Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Kannelmäen Pelimannintien ympäristön asemakaavan muutoksesta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys jätti mielipiteen Kannelmäen Pelimannintien ympäristön asemakaavan muutoksesta. Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kaavaryhmä on 11.12.2018 tehnyt maastokatselmuksen kaava-alueelle ja kommentoi sen havaintojen ja muun aineiston perusteella alustavia suunnitelmia seuraavasti.

Pysäköintialueiden muutokset

Nykyisen pysäköintialueen (Pelimannintie 9-11) kaavoittaminen asuinkerrostalorakentamiseen on kaikin puolin perusteltua. Kaavan yhteydessä selvitetään lisäksi Pelimannintie 28 kohdalla sijaitsevan nykyisen pysäköintialueen laajennusta. Tämä hanke on ongelmallisempi. Mahdollista laajennusta on esitetty nykyisen pysäköintialueen länsipuoliseen puustoltaan monipuoliseen lehtometsään. Metsäalue on osa kapeaa Kehä I:n vartta reunustavaa metsäkaistaletta, joka toimii paikallisesti tärkeänä itä-länsisuuntaisena metsäisenä viheryhteytenä Mätäjoen rantametsien (lännessä) ja Raikukallion (idässä) välissä. Alueella kulkevan ulkoilureitin takia se on myös virkistyskäytölle arvokas. Yhteyttä ei ole tunnistettu Helsingin luontotietojärjestelmän ekologissa yhteyksissä. Ongelma koskettaa suurta joukkoa muita vastaavia olemassa olevia metsäisiä yhteyksiä. Erityisen puutteellinen aineisto näyttäisi olevan itä-länsisuuntaisten yhteyksien tunnistamisen osalta. Asiaan on syytä kiinnittää huomiota luontotietojärjestelmän päivityksessä sekä yksittäisissä asemakaavahankkeissa.

Kehä I:n pohjoispuolinen yhteys vaikuttaisi maastokäynnin perusteella olevan sovelias mm. liitooravan liikkumisen kannalta, joskin Kantelettarentien liittymän itäpuolelle on muodostumassa mahdollinen leviämiseste.

Kaavaryhmän maastokatselmuksen yhteydessä havaittiin nykyisen avoimen alueen Pelimannintie 28 kohdalla olevan selvässä vajaakäytössä. Itse pysäköintialueella oli tilaa ja lisäksi avoalueen länsiosaa käytettiin erilaisten konttien varastoalueena. Mikäli varsinaista pysäköintikäytössä olevaa aluetta on tarkoituksenmukaista laajentaa, on syytä tyytyä siihen, että länsiosa muuttuu konttivarastosta pysäköintialueeksi.

Purpuripolku 1:n päiväkodin uudisrakentaminen sekä tontin laajennus

Hankkeen osana suunnitellaan myös vanhan, muuhun käyttöön siirretyn päiväkodin (Purpuripolku 1) korvaamista uudella päiväkodilla siten, että ”tarvittaessa tonttia laajennetaan puistoalueelle.” Suhtaudumme lievällä varauksella siihen, että uusi päiväkoti nakertaisi osan Kannelmäen pohjoislänsipuolisesta Rumpupolunpuiston yhtenäisestä metsäalueesta. Vaikka mahdollisella rakentamisalueella ei tehtyjen harvennushakkuiden takia olekaan erityisen merkittäviä luontoarvoja tällä hetkellä, on se osa Kannelmäen ympäristön laajinta säilynyttä virkistysaluetta. Mikäli alueen luonnonhoitokäytännöt muuttuvat monimuotoisuutta tukeviksi, kehittyvät tämän puustoltaan monipuolisen ja melko ison (noin 10 ha) kangas-, kallio- ja lehtometsäkokonaisuuden luontoarvot merkittäviksi muutamassa vuosikymmenessä. Tämän takia Rumpupolunpuiston yksittäisiin ja melko pienimuotoisiinkin ”nakertamishankkeisiin” on pakko suhtautua varauksella. Lisäksi alueen maankäyttöhankkeissa tulee huomioida Rumpupolunpuiston merkittävät kulttuuriympäristöarvot eli alueella sijaitsevat I maailmansodan linnoituskaivannot.

Maastokäynnin perusteella tontin kaavailtu laajentamisalue soveltuisi luonteeltaan hyvin päiväkotialueen luonnonmukaisena säilytettäväksi lähileikkialueeksi. Jos tonttiin liitettävä metsäinen osa kaavoitetaan asemakaavassa luonnonmukaisena säilytettäväksi tontin osaksi, lievenee varauksellinen suhtautumisemme.

Helsingissä 17.12.2018