Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Yhteydenotto koskien yleiskaavan to­teut­ta­mis­oh­jel­maa ja ensi vuoden budjettia

Hyvät Helsingin kaupungin kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet

Asia: Yhteydenotto koskien yleiskaavan toteuttamisohjelmaa ja ensi vuoden budjettia

Kaupunginhallituksen esityslistalla on 4.6. yleiskaavan ensimmäisen vaiheen toteuttamisohjelma.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys haluaa muistuttaa kaupunginhallitusta siitä, että ensimmäisen vaiheen suunnittelukohteissa on mukana runsaasti merkittäviä luonto- ja viheralueita, joiden luontoarvot tunnetaan tällä hetkellä puutteellisesti. Siksi kaupunkiympäristölautakunnan päätös ja lisäys toteutusohjelmaan 12.12.2017 on tarpeellinen. Sen mukaan ”yleiskaavan jatkosuunnitteluun liittyen tehdään tarvittavat luontoinventoinnit ja turvataan arvokkaat luontoalueet. Jatkosuunnittelussa luodaan edellytykset sille, että virkistys- ja viherverkoston investoinnit voidaan toteuttaa samassa yhteydessä muun kaupunkirakenteen toteuttamisen kanssa.” Toteutusohjelmaan päätös on kirjattu suppeammassa muodossa.

Jatkotyössä tulee varmistaa se, että luontoalueita koskeva tietopohja saatetaan ajan tasalle riittävän aikaisessa vaiheessa suunnittelua. Jo käynnistyneistä hankkeista ongelma koskee korostetusti Vihdintien ja Huopalahdentien lähialueiden maankäyttösuunnitelmia.

Luontoinventointi eli luontoselvitys tarkoittaa yleisesti esimerkiksi kaava-alueen linnuston, muiden eläinten ja kasvien, myös biotooppien, vesien ja geologian kartoitusta. Maastokäyntien ja vanhojen selvitysten pohjalta määritellään arvokkaat luontokohteet. Puutteita Helsingissä on ennen muuta metsäisten biotooppien kohdalla.

Toteutusohjelmaan kirjatun luontoselvitysten määrän merkittävän lisäämisen tulisi näkyä myös ensi vuoden budjetissa ja 2019-2021 taloussuunnitelman raamissa sekä laatimisohjeissa. Helsinki on yleensä teettänyt luontoselvitykset ulkopuolisilla konsulteilla.

Korkein hallinto-oikeus on juuri myöntänyt joukon valituslupia yleiskaavasta. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys näkee, että on hyvän hallintotavan mukaista päättää yleiskaavan ensimmäisen vaiheen toteutusohjelmasta vasta valitusten käsittelyn jälkeen. On myös järkevää varautua siihen, ettei hallinto-oikeuden päätös kumoudu.

Helsingissä 1.6.2018