Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Ramsinranta IV asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta

Ramsinniementie 18

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys eli Helsy on tutustunut huolella asemakaavahankkeen uuteen materiaaliin ja tehnyt myös maastokäynnin alueella. Yhdistys antoi mielipiteen suunnitelmien osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta joulukuussa 2018. Nyt esillä olevassa aineistossa ei ole mitään muutoksia entisen Hotelli Vuorannan alueen alustaviin suunnitelmiin eli viittaamme niiden osalta aiempaan mielipiteeseemme ja tässä kannanotossa keskitymme Ramsinniementie 18 eli Oy Transmeri Ab:n alueeseen, jonka asemakaava on nyt etenemässä Vuorannasta erikseen päätöksentekoon.

Puutteelliset luontoselvitykset

Alueen osalta suunnitteluaineisto on täydentynyt uudisrakennusten viitesuunnitelmilla, konsulttitoimisto Rambollin tekemällä puustokartoituksella sekä Sitowisen laatimalla selvityksellä Ramsinkannaksenpuron säilyttämisen reunaehdoista. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ihmettelee, että alueen luontoarvoista ja lajistosta ei ole tehty tai teetetty kokonaisvaltaista luontoselvitystä. Kartoituksen olisi tietysti pitänyt tapahtua heti kaavahankkeen käynnistyessä ja ennen kuin rakentamisen edes alustavaa hahmottelua paikalle alettiin laatia.

Alueen pääosa on yksityisomistuksessa olevaa osin luonnontilaisen kaltaista monipuolista vanhaa metsää ja siihen liittyvää kaunista merenrantaa. Ottaen huomioon luontotietojärjestelmän tunnistetut puutteet ja suoranaiset aukot nimenomaisesti yksityismailla, nyt laaditut raportit vaikuttavat hieman tarkoitushakuisilta ja lähinnä kohdistetuilta jo ennakolta rakennettavaksi valittujen paikkojen reuna-alueiden maisemalliseen hienosäätöön.

Teetetty puustokartoitus keskittyy siten ainoastaan joidenkin maisemallisesti merkittäviksi katsottujen puuyksilöiden valikoimiseen säilytettäviksi ilman laajempaa ekologista tarkastelua. Tämä outo ja ikävä asiantila todetaan suppeassa, mutta sinänsä varmaan valitettavan rajatun tehtävänasettelun vaatimukset täyttävässä, raportissa myös itsessään.

Ramsinkannaksenpuro

Myös puroselvityksen tekijät keskittyvät parhaansa mukaan Ramsinkannaksenpuron sovittamiseen sen välittömään läheisyyteen nousevaksi kaavailtuun kerrostalorakentamiseen todeten puron luonnontilaisen tai luonnontilan kaltaisen uoman säilyttämisen nykymuodossaan vaikeaksi varsinkin yläjuoksulla, jossa sen välittömään läheisyyteen hahmotellut kerrostalot edellyttävät purouoman muuttamista tai sen tunnelointia.

Selvityksessä todetaan Ramsinkannaksen puron ekologinen tila kaupungin ympäristöpalvelujen tutkija Katja Pellikan tekemän tuoreen tutkimuksen mukaan erinomaiseksi. Puron yläjuoksun yhteydessä entisen villiintyneen pelto- tai niittyalueen vieressä on myös luontotyypiltään tuore keskiravinteinen lehtoalue, joka luontotietojärjestelmän virkaversion mukaan on määritelty uhanalaisuusluokaltaan vaarantuneeksi (VU) ja edustavuudeltaan kohtalaiseksi, mutta luonnontilaisuudeltaan on heikentyneeksi. Selvitys jättää jostain syystä mainitsematta, että lehto on Metso-inventoinnissa osoitettu arvokkaimpaan I-luokkaan (M7 Meri-Rastila: kohdekuvio 77).

Purouoman mahdollinen tunneloiminen tai siirtäminen ehdotetun rakentamisen vuoksi tuhoaisi puroselvityksen mukaan lehtoalueen kokonaan. Heti tämän alueen länsipuolella ja purouoman vaikutuspiirissä verrattain kapean Ramsinniementien toisella puolella sijaitsee luontotietojärjestelmässä huomattavan arvokkaana mainittu niin ikään I-luokan Metso-kuvio Ramsinkannaksen lehto (kuvio 74). Tämän lehdon pääosa on mukana myös nykyisen luonnonsuojelualueohjelman mukaisessa tulevassa Meri-Rastilan metsän ja muinaisrantakivikon luonnonsuojelualueessa.

Lahokaviosammalen elinympäristö

Puuttuvan luontoselvityksen ongelma konkretisoituu hyvin siinä, että merkittävä osa kaavahankkeen alueesta on maassamme erittäin uhanalaiseksi luokitellun lehtisammallajin lahokaviosammalen (Buxbaumia viridis) elinympäristöä. Ramsinniementie 18 alueelta löytyy yli kahdeltakymmeneltä puunrungolta lahokaviosammalen itujyväsryhmiä, eli laji esiintyy kohteella varsin laajasti (luontokartoittaja Olli Mannisen kirjallinen tiedonanto Helsingin luonnonsuojeluyhdistykselle 7.12.2019). Lahokaviosammal on EU:n luontodirektiivin liitteen II mukaan suojeltava laji sekä luonnonsuojeluasetuksen mukaan erityisesti suojeltava laji.

Ekologiset yhteydet

Ramsinniementie 18 alueen luontoarvot tuleekin nähdä Meri-Rastilan luontoalueiden jo nykyisellään useissa kohdin heikentyneiden verkostojen kontekstissa. Mainittujen lehtoalueiden lisäksi koko suunnittelualueen metsäinen luontoalue on keskeinen solmukohta ja oleellisen tärkeä osa yleiskaavakartan viheryhteyttä Meri-Rastilan metsästä ja Ramsinniemeltä Ison Kallahden puistoon sekä Kallahdenniemeen. Yhteys on merkitty myös Virkistys- ja viherverkosto 2050 -teemakarttaan. Paikkaan ehdotettu rakentaminen ehdotetussa laajuudessa ja mittakaavassa heikentäisi kohtalokkaasti ekologisia yhteyksiä useaan eri suuntaan ja uusi kerrostalokortteli olisi siten selkeästi myös yleiskaavan lainvoimaisen viheryhteysmerkinnän vastainen.

Yhteenvetoja

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys kannattaa Ramsinniementie 18 alueen säilyttämistä luontotyyppiarvojen, erittäin uhanalaisen ja suojeltavan lahokaviosammalen elinympäristön sekä merkittävien monisuuntaisten viheryhteyksien perusteella nykyisessä pääosin luonnontilaisen kaltaisessa tilassaan. Hyvin pienimuotoisen uudisrakentamisen sijoittamista on ajateltavissa nykyisen huvilaympäristön välittömään läheisyyteen. Pienimittakaavaisuutta edellyttää myös alueen asema maakunnallisesti arvokkaana uusmaalaisena kulttuuriympäristönä. Mahdollisten virkistysreittien linjauksessa maastossa tulee noudattaa erityistä huolellisuutta. Muilta osin alue tulisi nyt laadittavassa uudessa asemakaavassa merkitä virkistysalueeksi ja purouoman ympäristön osalta luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeän alueen merkinnällä.