääräykset vaikuttavat tarkoilta suhteessa muiden merkintöjen suunnittelumääräyksiin. Voisiko olla tarpeen tutkia ko. suunnittelumääräysten virtaviivaistamista?)

3) Esitämme, että lausunnosta poistetaan esitys, jolla pyritään selkeästi heikentämään 4. vaihemaakuntakaavassa osoitettujen virkistysalueiden oikeudellista asemaa ja ohjaavuutta vaihemaakuntakaavoissa. Virkistysalueiden säilyminen on luonnolle, ihmisten luontosuhteelle ja luonnon terveysvaikutusten kannalta aivan keskeistä. (Vetovoimainen ympäristö, 2 kpl: ”Virkistysyhteydet voidaan osoittaa sitovina, mutta virkistysalueiden tarkka sijainti ja rajaus määritellään kuntien tarkempiasteisessa kaavoituksessa. Nykyisen 4. vaihekaavan virkistysalueiden rajausten siirtäminen valmisteltavaan kaavaan johtaisi siihen, että maakuntakaavan esitystapa olisi tarkempi kuin Helsingin yleiskaavan merkinnät.”)

4) Esitämme, että lausunnosta poistetaan kappale, jossa esitetään vaihekaavojen esittämistä niin yleisellä tasolla, että ne eivät tosiasiassa enää millään tavoin ohjaisi kuntien yleiskaavoitusta (Evästykset Helsingin seudun vaihekaavan valmisteluun: 2 kpl: Myös vaihekaavoissa tulee pysyä riittävän yleisellä tasolla, että ne eivät muodostu ristiriitaisiksi kuntien omien yleiskaavojen kanssa. Voisikin olla perusteltua kohdistaa oikeusvaikutukset vain
rakennekaavaan ja siinä esitettyihin tavoitteisiin, joita sitten havainnollistetaan tarkemmilla alueittaisilla tarkasteluilla.)

5) Esitämme, että lausunnosta poistetaan kohta, jossa suoraan vaaditaan laatimaan Helsingin seudun vaihemaakuntakaava siten, että ylemmän kaavatason esteet Keskuspuiston rakentamiselle poistuvat (Evästykset Helsingin seudun vaihekaavan valmisteluun, 7. kpl: ”Esimerkiksi Hämeenlinnan kaupunkibulevardin varrella Keskuspuiston arvot pystytään yleiskaavan valmistelussa laadittujen luontovaikutusten ja maisemallisten tarkastelujen perusteella säilyttämään myös maankäytön tiivistyessä nykyisen moottoriväylän reunalla.”)

Helsingissä 19.3.2018