Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Jollaksen suun­nit­te­lu­pe­ri­aat­tei­den osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta sekä val­mis­te­luai­neis­tos­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen mielipide Jollaksen suunnitteluperiaatteiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, Helsy, on tutustunut Jollaksen suunnitteluperiaatteiden luonnokseen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Jollaksessa on edelleen arvokkaita metsiä, monimuotoisia biotooppeja ja eläinlajien elin- ja pesimisympäristöjä, joiden säilyttämisen olennaisilta osin tulee kuulua suunnitteluperiaatteisiin. Niissä on turvattava myös Jollaksen poikki kulkeva ekologinen runkoyhteys ja huomioitava tekeillä oleva ja pian valmistuva kaupungin Hiilineutraali Helsinki 2035-toimenpideohjelma, jonka tuoreessa luonnoksessa on tunnistettu puiden ja metsien merkittävä osuus kaupungin hiilinieluina.

Metsien arvot on kartoitettava ja tarkistettava
Jollaksen metsät muodostavat ekologisen verkoston, jonka olennaisia osia ei ole varaa ohjata rakentamiseen eikä vaarantaa niiden kytkeytymistä, ja siten luonnon monimuotoisuutta.

Kun suunnitteluperiaatteita tehdään, metsien arvot on kartoitettava, koska kartoitus ei nyt kata kaikkia metsiä. Useat METSO-kriteerit täyttävät metsät ovat lisäksi luokkaa alempana kuin niiden pitäisi olla. Apuna kannattaa käyttää myös luontojärjestöjen Helsingin arvometsäesitystä.

Luonnonsuojeluohjelmassa ei ole huomioitu alueen tärkeimpiä luontokohteita, joten asemakaavavaiheessa on perusteita SL ja LUO-merkinnöille mm. metsien kohdalla.

Pohjoisrannan METSO-metsät Sarvaston satamasta Hämeenapajan mäen metsään kuuluvat Laajasalon itärannan asemakaavan muutokseen, jossa suunnitellaan rantaraittia kyseisiin metsiin ja pohjoisrannalle. Helsy on vastustanut näiden metsien arvojen vähentämistä raitilla ja ehdottanut korkeintaan pitkospuita paikoitellen. Nyt suunnitteluperiaatteiden luonnoksessa pohjoisrannan metsiä uhkaa myös Jollaksentien reunojen lisärakentaminen. Koska rantaraitti ja tien reunan rakentaminen merkitsisivät metsien pinta-alan merkittävää kutistumista, Helsy vaatii rakentamispaikoista luopumista metsissä jo suunnitteluperiaatteissa.

Itä-Jollaksen Tonttuvuoren ja Karoliinivuoren arvokkaiden metsäalueiden muutosalue tulee poistaa, koska alueen arvokkaimpien luonto- ja maisema-alueiden sekä viheryhteyksien säilyttäminen yhdessä rakentamisen kanssa olisi mahdotonta. Muutosalueeseen rajautuva pieni, luonnonarvoiltaan rikas Itäniitynniemen luonnonsuojelualue tarvitsee suoja-aluetta ympärilleen muun muassa Karoliinivuoren rinteiltä, jotka ovat monien alueella elävien ja pesivien lintujen elinpiiriä ls-alueen lisäksi.

Nykyiseen suojelualueeseen liittyy lounaassa, koillisessa ja kaakossa niin arvokkaita luontokohteita, että niiden asemakaavoittaminen suojelualueen laajennusalueiksi (SL) on hyvin perusteltua. Tämä hoitaa samalla osan nykyisen suojelualueen vaatimista suojavyöhyketarpeista.

Ekologinen runkoyhteys, joka kulkee Jollaksen poikki, on merkittävä suunnitteluperiaatteisiin huomioitavaksi ja säilytettäväksi kaavoituksessa.

Yhdistys on huolissaan Sateenvarjokallion itäpuolen jyrkälle rinteelle ja rantametsään esitetyn ulkoilureitin tarpeesta. Alueella on 1. luokan METSO-metsää. Jos rinteelle rakennettaisiin ulkoilupolku, sen vaatima pengerrys tuhoaisi merkittävästi metsää ja maisemaa.

Metsien kartoitus on syytä tarkistaa myös Hevossalmen itäosassa, Furuvikin suunnalla ja Puuskaniemen muutosalueella. Hevossalmen METSO-metsään kuuluu harvinainen tulvametsä, jonka säilyttäminen on erityisesti otettava huomioon, kun metsään suunnitellaan ulkoilutietä.

Erityistä huomiota tulisi antaa kartanon puiston ja ympäristön vanhan puuston kartoittamiseen ja vaalimiseen. Alueella kasvaa vanhoja jalopuita, joiden tiedetään lisäävän luonnon monimuotoisuutta. Samaa voi sanoa kartanon rannan vanhoista, valtavista lepistä.

Rannat ja lintuvedet
Yhdistys on huolissaan helposta rannoille pääsystä, jota suunnitteluperiaatteet korostavat. Se lisäisi rantakasvillisuuden kulumista ja häiriötä vesilinnuille ja lepakoille, joiden elintila Jollaksessa on jo suurelta osin kutistunut rakentamisen seurauksena. Suunnitteluperiaatteissa on huomioitava häiriön vaikutukset ja niiden torjuminen.

Jollaksen luonnonmukaiset rannat ja lahdet ovat vesilintujen suosimia. Esim Jollaksen lahdessa pesii runsaasti silkkiuikkuja. Lintuvedet Jollaksen ympärillä tulee kartoittaa tässä vaiheessa.

Niityt huomioitava
Jollaksen niittyalueet pitää kartoittaa ja turvata suunnittelussa. Täkeimmät ovat Jollaksen kartanon ympäilläoleva puutarharinne, joka alkaa Jollaksentieltäja muodostaa t舐ke舅 avoimen maiseman Saunalahdelle sekä kartanon edessä oleva niitty.

Myös Porvariskuninkaan puiston niityt ja Matosaaren niittymäiset osat kannattaa hoitaa luonnonmukaisina sen sijaan, että ne rakennettaisiin harvalajisiksi puistoiksi. Niittyjen säilyttäminen on syytä liittää suunnitteluperiaatteisiin.

Viherkerroin käyttöön
Uusien omakotitalo- ja kerrostalotonttien trendinä on niukka kasvillisuus myös Jollaksessa. Pienet tontit ovat osasyynä. Tonttien ja niiden lähiympäristön puilla ja pensailla voidaan kuitenkin vähentää rakentamisen haittoja luonnon monimuotoisuudelle. Suosittelemme, että viherkerroin huomioidaan jo suunnitteluperiaatteissa, ja jatkossa sen käyttöä opastetaan ja toteutusta seurataan.

Helsingissä 9.11.201