Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Kauppamyllyntien ympäristön ase­ma­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys kritisoi kaavaprosessia, joka jätti kaavaluonnoksen pois. Kauppamyllyntien ympäristöä koskevassa kaavahankkeessa on niin paljon kohteita ja elementtejä, että kaavaluonnos ja siihen liittyvä aito vuorovaikutus olisivat antaneet mahdollisuuden tarkistaa ja parantaa ratkaisuja kaavaehdotukseen. Nyt OAS-vaiheen suuret ongelmat ovat siirtyneet suoraan kaavaehdotukseen. Yhdistys keskittyy muistutuksessaan luontoalueisiin.

Ekologinen yhteys vaarantuu

Holkkitien ja Viilarintien risteykseen kaavailtu kuusikerroksinen toimitilarakennus heikentää merkittävästi maakuntakaavassa ja yleiskaavassa merkittyä Viikki-Kivikko -vihersormen ja Mustapuronlaakson välistä ekologista yhteyttä. Se on ekologisten yhteyksien verkoston osana kehitettävä yhteys. Näin se liittyy poikittaiseen viheryhteyteen, joka jatkuu Mustavuoreen.

Luontotietojärjestelmässä yhteys sijoittuu Viilarintien koillispuolelle. Maasto on siellä kuitenkin hyvin jyrkkää, kasvillisuudeltaan ja puustoltaan niukkaa kalliota. Käytännössä ekologinen yhteys kulkee kaava-alueella Viilarintien lounaispuolella. Kauppamyllyntien varrelle istutettava kapea puu- ja pensasalue parantaa jonkin verran ekologista yhteyttä, mutta ei ole riittävä.

Toimitilarakennus tontteineen osuu I-arvoluokan METSO-metsään ja heikentää siten Karhunkaatajan metsän luontoarvoja.

Ulkoilupolku, joka johtaa Karhunkaatajan metsään Karhunkaatajantien suunnalta, siirtyy kaavan takia ja muuttuu korkeuserojen takia vaikeakulkuiseksi. Käytännössä Karhunkaatajan metsän kiertävä reitti saattaa katketa. Karhunkaatajan metsä on kuitenkin tulevaisuudessa yhä suositumpi ulkoilualue, kun lähiasukkaiden määrä kasvaa.

Lisäksi risteykseen suunniteltu toimitilarakennus heikentää metsän tuntu, koska metsät ympärillä kaventuisivat ja muuttuisivat läpinäkyviksi.

Huomattakoon vielä, että risteyksessä on Viilarintien maisemallisesti hieno portti metsän ja korkea kallion välissä. Asemakaavaehdotus tärvelee maiseman toteutuessaan.

Tuhlailevaa maankäyttöä

Vaikka kaava-alueen reunassa kulkeva Raide-Jokeri todennäköisesti vähentää yksityisautoilua ja siten ilmastopäästöjä, sitä ei tule valjastaa tuhlailevaan maankäyttöön vaan harkita tarkasti, mitä ja miten sen varrelle rakennetaan.

Koska Viilarintien risteykseen sijoittuva toimitilarakennus suurkauppoineen tuhoaisi luontoarvoja sekä heikentäisi luonnon monimuotoisuutta, ekologista yhteyttä ja suosittuja ulkoilureittejä, sen neliöt tulee sijoittaa muualle kaava-alueella tai sen läheisyyteen Roihupeltoon. Tontteja löytyy esimerkiksi parkkipaikoilta, jolloin autot voidaan sijoittaa kansien alle. Rakennusten korottamiselle kaupunki on jo näyttänyt periaatteessa vihreää valoa Roihupellon teollisuusalueen suunnitteluperiaatteissa. Varikon rakentamista huomattavasti korkeampana on syytä harkita.

Kaupunki joutuu lisäksi miettimään kauppakeskusten ja suurkauppojen kaavoittamisen mielekkyyttä yhä tarkemmin, kun se torjuu ilmastonmuutosta.

Jos toimitilarakennus jää kaikesta huolimatta kaavan, tulee kaavamerkinnöin vaatia tontin liittämistä metsään mahdollisimman luonnonmukaisena istuttamalla runsaasti puita ja pensaita. Rakentamisen takia poistettavat pintamaat tulee hyödyntää tontilla.

Pieni metsä säilytettävä

Varikon ja betoniaseman välissä kasvava pieni, vanha metsä tulee kartoittaa luontoarvojen osalta ja säästää viheralueena. Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen maastokäynnillä se arvioitiin potentiaaliksi METSO-metsäksi.