Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

mielipide Länsi-Herttoniemen täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­sen suun­nit­te­lu­pe­ri­aat­tei­den luonnoksesta Helsingin kaupungille

Helsingin kaupunki, kirjaamo, hankenumero 1503_1

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen mielipide Länsi-Herttoniemen täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteiden luonnoksesta

 

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys näkee täydennysrakentamisen soveltuvan Länsi-Herttoniemeen sillä periaatteella, että säästetään luontoa tiivistämällä jo olemassa olevaa rakennettua ympäristöä. Yhdistys ei hyväksy rakentamisen ulottamista niille Vanhankaupunginlahden ja Viikki-Kivikon vihersormen yhtenäisille luonto- ja virkistysalueille, jotka nyt on rajattu suunnitteluperiaatteiden tarkastelualueeseen.

Kannatamme kuitenkin lämpimästi luonnoksen suunnitteluperiaatetta, että suunnittelun lähtökohtana on kestävä ja ekologisesti monimuotoinen viher- ja virkistysverkosto. Se kuitenkin edellyttää laajempaa tarkastelualuetta.

 

Vanhankaupunginlahden luontoalueita ei saa rakentaa

Rajausalueen länsireunan metsissä ja kallioilla on runsaasti arvokkaita luontokohteita, jotka ovat kaupungin luontotietojärjestelmässä. Järjestelmän selvitykset ovat kuitenkin osittain vanhentuneita ja puutteellisia, minkä takia uusia ja täydentäviä luontokartoituksia tarvitaan juuri tässä vaiheessa, kun suunnitteluperiaatteita tehdään.

Mäenlaskijan tien pohjoispuolella olevalla, rajaukseen kuuluvalla luontoalueella on arvokkaita ja tärkeitä  lintu-, kääpä-, lepakko-, metsä- ja geologisia kohteita. Mielipidettä kirjoitettaessa Helsingin karttapalvelu ei avannut alueella tehtyä Metso-kartoitusta, joten emme pysty tarkentamaan Metso-arvoja. Osa alueesta kuuluu luontojärjestöjen vuonna 2014 tekemään arvometsäaloitteeseen.

Lisäksi  Mäenlaskijantieltä alkaa uuteen luonnonsuojeluohjelmaan kuuluva Fastholma ja Saunalahden itäpuolinen metsä -luonnonsuojelualue.

Korkeiden kallioiden juurella on myös kulttuurihistoriallisiin arvoympäristöihin luettu ammusvarasto ja sinne johtava vanha tykkitie.

Lisäksi on oletettavaa, että tykkitien ja Mäenlaskijantien välissä oleva kallioalue on geologisesti ja maisemallisesti arvokas, mutta jäänyt aikaisemman kartoituksen ulkopuolelle jostain syystä.  Tällä kohtaa rajaus sisältää myös vanhaa niittyä, joka kuuluu niittykokonaisuuteen, jota tulisi vaalia nykyistä paremmin.

Tätä luontoarvojen keskittymää Mäenlaskijan tien pohjoispuolella ei tule käyttää rakentamiseen.

Samoin Majavatien ja Portimonpolun välissä oleva laakso ympäröivine kalliometsineen on syytä kartoittaa. Puuston ikärakenteen perusteella voi olettaa, että sieltä löytyy Metso-kriteerit täyttäviä metsiä.

Kartoitus tulee ulottaa vielä rajausalueeseen ja Viikki-Kivikon vihersormeen kuuluvaan metsäiseen rinteeseen Hiihtäjäntien ja Itäväylän välissä.

 

Korttelien kalliometsät ja paikalliset ekologiset yhteydet on selvitettävä

Yhdistys huomautti mielipiteessään Länsi-Herttoniemen täydennysrakentamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, että korttelien sisällä olevien kalliometsien luontoarvot, muun muassa Metso-arvot tulee selvittää. Samoin on hyvä tutkia kallionmetsien muodostamat paikalliset ekologiset yhteydet, jotka yhdistävät ne Vanhankaupunginlahden metsiin.

Korttelien kalliometsiä ei tule saartaa rakennuksilla, koska silloin luonnon monimuotoisuus tunnetusti heikkenee.

 

Herttoniemen, Roihuvuoren ja Laajasalon luontoalueiden eheyttäminen

Kannustamme huomioimaan suunnittelussa myös ekologiset yhteydet Roihuvuoren ja Laajasalon sekä Viikin välillä suunnittelualueen kautta.  Ekologiset yhteydet maankamaralla ovat katkenneet  Itäväylän seurauksena  jo 1950-luvulla, jolloin Itäväylää alettiin leventää moottoritiemäiseksi.  Metro on erottanut alueita edelleen.

Itäväylän kattaminen osittain ja metron siirtäminen tunneliin Herttoniemen kohdalla sekä Itäväylän muuttaminen kaupunkibulevardiksi ovat olleet esillä useissa kohdissa täydennysrakentamisen vuorovaikutusta. Alueen suunnittelijat ovat näyttäneet niille vihreää valoa myöhemmässä toteuttamisessa. Siinä yhteydessä kannattaa palauttaa myös ekologisia yhteyksiä väylän yli.

 

Luonto, ilmasto ja kestävyys Herttoniemen Visiosta suunnitteluperiaatteisiin ja jatkosuunnitteluun

Toivottavasti suunnitteluperiaatteissa ja jatkosuunnittelussa huomioidaan viime vuonna valmistunut Herttoniemen Visio, jota kaupunki teki asukkaiden ja eri toimijoiden kanssa. Visiossa tuodaan esiin paljon luontoon, ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja kestävään elämäntapaan liittyviä ratkaisuja, joiden soisi liittyvän käsillä olevaan täydennysrakentamishankkeeseen.