Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Huo­pa­lah­den­por­tin ase­ma­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta

Kaava-alueen koillisosan arvokas jalopuumetsikkö pitäisi säästää luontokohteena.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut kaavaehdotukseen ja toteaa siitä muistutuksenaan seuraavaa.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys pitää jossakin määrin yksipuolisena kaavaselostuksen väitettä, jonka mukaan ”uusi kaupunkimainen asuinalue vaikuttaa myönteisesti kaupunkikuvaan”. Yliopiston hammasklinikan sekä oikeustieteellisen laitoksen vaikuttavat rakennukset sekä niihin liittyvät rehevät ja osin kallioiset viheralueet ovat jo pitkään muodostaneet kaupunkikuvallisesti erittäin laadukkaan kokonaisuuden, joka nyt esitetyllä kaavaehdotuksella pääosin tuhotaan. Samalla saadaan toki tilalle toisenlaisia, toivottavasti jossakin vaiheessa myönteisinä yleisesti koettavia kaupunkikuvallisia arvoja. Muutoksen kuvaaminen pelkästään positiivisena edustaa vaikutusarvioinnin sijasta enemmänkin myyntipuhetta.

Nykytilanteessa alue soveltuu edellä esitetystä kritiikistä huolimatta yhdistyksenkin mielestä pääosin muutettavaksi uudeksi Huopalahdenportin asuinalueeksi. Muutosta puoltaa ensisijaisesti aikaisempien toimintojen siirtyminen muualle, toissijaisesti hyvä liikenteellinen sijainti.

Muutosprosessi tulisi kuitenkin toteuttaa tavalla, joka nykyistä paremmin säilyttää alueen kaupunkikuvalliset, maisemakuvalliset ja luontoarvoihin liittyvät erityisarvot sekä samalla osan nykyisistä metsäisistä viheralueista.

Alueen keskeisiin, kaavaprosessissa käytännössä tunnistamatta jääneisiin erityisarvoihin lukeutuu Mannerheimintien ja Vihdintien risteyksessä sijaitseva, noin 0,8 laajuinen jalopuumetsikkö. Puustoltaan eri-ikäisrakenteisessa metsikössä kasvaa pari sataa puumaista vaahteraa. Näistä ehdoton pääosa on luontaisesti kehittyneitä, muutama vanhin lienee istutettuja. Metsikön luonnonsuojelullista arvoa lisäävät useat lahopuut. Kyseinen metsikkö on Tilkan-Ruskeasuon alueen edustavin luonnonmukainen vaahteravaltainen jalopuumetsikkö ja sitä voi pitää luontokohteena vähintään paikallisesti arvokkaana. Lisäarvoa se saa ympärivuotisesta maisemallisesta näkyvyydestään ja näyttävyydestään keskeisten joukkoliikenneväylien (Mannerheimintie, Vihdintie) kupeessa.

Kaavaehdotuksessa jalopuumetsikkö on pääosin asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK 16752). Helsingin luonnonsuojeluyhdistys esittää kaavaa muutettavaksi siten, että kyseinen jalopuumetsikkö rajataan säilyväksi luontokohteeksi (esim. VP/luo). Säilytettäväksi esitetty jalopuumetsikkö on rajattu liitteen ilmakuvalle.