Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Malmin len­toa­se­man­kort­te­lien ase­ma­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on jo aikaisemmin kommentoinut kaava-alueen maankäyttösuunnitelmia. Pääosa kaavan päivitetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 25.11.2019 antamamme mielipiteen huomioista on edelleen valideja.

Kommentoimme tässä muistutuksessa siksi lähinnä eräitä kaavaehdotuksen maankäyttöratkaisuja. Lisäksi esitämme tiettyjä Malmin alueen kaavoitukseen liittyviä huomioita ja kehitysehdotuksia, jotka palauttaisivat alueen kaavoituksen maankäyttö- ja rakennuslain mukaiselle ”kaavapolulle”.

Ehdotamme lisäksi Lentoasemankorttelien asemakaavan valmistelun jäädyttämistä odottamaan valmisteilla olevia tarkentuvia luontoselvityksiä.

Kaavarungon painoarvosta ja osayleiskaavan tarpeesta

Asemakaavan kaavaselostuksessa sekä vuorovaikutusraporttiin sisältyvissä vastineissa tukeudutaan toistuvasti Malmin kaavarunkoon. Kaavarungosta tarjotaan kuvaa asemakaavoitusta ohjaavana asiakirjana, mitä asemaa sillä ei tosiasiassa ole.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys katsoo tarpeelliseksi muistuttaa siitä, että Malmin kaavarungolla ei ole minkään asteista maankäyttö- ja rakennuslain suomaa juridista painoarvoa tai asemaa asemakaavaohjaavuuden osalta. Kaavarunko on todellisuudessa maankäyttö- ja rakennuslaille täydellisen vieras anomalia. Sen laadintaan liittyvä vuorovaikutusmenettely oli aikanaan luokattoman heikkoa ja yksipuolista. Kaavarungon käyttäminen asemakaavoitusta ”ohjaavana”, osayleiskaavatason kaavoitusta korvaavana suunnitelmana on menettelynä arveluttavaa.

Pidämme tähän mennessä nähtyjen Malmin asemakaavaluonnosten takia entistäkin perustellumpana sitä, että Malmin lentokenttäalueelle sekä sitä ympäröiville alueille laaditaan kunnollinen osayleiskaava MRL:n mukaisesti. Esitämme, että kaupunki käynnistää tällaisen prosessin välittömästi.

Tarkentuvien luontoselvitysten huomiointi

Kaupunkiympäristölautakunta lisäsi 30.3.2020 kokouksessaan kaavan nähtäville laittoon liittyvään päätökseen ponnen, jonka mukaan ”lautakunta painottaa, että jatkossa otetaan huomioon tarkentuvien luontoselvitysten tulokset”.

Jo tällä hetkellä on tiedossa, että Malmin lentokenttäalueella ja sen ympäristössä toteutetaan maastokaudella 2020 muun muassa tarkentavia kasvillisuusselvityksiä, joilla voi olla merkitystä myös nyt kyseessä olevan kaavan luontovaikutuksien kannalta.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys pitää erittäin outona sitä, että kaavaprosessin vuorovaikutuksen kannalta juridisesti tärkein osa eli kaavaehdotuksen nähtäville laitto toteutetaan ennen edellä mainittujen tarkentuvien luontoselvityksien valmistumista. Liian aikaisella nähtäville laitolla ollaan luotu juridisesti ongelmallinen tilanne, jossa mahdollisesti merkittäviä luontotietoja on käytössä vasta kaavan poliittisessa loppukäsittelyvaiheessa. Yhteneväisyys Helsingin hallinto-oikeudessa kumottuun Stansvikinkallion asemakaavaan on luontoselvitystietojen osalta ilmeinen.

Metsäisten luontoselvitysten tarve ilmeinen

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ei kyseenalaista lentokenttäalueen avoimien ympäristöjen Helsingin mitassa aidosti merkittäviä luontoarvoja. Olemme kuitenkin erityisen huolissamme siitä, että kaavaprosessin aikana ei ole tuotettu koillisosan kääpäselvitystä (vuosi 2018) sekä osalla aluetta v. 2019 ilmeisesti toteutettua liito-oravaselvitystä lukuun ottamatta mitään uutta tietoa kaava-alueen metsien luontoarvoista.

