Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Haagan ympyrää, Vihdintietä ja sähköasemaa koskevan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut Haagan ympyrää, Vihdintietä ja sähköasemaa koskevan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan huolellisesti ja lausuu siitä mielipiteenään seuraavaa.

Yleistä

Pidämme huonosti harkittuna ratkaisua, jossa laajempi kaavakokonaisuus on pilkottu näin keinotekoisella tavalla. Suppeassa kaavassa on tarkoitus käsitellä etenkin Riistavuorenpuiston jatkokaavoituksen reunaehtoihin olennaisesti vaikuttavia asioita, kuten Vihdintien katusuunnittelua, liikenneympyrän sekä sen lähimetsien maankäyttöä sekä sähköaseman sijoittamista.

Vihdintien ympäristön maankäyttösuunnitelmat ja varsinkin suunnitelmien sosiaalinen hyväksyttävyys hyötyisivät suuresti siitä, jos alueelle laadittaisiin kunnollinen, juridisesti ohjaava yleistason kaava. Tällaiseksi ei kelpaa alueelle laadittu oikeusvaikutukseton ja ylimalkainen kaavarunko. Tarvitaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen harkittu osayleiskaavaa. Esitämme, että asemakaavan valmistelu keskeytetään ja osayleiskaavan laadinta aloitetaan välittömästi.

Jäljempänä on kommentoitu eräitä osallistumis- ja arviointisuunnitelman hankealueeseen liittyviä asioita sen varalta, että kaupunki jatkaa asemakaavan laadintaa.

Asemakaavasuunnitelmaan liittyvät yleiset huomiot

Vihdintie-Huopalahdentien bulevardikaupungin suunnittelun jatkaminen suunnitteluperiaatteiden ja kaavarungon pohjalta kohtaa vääjäämättä vaikeuksia jo ensimmäisen kaavahankkeen aloituksessa. Tämä erityisesti siksi, että ns. Vihdintien bulevardisoinnin suunnitteluaineistoihin luonnostellut viheryhteydet ja -alueet eivät riitä vastaamaan luonnon ja asukkaiden tarpeita.

Kaavarungon, mukaan lukien tämän suppean asemakaavan tiettyjä keskeisiä ongelmia on avattu mm. Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kaavarungon luonnoksesta antamassa lausunnossa.

Suunnitteluperiaatteiden yleisten tavoitteiden mukaan merkittävimmät luontoalueet ja ekologiset verkostot kuten liito-oravan ydinalueet, arvokkaimmat kalliometsäalueet ja Mätäjoen ympäristö turvataan. Kaavarungossa esimerkiksi Haagan ympyrän kohdalla nyt kulkeva viheryhteys Talin ja Riistavuoren puiston välillä on kuitenkin korvattu pääosin katupuilla. Haagan ympyrää, Vihdintietä ja sähköasemaa koskevan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen OAS:ssa tavoitteeksi on otettu viheryhteyden osoittaminen Riistavuoren puiston ja Talin viheralueiden välille määrittelemättä sen laatua.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman suunnittelutavoitteisiin tulee kirjata Talin ja Riistavuorenpuiston välisen ekologisen viheryhteyden toimivuuden varmistaminen riittävällä leveydellä ja laadulla. Viheryhteyden on jatkuttava vähintään samanlaisena myös rinnakkaisissa, myöhemmin valmistuvissa asemakaavoissa. Samoin viheryhteyteen liittyy Riistavuoren metsäisen puiston säilyttäminen liito-oravien elinympäristönä ja asukkaiden virkistysalueena. Nyt kaavarungon mukainen maankäyttö uhkaa supistaa sen korttelipuistoksi ja ulkoilutieksi, jotka tuhoaisivat nykyisen monimuotoisen metsän ja olisivat riittämättömiä lähiviheralueita nykyisille ja uusille asukkaille. Koronakevät on omalta osaltaan osoittanut lähiviheralueiden korvaamattoman arvon kaupunkilaisten hyvinvoinnille.

Haagan liikenneympyrän ja lähialueen maankäyttö

Haagan ympyrässä sekä sen lounais- ja luoteispuolella sijaitsevia metsiä tulee säästää viheralueina myös muuten kuin viheryhteyden osina. Etelä-Haagan liikenneympyrän poikki ja sitä pohjoispuolelta sivuten kulkee Länsi-Helsingin oloissa keskeisen tärkeä metsäekologinen yhteys, joka mahdollistaa muun muassa liito-oravien liikkumisen Talin metsien, Riistavuorenpuiston sekä Pohjois-Haagan metsien välillä. Kaavailtu maankäyttö tuhoaa kyseisen yhteyden toimintakyvyn. Alueelle esitetään samanaikaisesti pikaraitioteiden ja autoliikenteen risteysaluetta, jonka ympärille ja väliin tulee lisäksi uutta asuin- ja toimitilarakentamista

Esitämme, että alueen maankäyttösuunnitelmia kevennetään ja muutetaan siten, että alueen poikki turvataan liito-oravalle siirtymiseen riittävä puustoinen yhteys. Muun metsäluonnon osalta on syytä varmistaa se, että rakentamissuunnitelmia nykyisen liikenneympyrän ympäristöstä kevennetään siten, että Munkkivuoren metsän ja Riistavuorenpuiston metsät eivät eriydy liiaksi toisistaan.

Haagan liikenneympyrän kautta kulkevan ekologisen yhteyden turvaamista on edellyttänyt myös kaupunkiympäristölautakunta Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardikaupungin kaavarungon hyväksymispäätöksessään 11.6.2019: ”Haagan liikenneympyrän vierestä kulkevan ekologisen yhteyden riittävä elinvoimaisuus turvataan”.

Sähköasema

Sähköaseman sijoituspaikaksi tutkitaan kohtuuttoman laajaa (noin 4 ha) metsäistä aluetta Riistavuorenpuiston luoteis- ja pohjoispäästä. Kovin laajana ja selvitysalueen itäosaan toteutettuna sähköasema heikentäisi alueen poikki kulkevan ekologisen yhteyden säilymisedellytyksiä.

Riistavuorenpuiston viheralueen merkityksen takia sähköasemalle kannattaa etsiä toinen sijainti Vihdintien länsipuolen väljästi rakennetusta teollisuusympäristöstä, jonne se sopii paremmin kuin asuntokortteleiden ja viheralueiden kainaloon.