Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Broändan ja Kurkimoision osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta Helsingin kaupungille

Mielipide Broändan ja Kurkimoision osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

 

Broändan laakson lehtovaltainen ydinalue on todettu Uudenmaan liiton tuoreessa           selvityksessä vähintään maakunnallisesti arvokkaaksi luontoalueeksi noin 25,9 ha laajuisella    rajauksella https://www.uudenmaanliitto.fi/files/23400/Uusimaa- kaavan_luontoselvityskohteiden_maakunnallinen_arvo.pdf).

Ydinalueen huomattava luonnonsuojelullinen arvo nostaa myös kaikkien kyseiseen ydinalueeseen kytkeytyneiden muiden metsien  merkitystä. Tämä kosketttaa myös osaa Broändan ja Kurkimoision asemakaavahankkeen metsistä.

Kurkimoision korttelin 54144 rakentamaton metsärinne sekä Kallvikintien suojaviheralue liittyvät lännessä suoraan Broändan maakunnallisesti arvokkaaseen lehtolaaksoon. Alueen lounaisosa on lisäksi osa Helsingin omassa luontotietojärjestelmässä arvokkaaksi kasvillisuus- ja kasvistokohteeksi todettua Broändan rinnelehtoa (kohde 12/91, 1,16 ha). Lisäksi se on selkeä osa luontotietojärjestelmässä laajaksi metsäalueeksi todettua                       Vartioharjun metsäaluetta.

Rakentamattomilla metsäalueilla on myös oma merkityksenä Broändan laakson pohjoisosan maiseman säilyttämisen kannalta. Asemakaavan muutosprosessi tarjoaa luontevan tavan muuttaa aikaisempi harkitsemattoman laaja rakentamisvaraus säilyväksi virkistysalueeksi.

Esitämmekin alueen rakentamiselta säästyneen osan muuttamista VL-alueeksi.

Mikäli kaavan yhteydessä asemakaavoitetaan laajemmin hankealueen metsiä, on maakunnallisesti arvokkaaseen luontoalueeseen kuuluvat sekä muut luontoarvoja omaavat metsät syytä osoittaa VL/luo-merkinnällä.

Rantakiventien entisen koulun ja sen pohjoiskoillispuolisen metsän (noin 1 ha) alueelle

suunnitellaan uutta asuinrakentamista, jonka yhteydessä koulurakennus on tarkoitus kunnostaa yhteistaloksi. Koulurakennuksen kunnostaminen asuinkäyttöön, sen suojeluarvoja kunnioittaen, on kaikin puolin perusteltua, mutta metsäalueen osalta esitämme rakentamisesta luopumista.

Hankealueella sijaitsevien pientalotonttien tonttitehokkuuden muuttamisessa ei yhdistyksen                       näkemyksen mukaan ole erityisiä ongelmia luontoarvojen osalta.