Kaava-alueen puustoisen eteläosan luontoarvot tunnetaan edellä mainituista syistä johtuen edelleen hyvin puutteellisesti. Esitämme, että kaavan jatkotyöstössä selvitetään paremmin metsäisten alueiden mahdolliset olennaisimmat luontotyyppi- ja lajistoarvot. Metsien luonteen perusteella perusteita on mm. lahokaviosammalselvitykseen.

Luontovaikutusten arvioinnin osana on myös syytä tehdä asiallinen arvio siitä, mikä on eteläosan metsäisten alueiden todellinen merkitys Malmin lentokenttäalueen ympäristön metsäisten ekologisten yhteyksien säilyttämisen kannalta.

Eteläosan metsäiset alueet

Kaavaehdotus tuhoaa pääosan eteläosan metsäisistä alueista. Samalla menetetään merkittävä osa Malmin lentokenttäaluetta kiertävästä, pääosin metsäisestä viherkehästä. Rakentamisella on todennäköisesti haitallista vaikutusta myös ainakin liito-oravien mahdollisiin kulkuyhteyksiin.

Lentoasemankorttelien eteläosan metsäisillä alueilla on selkeä rooli länsi-itäsuuntaisena metsäekologisena yhteytenä, vaikka tätä roolia ei kaava-aineistoissa, Helsingin yleiskaavassa, Malmin kaavarungossa tai Helsingin karttapalveluista löytyvässä, kattavuudeltaan ja laadultaan epätyydyttävässä ekologisten yhteyksien aineistoissa olekaan tunnistettu.

Esitämme, että kaavaehdotusta muutetaan siten, että eteläosaan Tattariharjuntien pohjoispuolelle kaavoitetaan kerrostalojen sijasta riittävän leveä säilyvä metsäinen ”vyö”, joka jatkossa turvaa mm. liito-oravien ja muiden melko yhtenäisiä metsäisiä ekologisia yhteyksiä vaativien lajien siirtymisen.

Lentokentänpuisto

Lentokentänpuiston alueesta on pelkästään kaavaillun puistoalueen merkittävän pinta-alan takia kaikki mahdollisuudet kehittää suosittu ja tärkeä puistomainen virkistysaluekokonaisuus. Emme kuitenkaan pidä kovin realistisena sitä, että sen alueella voitaisiin toteuttaa kaikki kaavaselostuksessa tavoitellut asiat siten, että alueesta saadaan kaiken muun lisäksi merkittävä niittymäisten biotooppien suojelun kannalta. On ilmeinen vaara, että korvaavien niittybiotoppien sijasta alueelle saadaan erilaisia niittybiotooppien kaltaisia muistumia lentokenttäalueen nykyisistä monipuolisista avomaabiotoopeista.

Lentokentänpuiston itäosan lehdot sekä puistosilta

Lentokentänpuiston itäosan metsäalue (VP) sisältää nykyisellään merkittävän keskittymän METSO-arvoja omaavia lehtoja ja lehtoturvekankaita. Kohteen arvot ja luonne on todettu ja kuvattu melko asianmukaisesti alueella vuonna 2018 tehdyssä kääpäselvityksessä. Esitetty puistosilta pirstoo pahasti lehtoalueen itäkoillisosaa eikä lehtoarvoja ole myöskään huomioitu millään tavalla VP-alueen kaavamääräyksissä. Tosiasiassa VP-alueella ei ole lainkaan varsinaista kaavamääräystä.

Esitämme, että VP-alueen metsäisen osan kaavavaraukseksi muutetaan VL/luo tai VL/s esimerkiksi seuraavalla kaavamääräyksellä: Lähivirkistysalue, jonka puuston luonnontilaisen kehityksen turvaamiseen ja luontoarvojen muuhun kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

Virkistyskäytön kannalta esitetylle puistosillalle on ilmeisiä perusteita. Kaavaehdotuksesta ilmenevä kaavailtu sijoittuminen pirstoo itäosassaan arvokasta lehtometsää, mitä ei voine välttää. Lännessä silta on sijoitettu nykyisen ulkoilureitin länsipuolelle siten, että se ulottuu keskelle erityisen arvokasta kosteaa, lahopuustoista lehtoa. Esitämme sillan lyhentämistä lännessä siten, että se ulottuu vain nykyiselle ulkoilureitille asti. Silta on muutenkin tärkeää suunnitella ja toteuttaa siten, että lehtometsille koituvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi.